BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Peta knjiga Mojsijeva - 34. glava

HAC logo
 1. Tada izide Mojsije iz polja Moavskoga na goru Navav, na vrh Fazge, koja je prema Jerihonu; i pokaza mu Gospod svu zemlju od Galada do Dana;5.Moj. 32, 52. Sud. 18, 28.
 2. I svu zemlju Neftalimovu, i zemlju Jefremovu i Manasijinu, i svu zemlju Judinu do mora zapadnoga, 2.Moj. 23, 31. 4.Moj. 34, 6. 5.Moj. 11, 24.
 3. I južnu stranu, i ravnicu, dolinu pod Jerihonom, mjestom gdje ima mnogo palmovih drveta, do Sigora.Sud. 1, 16. Sud. 3, 13. 2.Dnev. 28, 15.
 4. I reče mu Gospod: ovo je zemlja, za koju sam se zakleo Avramu, Isaku i Jakovu govoreći: sjemenu tvojemu daću je. Pokazah ti je da je vidiš očima svojima, ali u nju nećeš ući.
 5. I umrije ondje Mojsije sluga Gospodnji u zemlji Moavskoj po riječi Gospodnjoj. 5.Moj. 32, 50. Isu. 1, 1. Mal. 4, 4.
 6. A pogrebe ga Gospod u dolini u zemlji Moavskoj prema Vet-Fegoru; i niko ne dozna za grob njegov do današnjega dana. Juda 1, 9.
 7. I bješe Mojsiju sto i dvadeset godina kad umrije, i ne bjehu potamnjele oči njegove niti ga snaga izdala. 1.Moj. 27, 1. 5.Moj. 31, 2. Isu. 14, 11.
 8. I plakaše sinovi Izrailjevi za Mojsijem u polju Moavskom trideset dana; i prođoše plačni dani žalosti za Mojsijem. 1.Moj. 50, 3. 4.Moj. 20, 29. 1.Sam. 25, 1. Isa. 57, 1.
 9. A Isus sin Navin bješe pun duha mudrosti, jer Mojsije bješe metnuo na nj ruke svoje. I slušaše ga sinovi Izrailjevi, i tvoriše kao što zapovjedi Gospod preko Mojsija. 2.Moj. 31, 3. 4.Moj. 11, 17. 4.Moj. 27, 18. 4.Moj. 27, 20. 1.Car. 9, 12. Isa. 11, 2.
 10. Ali ne usta više prorok u Izrailju kao Mojsije, kojega Gospod pozna licem k licu, 2.Moj. 33, 11. 4.Moj. 12, 6. 5.Moj. 5, 4. 5.Moj. 18, 15.
 11. U svijem znacima i čudesima, za koja ga posla Gospod da ih učini u zemlji Misirskoj na Faraonu i na svijem slugama njegovijem i na svoj zemlji njegovoj,
 12. I u svijem djelima krjepke ruke i u svijem strahotama velikim, koje učini Mojsije pred svijem Izrailjem.