BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Peta knjiga Mojsijeva - 24. glava

HAC logo
 1. Kad ko uzme ženu i oženi se njom, pa se dogodi da mu ona ne bude po volji, što on nađe na njojzi štogod ružno, neka joj napiše knjigu raspusnu i da joj u ruke, pa neka je otpusti iz svoje kuće.Isa. 50, 1. Mat. 1, 19. Mat. 5, 31. Mar. 10, 3. Mar. 10, 4.
 2. A ona otišavši iz kuće njegove, ako otide i uda se za drugoga,
 3. Pa ako ovaj drugi muž omrzne na nju i napiše joj knjigu raspusnu i da joj u ruku, i otpusti je iz svoje kuće, ili ako umre ovaj drugi muž koji se oženi njom,
 4. Tada pređašnji muž koji je otpusti ne može je opet uzeti za ženu, pošto se s njega ona oskvrnila, jer je gad pred Gospodom. Tako ne daj da se griješi zemlja koju ti Gospod Bog tvoj daje u našljedstvo. Jer. 3, 1.
 5. Ko se skoro bude oženio, neka ne ide na vojsku, i ne nameći na nj nikakoga posla; neka bude slobodan u kući svojoj godinu dana i neka se raduje sa ženom svojom koju je doveo. 5.Moj. 20, 7. Prič. 5, 18.
 6. Niko da ne uzima u zalogu žrvnja gornjega ni donjega, jer bi uzeo dušu u zalogu. Isa. 47, 2.
 7. Ko se nađe da je ukrao čovjeka između braće svoje, sinova Izrailjevih, i trgovao njim i prodao ga, neka pogine onaj kradljivac; tako izvadi zlo iz sebe.1.Moj. 19, 5.
 8. Čuvaj se bolesti gube, i pazi dobro i čini sve što vas uče sveštenici Leviti, kao što sam im zapovjedio, držite i činite.3.Moj. 13, 2. Mat. 8, 4. Mar. 1, 44. Luka 5, 14.
 9. Opominji se šta je učinio Gospod Bog tvoj Mariji na putu kad izidoste iz Misira. 4.Moj. 12, 10. Luka 17, 32. 1.Kor. 10, 6.
 10. Kad ti je bližnji tvoj dužan što mu drago, ne idi u kuću njegovu da mu uzmeš zalog;
 11. Nego stoj napolju, a čovjek koji ti je dužan neka ti iznese napolje zalog svoj.
 12. Ako je siromah, ne spavaj sa zalogom njegovijem;
 13. Nego mu vrati zalog njegov do zahoda sunčanoga, da bi ležeći na svojoj haljini blagosiljao te, a to će ti se primiti u pravdu pred Gospodom Bogom tvojim. 2.Moj. 22, 26. 5.Moj. 6, 25. Jov 24, 7. Jov 29, 11. Psal. 106, 31. Jezek. 33, 15. Dan. 4, 27. Amos 2, 8. 2.Kor. 9, 13. 2.Tim. 1, 18.
 14. Nemoj zanijeti najamnika, siromaha i potrebitoga između braće svoje, ni došljaka koji je kod tebe u zemlji tvojoj u mjestu tvojem.Prič. 14, 31. Amos 4, 1. Mal. 3, 5.
 15. Podaj mu najam njegov isti dan, i da ga ne zađe sunce u tebe, jer je siromah i tijem dušu drži, da ne bi zavikao na te ka Gospodu, i bilo bi ti grijeh. 3.Moj. 19, 13. Jov 27, 13. Jak. 5, 4.
 16. Neka ne ginu ocevi za sinove ni sinovi za oceve; svaki za svoj grijeh neka gine. 2.Car. 14, 6. Jezek. 18, 20. Jona 4, 11.
 17. Ne izvrći pravice došljaku ni siroti, i ne uzimaj u zalogu haljine udovici. 2.Moj. 22, 21. 2.Moj. 22, 26. Prič. 22, 22. Isa. 1, 23. Zah. 7, 10. Mal. 3, 5.
 18. Nego se opominji da si bio rob u Misiru, i da te je iskupio odande Gospod Bog tvoj; zato ti zapovijedam da ovo činiš.
 19. Kad žanješ ljetinu svoju na njivi svojoj, ako zaboraviš koji snop na njivi, ne vraćaj se da ga uzmeš; neka ga došljaku, siroti i udovici, da bi te blagoslovio Gospod Bog tvoj u svakom poslu ruku tvojih. 3.Moj. 23, 22. Prič. 19, 17.
 20. Kad treseš masline svoje, ne zagledaj granu po granu pošto otreseš; neka došljaku, siroti i udovici.
 21. Kad bereš vinograd svoj, ne pabirči pošto obereš; neka došljaku, siroti i udovici.Avd. 1, 5.
 22. I opominji se da si bio rob u zemlji Misirskoj; zato ti ja zapovijedam da ovo činiš.