BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Poslanica Efescima - 5. glava

 1. Ugledajte se dakle na Boga, kao ljubazna djeca, 3.Moj. 11, 45. Mat. 5, 45. Luka 6, 36. Ef. 4, 32.
 2. I živite u ljubavi, kao što je i Hristos ljubio nas, i predade sebe za nas u prilog i žrtvu Bogu na slatki miris. 1.Moj. 8, 21. 3.Moj. 1, 9. Jovan 13, 34.
 3. A kurvarstvo i svaka nečistota i lakomstvo da se i ne spominje među vama, kao što se pristoji svetima;
 4. Tako i sramotne i lude riječi, ili šale, što se ne pristoji; nego još zahvaljivanje. Rim. 1, 28.
 5. Jer ovo da znate da nijedan kurvar, ili nečist, ili tvrdica (koji je idolopoklonik), neće imati dijela u carstvu Hrista i Boga. Otkr. 22, 15.
 6. Niko da vas ne vara praznijem riječima; jer ovijeh radi ide gnjev Božij na sinove nepokornosti. Jer. 29, 8. Mat. 24, 4.
 7. Ne bivajte dakle zajedničari njihovi. 2.Kor. 6, 14.
 8. Jer bijaste negda tama, a sad ste vidjelo u Gospodu: kao djeca vidjela živite; Isa. 9, 2. Luka 16, 8. Jovan 8, 12. 1.Jov. 2, 9.
 9. Jer je rod duhovni u svakoj dobroti i pravdi i istini.
 10. Istražujte što je Bogu ugodno. Psal. 19, 7. Psal. 19, 11. Rim. 12, 2. Rim. 14, 18. Fil. 1, 10. Jevr. 12, 28.
 11. I ne pristajte na bezrodna djela tame, nego još karajte. 3.Moj. 19, 17. Jov 24, 13. Jov 24, 17.
 12. Jer je sramno i govoriti šta oni tajno čine.
 13. A sve za što se kara, vidjelo objavljuje; jer sve što se objavljuje, vidjelo je; Jevr. 4, 13.
 14. Zato govori: ustani ti koji spavaš i vaskrsni iz mrtvijeh, i obasjaće te Hristos. Isa. 60, 1. Jezek. 37, 4. Jovan 5, 25. Rim. 6, 4. Ef. 2, 5.
 15. Gledajte dakle da uredno živite, ne kao nemudri, nego kao mudri;
 16. Pazite na vrijeme, jer su dani zli.
 17. Toga radi ne budite nerazumni, nego poznajte što je volja Božija. Rim. 12, 2. Kol. 4, 5. 1.Sol. 4, 3.
 18. I ne opijajte se vinom, u kome je kurvarstvo, nego se još ispunjavajte duhom,
 19. Govoreći među sobom u psalmima i pojanju i pjesmama duhovnijem, pjevajući i pripijevajući u srcima svojijem Gospodu; Kol. 3, 16. Jak. 5, 13.
 20. Zahvaljujući za svašto u ime Gospoda našega Isusa Hrista Bogu i ocu; Jov 1, 21.
 21. Slušajući se među sobom u strahu Božijemu. Fil. 2, 3.
 22. Žene! slušajte svoje muževe kao Gospoda. 1.Moj. 3, 16.
 23. Jer je muž glava ženi kao što je i Hristos glava crkvi, i on je spasitelj tijela.
 24. No kao što crkva sluša Hrista tako i žene svoje muževe u svemu.
 25. Muževi! ljubite svoje žene kao što i Hristos ljubi crkvu, i sebe predade za nju,
 26. Da je osveti očistivši je kupanjem vodenijem u riječi; Jovan 3, 5. Jovan 15, 3. Jevr. 10, 22.
 27. Da je metne preda se slavnu crkvu, koja nema mane ni mrštine, ili takoga čega, nego da bude sveta i bez mane.
 28. Tako su dužni muževi ljubiti svoje žene kao svoja tjelesa; jer koji ljubi svoju ženu, sebe samoga ljubi.
 29. Jer niko ne omrznu kad na svoje tijelo, nego ga hrani i grije, kao i Gospod crkvu.
 30. Jer smo udi tijela njegova, od mesa njegova, i od kostiju njegovijeh.
 31. Toga radi ostaviće čovjek oca svojega i mater, i prilijepiće se k ženi svojoj, i biće dvoje jedno tijelo.
 32. Tajna je ovo velika; a ja govorim za Hrista i za crkvu.
 33. Ali i vi svaki da ljubi onako svoju ženu kao i sebe samoga; a žena da se boji svojega muža.