BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Poslanica Efescima - 3. glava

 1. Toga sam radi ja Pavle sužanj Isusa Hrista za vas neznabošce, Dela. 21, 33. Dela. 23, 18. 2.Tim. 2, 10.
 2. Budući da čuste službu blagodati Božije koja je meni dana među vama, Dela. 9, 15. Dela. 13, 46. Rim. 1, 5.
 3. Da se meni po otkrivenju kaza tajna; kao što gore napisah ukratko, Rim. 16, 25.
 4. Odakle možete čitajući poznati moj razum u tajni Hristovoj, 1.Kor. 4, 1. Ef. 3, 3.
 5. Koja se u drugijem naraštajima ne kaza sinovima čovječijim, kako se sad otkri svetijem njegovijem apostolima i prorocima Duhom svetijem; Dela. 10, 28.
 6. Da neznabošci kroz jevanđelje postanu sunašljednici i sutjelesnici i zajedničari u obećanju njegovom u Hristu Isusu, Dela. 10, 28. Gal. 3, 14.
 7. Kojemu postadoh sluga po daru blagodati Božije, koja mi je dana po činjenju sile njegove. Rim. 15, 18.
 8. Meni najmanjemu od sviju svetijeh dade se ova blagodat da objavim među neznabošcima neiskazano bogatstvo Hristovo, Jovan 1, 16. Fil. 4, 19.
 9. I da otkrijem svima što je služba tajne od postanja svijeta sakrivene u Bogu, koji je sazdao sve kroz Isusa Hrista; Psal. 33, 6. Jovan 1, 3. Rim. 16, 25. Ef. 3, 3.
 10. Da se kroz crkvu sad obznani poglavarstvima i vlastima na nebu mnogorazlična premudrost Božija, 1.Kor. 2, 7. Ef. 2, 6. 1.Pet. 1, 12. 1.Pet. 3, 22.
 11. Po naredbi vijekova, koju učini u Hristu Isusu Gospodu našemu,
 12. U kome imamo slobodu i pristup u nadu vjerom njegovom.
 13. Zato vas molim da se ne oslabite zbog nevolja mojijeh za vas, koje su slava vaša. 1.Sol. 3, 4.
 14. Toga radi preklanjam koljena svoja pred ocem Gospoda našega Isusa Hrista,
 15. Po kome se sva čeljad i na nebesima i na zemlji zovu, Fil. 2, 9.
 16. Da vam da silu po bogatstvu slave svoje, da se utvrdite Duhom njegovijem za unutrašnjeg čovjeka,Jov 23, 6. Psal. 28, 8. Rim. 7, 22. Fil. 4, 19.
 17. Da se Hristos useli vjerom u srca vaša, da budete u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni; Jovan 14, 23.
 18. Da biste mogli razumjeti sa svima svetima što je širina i dužina i dubina i visina, Rim. 10, 3.
 19. I poznati pretežniju od razuma ljubav Hristovu, da se ispunite svakom puninom Božijom. Jovan 1, 16.
 20. A onome koji može još izobilnije sve činiti što ištemo ili mislimo, po sili koja čini u nama, 1.Car. 3, 13.
 21. Onome slava u crkvi po Hristu Isusu u sve naraštaje va vijek vijeka. Amin. 1.Tim. 1, 17.