BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Poslanica Galatima - 1. glava

 1. Pavle apostol, ni od ljudi, ni kroz čovjeka, nego kroz Isusa Hrista i Boga oca, koji ga vaskrse iz mrtvijeh, Dela. 9, 6. 1.Kor. 11, 23.
 2. I sva braća koja su sa mnom, crkvama Galatijskijem: 1.Kor. 16, 1. Fil. 2, 22.
 3. Blagodat vam i mir od Boga oca i Gospoda našega Isusa Hrista, 1.Kor. 1, 3.
 4. Koji dade sebe za grijehe naše da izbavi nas od sadašnjega svijeta zloga, po volji Boga i oca našega, Isa. 65, 17. Mat. 26, 42. Luka 22, 42. Jovan 15, 19. 1.Jov. 2, 2.
 5. Kojemu slava vavijek vijeka. Amin.
 6. Čudim se da se tako odmah odvraćate na drugo jevanđelje od onoga koji vas pozva blagodaću Hristovom,
 7. Koje nije drugo, samo što neki smetaju vas, i hoće da izvrnu jevanđelje Hristovo. Dela. 15, 1. Dela. 15, 24. 2.Kor. 11, 4. Gal. 5, 10. Gal. 6, 17.
 8. Ali ako i mi, ili anđeo s neba javi vam jevanđelje drukčije nego što vam javismo, proklet da bude! 1.Kor. 16, 22.
 9. Kao što prije rekosmo i sad opet velim: ako vam ko javi jevanđelje drukčije nego što primiste, proklet da bude! 5.Moj. 4, 2. 5.Moj. 12, 32. Prič. 30, 6. Otkr. 22, 18.
 10. Zar ja sad ljude nagovaram ili Boga? Ili tražim ljudima da ugađam? Jer kad bih ja još ljudima ugađao, onda ne bih bio sluga Hristov. 1.Sol. 2, 4. Jak. 4, 4. 1.Jov. 3, 19.
 11. Ali vam dajem na znanje, braćo, da ono jevanđelje koje sam ja javio, nije po čovjeku. 1.Kor. 15, 1.
 12. Jer ga ja ne primih od čovjeka, niti naučih, nego otkrivenjem Isusa Hrista. Rim. 16, 25. Ef. 3, 3. 1.Pet. 1, 20.
 13. Jer ste čuli moje življenje nekad u Jevrejstvu, da sam odviše gonio crkvu Božiju i raskopavao je. Dela. 8, 3. Dela. 9, 21. Dela. 26, 4. 1.Tim. 1, 13.
 14. I napredovah u Jevrejstvu većma od mnogijeh vrsnika svojijeh u rodu svome, i odviše revnovah za otačke svoje običaje. Jer. 9, 14. Mar. 7, 5. Fil. 3, 6.
 15. A kad bi ugodno Bogu, koji me izabra od utrobe matere moje i prizva blagodaću svojom,Isa. 49, 1. Isa. 49, 5. Jer. 1, 5. Luka 1, 15. Dela. 9, 15.
 16. Da javi sina svojega u meni, da ga jevanđeljem objavim među neznabošcima; odmah ne pitah tijela i krvi,Mat. 16, 17. 2.Kor. 4, 6.
 17. Niti iziđoh u Jerusalim k starijim apostolima od sebe, nego otidoh u Arapsku, i opet se vratih u Damask.Dela. 9, 22.
 18. A poslije toga na tri godine iziđoh u Jerusalim da vidim Petra, i ostadoh u njega petnaest dana. Dela. 9, 22.
 19. Ali drugoga od apostola ne vidjeh, osim Jakova brata Gospodnjega. Mat. 13, 55. Mar. 6, 3. 1.Kor. 9, 5.
 20. A što vam pišem evo Bog vidi da ne lažem.
 21. A potom dođoh u zemlje Sirske i Kilikijske. Dela. 9, 30.
 22. A bijah licem nepoznat Hristovijem crkvama Judejskima; Rim. 16, 7.
 23. Nego samo bijahu čuli da onaj koji nas nekad goni sad propovijeda vjeru koju nekad raskopavaše.
 24. I slavljahu Boga za mene.