BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga poslanica Korinćanima - 3. glava

 1. Počinjemo li se opet sami hvaliti vama? Ili trebamo kao neki preporučnijeh poslanica na vas ili od vas?Dela. 18, 27. 2.Kor. 5, 12.
 2. Jer ste vi naša poslanica napisana u srcima našima, koju poznaju i čitaju svi ljudi; 1.Kor. 9, 2.
 3. Koji ste se pokazali da ste poslanica Hristova, koju smo mi služeći napisali ne mastilom nego Duhom Boga živoga, ne na kamenijem daskama nego na mesanijem daskama srca.2.Moj. 24, 12. Psal. 40, 1. Psal. 40, 8. Jezek. 11, 19. 1.Kor. 3, 5.
 4. A takovo pouzdanje imamo kroz Hrista u Boga,
 5. Ne da smo vrsni od sebe pomisliti što, kao od sebe, nego je naša vrsnoća od Boga; Jovan 15, 5. Dela. 3, 12. 1.Kor. 15, 10.
 6. Koji i učini nas vrsne da budemo sluge novom zavjetu, ne po slovu nego po duhu; jer slovo ubija, a duh oživljuje. Mat. 26, 28. Rim. 2, 27. Rim. 3, 20. Rim. 8, 2. Gal. 3, 10. Jevr. 8, 6. Jevr. 8, 8.
 7. Ako li služba smrti koja je u kamenju izrezana slovima, bi u slavi da sinovi Izrailjevi ne mogoše pogledati na lice Mojsijevo od slave lica njegova koja prestaje:
 8. Akamoli neće mnogo većma služba duha biti u slavi? Gal. 3, 5.
 9. Jer kad je služba osuđenja slava, mnogo većma izobiluje služba pravde u slavi. Rim. 1, 17.
 10. Jer i nije slavno što se proslavi s ove strane prema prevelikoj slavi.
 11. Jer kad je slavno ono što prestaje, mnogo će većma biti u slavi ono što ostaje.
 12. Imajući dakle takovi nad s velikom slobodom radimo;
 13. I ne kao što Mojsije metaše pokrivalo na lice svoje, da ne bi mogli sinovi Izrailjevi gledati svršetka onome što prestaje. 2.Moj. 34, 33. Rim. 10, 4. Gal. 3, 23.
 14. No zaslijepiše pomisli njihove; jer do samoga ovog dana stoji ono pokrivalo neotkriveno u čitanju starog zavjeta, jer u Hristu prestaje. Isa. 6, 10. Jevr. 9, 8.
 15. Nego do danas kad se čita Mojsije, pokrivalo na srcu njihovom stoji.Isa. 25, 7.
 16. A kad se obrate ka Gospodu, uzeće se pokrivalo. Isa. 25, 7. Rim. 11, 23.
 17. A Gospod je Duh: a gdje je Duh ondje je sloboda. Psal. 51, 13.
 18. Mi pak svi koji otkrivenijem licem gledamo slavu Gospodnju, preobražavamo se u to isto obličje iz slave u slavu, kao od Gospodnjega Duha.Jovan 17, 17. Rim. 8, 29. 2.Kor. 4, 4. 2.Kor. 4, 6. 2.Pet. 1, 5.