BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva poslanica Korinćanima - 9. glava

 1. Nijesam li ja apostol? Nijesam li sam svoj? Ne vidjeh li ja Isusa Hrista, Gospoda našega? Nijeste li vi djelo moje u Gospodu? Dela. 9, 3. Dela. 22, 14. 1.Tim. 2, 7.
 2. Ako drugima i nijesam apostol, ali vama jesam, jer ste vi pečat mojega apostolstva u Gospodu. Dela. 1, 25. 2.Kor. 3, 2.
 3. Moj odgovor onima koji me uspitaju ovo je:
 4. Eda li nemamo vlasti jesti i piti? 2.Sol. 3, 9.
 5. Eda li nemamo vlasti sestru ženu voditi, kao i ostali apostoli, i braća Gospodnja, i Kifa? Mat. 8, 14. Mat. 13, 55. Mar. 6, 3. Luka 6, 15. 1.Kor. 7, 7. Gal. 1, 18. Gal. 1, 19.
 6. Ili jedan ja i Varnava nemamo vlasti ovo činiti? Dela. 18, 3.
 7. Ko vojuje kad o svome trošku? Ili ko sadi vinograd i od rodova njegovijeh da ne jede? Ili ko pase stado i od mlijeka stada da ne jede? 5.Moj. 20, 6. Prič. 27, 18. Jovan 21, 15. 2.Kor. 10, 4. 1.Pet. 5, 2.
 8. Eda li ovo govorim po čovjeku? Ne govori li ovo i zakon?
 9. Jer je u Mojsijevu zakonu napisano: da ne zavežeš usta volu koji vrše. Eda li se Bog brine za volove? 5.Moj. 25, 4.
 10. Ili govori jamačno za nas? Jer se za nas napisa: koji ore treba u nadanju da ore; i koji vrše u nadanju da će dobiti od onoga što vrše.2.Tim. 2, 6.
 11. Kada mi vama duhovna sijasmo, je li to što veliko ako mi vama tjelesna požnjemo? Mat. 10, 10. Rim. 15, 27.
 12. Kad se drugi miješaju u vašu vlast, akamoli da ne bi mi? Ali ne učinismo po vlasti ovoj nego sve trpimo da ne učinimo kake smetnje jevanđelju Hristovu.2.Kor. 11, 7. 2.Kor. 11, 12. 2.Kor. 12, 13. Fil. 4, 17.
 13. Ne znate li da oni koji čine svetu službu od svetinje se hrane? i koji oltaru služe s oltarom dijele? 3.Moj. 6, 16.
 14. Tako i Gospod zapovjedi da oni koji jevanđelje propovijedaju od jevanđelja žive. Luka 10, 7. Gal. 6, 6. 1.Tim. 5, 17.
 15. A ja to nijedno ne učinih. I ne pišem ovo da tako bude za mene; jer bih voljeo umrijeti nego da ko slavu moju uništi.
 16. Jer ako propovijedam jevanđelje, nema mi hvale: jer mi je za nevolju; i teško meni ako jevanđelja ne propovijedam.
 17. Ako dakle ovo činim od svoje volje, platu imam; a ako li činim za nevolju, služba mi je predata. Gal. 2, 7. Fil. 1, 17.
 18. Kakva mi je dakle plata? Da propovijedajući jevanđelje učinim bez plate jevanđelje Hristovo, da ne činim po svojoj vlasti u propovijedanju jevanđelja.
 19. Jer premda sam slobodan od sviju, svima sebe učinih robom, da ih više pridobijem. Mat. 18, 15. Gal. 5, 13. 1.Pet. 3, 1.
 20. Jevrejima sam bio kao Jevrejin da Jevreje pridobijem; onima koji su pod zakonom bio sam kao pod zakonom, da pridobijem one koji su pod zakonom; Dela. 16, 3. Dela. 21, 24.
 21. Onima koji su bez zakona bio sam kao bez zakona, premda nijesam Bogu bez zakona nego sam u zakonu Hristovu, da pridobijem one koji su bez zakona. Mat. 5, 17. Rim. 2, 12. Rim. 7, 22. Rim. 7, 25. 1.Kor. 7, 22. Gal. 3, 2. Gal. 5, 13. Gal. 5, 22.
 22. Slabima bio sam kao slab, da slabe pridobijem; svima sam bio sve, da kakogod spasem koga. Rim. 15, 1.
 23. A ovo činim za jevanđelje, da bih imao dijel u njemu.
 24. Ne znate li da oni što trče na trku, svi trče, a jedan dobije dar? Tako trčite da dobijete. Mat. 10, 22. Mat. 24, 13. Gal. 2, 2. Jevr. 6, 15.
 25. Svaki pak koji se bori od svega se uzdržava: oni dakle da dobiju raspadljiv vijenac, a mi neraspadljiv. 1.Tim. 6, 12. 2.Tim. 2, 5. Jak. 1, 12. Otkr. 2, 10.
 26. Ja dakle tako trčim, ne kao na nepouzdano; tako se borim, ne kao onaj koji bije vjetar; 1.Kor. 14, 9. 2.Kor. 5, 1.
 27. Nego morim tijelo svoje i trudim da kako sam drugima propovijedajući izbačen ne budem. Jer. 6, 30.