BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva poslanica Korinćanima - 5. glava

 1. Vrlo se glasi da je kurvarstvo među vama, i takovo kurvarstvo kakovo se ni među neznabošcima ne čuje, da nekakav ima ženu očinu. 3.Moj. 18, 8. 5.Moj. 22, 30. 5.Moj. 27, 20. Jezek. 22, 10. 2.Kor. 7, 12. Ef. 5, 3.
 2. I vi se još nadimate, mjesto da plačete, da se izvadi između vas onaj koji je učinio to djelo.
 3. Jer ja, koji ako nijesam kod vas tijelom ali duhom tu živim, već otsudih kao da sam tamo, da se onaj koji je to tako učinio, Kol. 2, 5.
 4. U ime Gospoda našega Isusa Hrista kad se saberete vi i moj duh, sa silom Gospoda našega Isusa Hrista, Mat. 18, 18. Jovan 20, 23. 2.Kor. 2, 10.
 5. Da se on preda sotoni na mučenje tijela, da bi se duh spasao u dan Gospoda našega Isusa Hrista. Psal. 109, 6. Dela. 26, 18. 1.Kor. 1, 8. 1.Tim. 1, 20.
 6. Nije dobra hvala vaša. Ne znate li da malo kvasca sve tijesto ukiseli? Gal. 5, 9.
 7. Očistite dakle stari kvasac, da budete novo tijesto, kao što ste prijesni; jer i pasha naša zakla se za nas, Hristos. 2.Moj. 12, 5. 4.Moj. 9, 7. Isa. 53, 7. Jovan 19, 14. 1.Pet. 1, 19. Otkr. 5, 6.
 8. Zato da praznujemo ne u starome kvascu, ni u kvascu pakosti i lukavstva, nego u prijesnome hljebu čistote i istine. 2.Moj. 12, 15. 4.Moj. 9, 7. 5.Moj. 16, 3.
 9. Pisah vam u poslanici da se ne miješate s kurvarima; 2.Kor. 6, 14.
 10. I to ja ne rekoh za kurvare ovoga svijeta, ili tvrdice, ili hajduke, ili idolopoklonike; jer biste morali izići iz svijeta.Jovan 17, 15.
 11. A sad vam pisah da se ne miješate ako koji koji se brat zove, postane kurvar, ili tvrdica, ili idolopoklonik, ili kavgadžija, ili pijanica, ili hajduk; s takovima da i ne jedete. Mat. 18, 17. Rim. 16, 17. Gal. 2, 12. 2.Jov. 1, 10.
 12. Jer šta je meni stalo da sudim i one koji su napolju? Ne sudite li vi one koji su unutra?Mar. 4, 11. 1.Tim. 3, 7.
 13. A one koji su napolju sudiće Bog. Izvadite zloga između sebe. Prop. 12, 14. Jevr. 13, 4.