BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva poslanica Korinćanima - 4. glava

 1. Tako da nas drže ljudi kao sluge Hristove i pristave tajna Božijeh.Mat. 13, 11. Luka 12, 42. Rim. 16, 25. Ef. 1, 9. Kol. 1, 26. 1.Tim. 3, 9. 1.Tim. 3, 16.
 2. A od pristava se ne traži više ništa, nego da se ko vjeran nađe.
 3. A ja malo marim što me sudite vi ili čovječij dan; a ni sam sebe ne sudim.
 4. Jer ne znam ništa na sebi; no za to nijesam opravdan, ali onaj koji mene sudi Gospod je.
 5. Zato ne sudite ništa prije vremena, dokle Gospod ne dođe, koji će iznijeti na vidjelo što je sakriveno u tami i objaviće savjete srdačne, i tada će pohvala biti svakome od Boga.Jov 12, 22. Mat. 7, 1. Jovan 21, 23. Rim. 2, 29. Otkr. 20, 12.
 6. A ovo, braćo moja, prigovorih sebi i Apolu vas radi, da se od nas naučite da ne mislite za sebe više nego što je napisano, i da se koga radi ne nadimate jedan na drugoga. Rim. 12, 3. 1.Kor. 3, 21. 1.Kor. 8, 1.
 7. Jer ko tebe povišuje? Šta li imaš što nijesi primio? A ako si primio, što se hvališ kao da nijesi primio? Jovan 3, 27. 1.Pet. 4, 10.
 8. Eto ste siti, eto se obogatiste, bez nas carujete. O da biste carovali, da bismo i mi s vama carovali! Otkr. 3, 17.
 9. Jer mislim da Bog nas apostole najstražnje postavi, kao one koji su na smrt osuđeni; jer bismo gledanje i svijetu i anđelima i ljudima. Psal. 44, 22. 2.Kor. 4, 11. Ef. 6, 12. Jevr. 10, 33.
 10. Mi smo budale Hrista radi, a vi ste mudri u Hristu; mi slabi, a vi jaki; vi slavni, a mi sramotni. Mat. 5, 11. Luka 6, 22. Dela. 26, 24. 2.Kor. 13, 9.
 11. Do ovoga časa i gladujemo, i trpimo žeđu, i golotinju, i muke, i potucamo se,Dela. 23, 2. Fil. 4, 12.
 12. I trudimo se radeći svojijem rukama. Kad nas psuju, blagosiljamo; kad nas gone, trpimo;Mat. 5, 44. Dela. 18, 3. 1.Tim. 4, 10. 1.Pet. 2, 23.
 13. Kad hule na nas, molimo; postasmo kao smetlište svijeta, po kojemu svi gaze dosad.
 14. Ne pišem ja ovo da posramim vas, nego vas učim kao svoju ljubaznu djecu. 1.Kor. 9, 2. 2.Kor. 6, 13.
 15. Jer ako imate i trista učitelja u Hristu, ali nemate mnogo otaca. Jer vas ja u Hristu Isusu rodih jevanđeljem. Rim. 15, 20. Jak. 1, 18.
 16. Nego vas molim, ugledajte se na mene kao i ja na Hrista. 1.Kor. 11, 1.
 17. Zato poslah k vama Timotija, koji mi je sin ljubazni i vjerni u Gospodu; on će vam opomenuti putove moje koji su u Hristu Isusu, kao što svuda i u svakoj crkvi učim. Dela. 19, 22. 1.Kor. 11, 2. 1.Tim. 1, 2.
 18. Neki se naduše kao da ja neću doći k vama.
 19. Ali ću vam doći skoro, ako Bog da, i neću gledati na riječi onijeh što su se naduli, nego na silu. Dela. 19, 21. 2.Kor. 1, 15.
 20. Jer carstvo Božije nije u riječi nego u sili. 1.Sol. 1, 5.
 21. Šta hoćete? da dođem k vama s prutom ili s ljubavi i duhom krotosti? 2.Kor. 10, 2. 2.Kor. 12, 20.