BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva poslanica Korinćanima - 2. glava

 1. I ja došavši k vama, braćo, ne dođoh s visokom riječi ili premudrosti da vam javljam svjedočanstvo Božije. 1.Kor. 1, 17.
 2. Jer nijesam mislio da znam što među vama osim Isusa Hrista, i toga raspeta. Gal. 6, 14. Fil. 3, 8.
 3. I ja bijah među vama u slabosti, i u strahu i u velikom drktanju. Dela. 18, 1. 2.Kor. 10, 1. Gal. 4, 13.
 4. I riječ moja, i poučenje moje ne bijaše u nadgovorljivijem riječima ljudske premudrosti, nego u dokazivanju Duha i sile. 2.Pet. 1, 16.
 5. Da vjera vaša ne bude u mudrosti ljudskoj nego u sili Božijoj. Dela. 16, 14. 2.Kor. 4, 7. 1.Pet. 1, 5.
 6. Ali premudrost govorimo koja je u savršenima, a ne premudrost vijeka ovoga ni knezova vijeka ovoga koji prolaze. 1.Kor. 1, 28. Ef. 4, 13. Fil. 3, 15.
 7. Nego govorimo premudrost Božiju u tajnosti sakrivenu, koju odredi Bog prije svijeta za slavu našu; Rim. 16, 25. 2.Tim. 1, 9.
 8. Koje nijedan od knezova vijeka ovoga ne pozna; jer da su je poznali, ne bi Gospoda slave razapeli. Dela. 13, 27.
 9. Nego kao što je pisano: što oko ne vidje, i uho ne ču, i u srce čovjeku ne dođe, ono ugotovi Bog onima, koji ga ljube. Isa. 64, 3. Isa. 64, 4.
 10. A nama je Bog otkrio Duhom svojijem; jer Duh sve ispituje, i dubine Božije.Mat. 16, 17. Luka 2, 26. Ef. 3, 3. Ef. 3, 5. 1.Pet. 1, 12. Otkr. 1, 1.
 11. Jer ko od ljudi zna šta je u čovjeku osim duha čovječijega koji živi u njemu? Tako i u Bogu što je niko ne zna osim Duha Božijega. Jer. 17, 9. Rim. 11, 33.
 12. A mi ne primismo duha ovoga svijeta, nego Duha koji je iz Boga, da znamo što nam je darovano od Boga; Rim. 8, 15.
 13. Koje i govorimo ne riječima što je naučila čovječija premudrost, nego što uči Duh sveti; i duhovne stvari duhovno radimo. 2.Pet. 1, 16.
 14. A tjelesni čovjek ne razumije što je od Duha Božijega; jer mu se čini ludost i ne može da razumije, jer treba duhovno da se razgleda. Amos 7, 12. Mat. 16, 23. Dela. 2, 12. Dela. 25, 19. Dela. 26, 24. Rim. 8, 5. 1.Kor. 1, 23. Juda 1, 19.
 15. Duhovni pak sve razgleda, a njega sama niko ne razgleda. Prič. 28, 5. Gal. 6, 1. Kol. 1, 9.
 16. Jer ko pozna um Gospodnji da ga pouči? A mi um Hristov imamo. Jov 15, 8. Psal. 25, 14. Isa. 40, 13. Isa. 40, 14. Jovan 15, 15. Rim. 11, 34.