BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva poslanica Korinćanima - 15. glava

 1. Ali vam napominjem, braćo, jevanđelje, koje vam objavih, koje i primiste, u kome i stojite,Rim. 5, 2.
 2. Kojijem se i spasavate, ako držite kako vam objavih; već ako da uzalud vjerovaste. Mar. 8, 18. Rim. 1, 16. Rim. 11, 22. Gal. 3, 4.
 3. Jer vam najprije predadoh što i primih da Hristos umrije za grijehe naše, po pismu, 1.Moj. 3, 15. Psal. 22, 15. Isa. 53, 5. Dan. 9, 26. 1.Pet. 2, 24.
 4. I da bi ukopan, i da usta treći dan, po pismu, Psal. 2, 7. Isa. 53, 10. Os. 6, 2.
 5. I da se javi Kifi, potom jedanaestorici apostola; Mar. 16, 14. Luka 24, 34. Jovan 20, 19.
 6. A potom ga vidješe jednom više od pet stotina braće, od kojijeh mnogi žive i sad, a neki i pomriješe;
 7. A potom se javi Jakovu, pa onda svima apostolima; Dela. 1, 3. Dela. 12, 17.
 8. A poslije sviju javi se i meni, kao kakvom nedonoščetu.Dela. 9, 4. Dela. 22, 14.
 9. Jer sam ja najmlađi među apostolima, koji nijesam dostojan nazvati se apostol, jer gonih crkvu Božiju.Dela. 8, 3.
 10. Ali po blagodati Božijoj jesam što jesam, i blagodat njegova što je u meni ne osta prazna, nego se potrudih više od sviju njih, ali ne ja nego blagodat Božija koja je sa mnom. 2.Kor. 11, 23. Gal. 2, 8. Ef. 3, 7.
 11. Bio dakle ja ili oni, tako propovijedamo, i tako vjerovaste.
 12. A ako se Hristos propovijeda da ustade iz mrtvijeh, kako govore neki među vama da nema vaskrsenija mrtvijeh? 2.Tim. 2, 17.
 13. I ako nema vaskrsenija mrtvijeh, to ni Hristos ne usta. 1.Sol. 4, 14.
 14. A ako Hristos ne usta, uzalud dakle propovijedanje naše, a uzalud i vjera vaša.
 15. A nalazimo se i lažni svjedoci Božiji što svjedočimo na Boga da vaskrse Hrista, kojega ne vaskrse kad mrtvi ne ustaju.
 16. Jer ako mrtvi ne ustaju, ni Hristos ne usta.
 17. A ako Hristos ne usta, uzalud vjera vaša: još ste u grijesima svojijem. Rim. 4, 25.
 18. Dakle i oni koji pomriješe u Hristu, izgiboše.
 19. I ako se samo u ovom životu uzdamo u Hrista, najnesrećniji smo od sviju ljudi. 2.Tim. 3, 12.
 20. Ali Hristos usta iz mrtvijeh, i bi novina onima koji umriješe. Dela. 26, 23. 1.Pet. 1, 3.
 21. Jer budući da kroz čovjeka bi smrt, kroz čovjeka i vaskrsenije mrtvijeh. Jovan 11, 25. Rim. 5, 12.
 22. Jer kako po Adamu svi umiru, tako će i po Hristu svi oživljeti. Rim. 5, 17.
 23. Ali svaki u svom redu: novina Hristos; a potom oni koji vjerovaše Hristu o njegovu dolasku; Dela. 26, 23. 1.Sol. 4, 15. 1.Sol. 4, 16.
 24. Onda kraj, kad preda carstvo Bogu i ocu, i kad ukine svako poglavarstvo i svaku vlast i silu. Dan. 7, 14. Ef. 5, 27.
 25. Jer njemu valja carovati dokle ne položi sve neprijatelje svoje pod noge svoje. Psal. 110, 1. Dan. 7, 12. Mat. 22, 44. Mar. 12, 36. Luka 20, 42. Dela. 2, 34. Ef. 1, 22. Jevr. 1, 13.
 26. A pošljednji će se neprijatelj ukinuti smrt. Jevr. 2, 14.
 27. Jer sve pokori pod noge njegove. Ali kad veli da je sve njemu pokoreno, pokazuje se da je osim onoga koji mu pokori sve. Mat. 28, 18. 1.Pet. 3, 22.
 28. A kad mu sve pokori, onda će se i sam sin pokoriti onome koji mu sve pokori, da bude Bog sve u svemu. Mat. 13, 41. Jovan 14, 28. 1.Kor. 3, 23. 1.Kor. 11, 3. Ef. 1, 10.
 29. Šta dakle čine oni koji se krste mrtvijeh radi? Kad mrtvi jamačno ne ustaju, što se i kršćavaju mrtvijeh radi?
 30. I mi zašto podnosimo muke i nevolje svaki čas? 2.Kor. 11, 26. Gal. 5, 11.
 31. Svaki dan umirem, tako mi, braćo, vaše slave, koju imam u Hristu Isusu Gospodu našemu. Dela. 20, 23. Rim. 8, 36.
 32. Jer ako sam se po čovjeku borio sa zvjerovima u Efesu, kaka mi je korist ako mrtvi ne ustaju? Da jedemo i pijemo, jer ćemo sutra umrijeti. Isa. 22, 13. Luka 12, 19. 2.Kor. 1, 8.
 33. Ne varajte se: zli razgovori kvare dobre običaje.
 34. Otrijeznite se jedanput kao što treba, i ne griješite; jer neki ne znadu za Boga, na sramotu vama kažem. Ef. 5, 14. 1.Sol. 4, 5.
 35. Ali će reći ko: kako će ustati mrtvi? i u kakom će tijelu doći?Jezek. 37, 3.
 36. Bezumniče! ti što siješ neće oživljeti ako ne umre.Jovan 12, 24.
 37. I što siješ ne siješ tijelo koje će biti, nego golo zrno, bilo pšenično ili drugo kako.
 38. A Bog mu daje tijelo kako hoće, i svakom sjemenu svoje tijelo. Psal. 104, 14.
 39. Nije svako tijelo jedno tijelo, nego je drugo tijelo čovječije, a drugo skotsko, a drugo riblje, a drugo ptičije.
 40. I imaju tjelesa nebeska i tjelesa zemaljska: ali je druga slava nebeskima, a druga zemaljskima.
 41. Druga je slava suncu, a druga slava mjesecu, i druga slava zvijezdama; jer se zvijezda od zvijezde razlikuje u slavi.
 42. Tako i vaskrsenije mrtvijeh: sije se za raspadljivost, a ustaje za neraspadljivost; Dan. 12, 3. Mat. 13, 43.
 43. Sije se u sramoti, a ustaje u slavi; sije se u slabosti, a ustaje u sili; Fil. 3, 21.
 44. Sije se tijelo tjelesno, a ustaje tijelo duhovno. Ima tijelo tjelesno, i ima tijelo duhovno. Luka 20, 35.
 45. Tako je i pisano: prvi čovjek Adam postade u tjelesnom životu, a pošljednji Adam u duhu koji oživljuje. 1.Moj. 2, 7. Jovan 5, 21. Rim. 5, 14.
 46. Ali duhovno tijelo nije prvo, nego tjelesno, pa onda duhovno.
 47. Prvi je čovjek od zemlje, zemljan; drugi je čovjek Gospod s neba. 1.Moj. 2, 7. 1.Moj. 3, 19. Isa. 9, 6. Luka 2, 11. Jovan 3, 31.
 48. Kakav je zemljani taki su i zemljani; i kakav je nebeski taki su i nebeski. Fil. 3, 20.
 49. I kako nosimo obličje zemljanoga tako ćemo nositi i obličje nebeskoga. 1.Moj. 5, 3. Rim. 8, 29. Fil. 3, 21.
 50. A ovo govorim, braćo, da tijelo i krv ne mogu naslijediti carstva Božijega, niti raspadljivost neraspadljivosti našljeđuje. Mat. 16, 17.
 51. Evo vam kazujem tajnu: jer svi nećemo pomrijeti, a svi ćemo se pretvoriti,Fil. 3, 21. 1.Sol. 4, 15.
 52. Ujedanput, u trenuću oka u pošljednjoj trubi; jer će zatrubiti i mrtvi će ustati neraspadljivi, i mi ćemo se pretvoriti. Mat. 24, 31. Jovan 5, 29. 1.Sol. 4, 15.
 53. Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost, i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost. 2.Kor. 5, 4.
 54. A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo se smrtno obuče u besmrtnost, onda će se zbiti ona riječ što je napisana: pobjeda proždrije smrt. Otkr. 20, 14.
 55. Gdje ti je, smrti, žalac? Gdje ti je, pakle, pobjeda? Os. 13, 14.
 56. A žalac je smrti grijeh, a sila je grijeha zakon. Rim. 7, 8.
 57. A Bogu hvala koji nam dade pobjedu kroz Gospoda našega Isusa Hrista. Psal. 98, 1. Rim. 7, 25.
 58. Zato, braćo moja ljubazna, budite tvrdi, ne dajte se pomaknuti, i napredujte jednako u djelu Gospodnjemu znajući da trud vaš nije uzalud pred Gospodom. 2.Dnev. 15, 7. Psal. 19, 11. Isa. 3, 10. 1.Sol. 2, 1.