BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva poslanica Korinćanima - 11. glava

 1. Ugledajte se na mene, kao i ja na Hrista. Zah. 7, 6. Mat. 5, 16. Jovan 15, 8. Fil. 1, 11.
 2. Hvalim vas pak, braćo, što sve moje pamtite i držite zapovijesti kao što vam predadoh. 1.Kor. 7, 17. 2.Sol. 2, 15.
 3. Ali hoću da znate da je svakome mužu glava Hristos; a muž je glava ženi; a Bog je glava Hristu. 1.Moj. 3, 16. Jovan 4, 34. Rim. 14, 9. Gal. 4, 4. Ef. 5, 23. Fil. 2, 7.
 4. Svaki muž koji se s pokrivenom glavom moli Bogu ili prorokuje, sramoti glavu svoju.
 5. I svaka žena koja se gologlava moli Bogu ili prorokuje, sramoti glavu svoju; jer je sve jedno kao da je obrijana.5.Moj. 21, 12. Dela. 21, 9.
 6. Ako se dakle ne pokriva žena, neka se striže; ako li je ružno ženi strići se ili brijati se, neka se pokriva. 4.Moj. 5, 18.
 7. Ali muž da ne pokriva glave, jer je obličje i slava Božija; a žena je slava muževlja. 1.Moj. 1, 26.
 8. Jer nije muž od žene nego žena od muža. 1.Moj. 2, 21. Prič. 18, 22.
 9. Jer muž nije sazdan žene radi nego žena muža radi.
 10. Zato žena treba da ima vlast na glavi, anđela radi. 1.Moj. 24, 65. Prop. 5, 6.
 11. Ali niti je muž bez žene ni žena bez muža u Gospodu. Gal. 3, 28.
 12. Jer kako je žena od muža, tako je i muž iz žene; a sve je od Boga.Prič. 16, 4. Rim. 11, 36. 1.Kor. 8, 6.
 13. Sami među sobom sudite je li lijepo da se žena gologlava moli Bogu?
 14. Ili ne uči li vas i sama priroda da je mužu sramota ako gaji dugačku kosu;
 15. A ženi je slava ako gaji dugačku kosu? Jer joj je kosa dana mjesto pokrivala.
 16. Ako li je ko svadljiv, mi takovoga običaja nemamo, niti crkve Božije. 1.Tim. 6, 4.
 17. Ali ovo zapovijedajući ne hvalim da se ne na bolje nego na gore sabirate.
 18. Prvo dakle kad se sabirate u crkvu, čujem da imaju raspre među vama; i nešto vjerujem od ovoga.1.Kor. 1, 10.
 19. Jer treba i jeresi da budu među vama, da se pokažu pošteni koji su među vama. Luka 2, 35. Luka 17, 1.
 20. A kad se skupite na jedno mjesto, ne jede se večera Gospodnja.
 21. Jer svaki svoju večeru uzme najprije i jede, i tako jedan gladuje a drugi se opija. Juda 1, 12.
 22. Eda li dakle nemate kuća da jedete i pijete? Ili ne marite za crkvu Božiju, i sramotite one koji nemaju? Šta ću vam reći? Hoću li vas pohvaliti za to? Neću. 3.Moj. 19, 30. Psal. 89, 7. 1.Kor. 11, 17.
 23. Jer ja primih od Gospoda što vam i predadoh, da Gospod Isus onu noć u koju bivaše predan uze hljeb,Gal. 1, 1.
 24. I zahvalivši prelomi i reče: uzmite, jedite, ovo je tijelo moje, koje se za vas lomi; ovo činite meni za spomen.1.Kor. 14, 16.
 25. Tako i čašu, po večeri, govoreći: ova je čaša novi zavjet u mojoj krvi; ovo činite, kad god pijete, meni za spomen.Jevr. 9, 15.
 26. Jer kad god jedete ovaj hljeb i čašu ovu pijete, smrt Gospodnju obznanjujete, dokle ne dođe. Jovan 21, 23. Dela. 1, 11. 1.Kor. 4, 5. Jevr. 9, 28.
 27. Tako koji nedostojno jede ovaj hljeb ili pije čašu Gospodnju, kriv je tijelu i krvi Gospodnjoj. 4.Moj. 9, 10. Mat. 22, 11.
 28. Ali čovjek da ispituje sebe, pa onda od hljeba da jede i od čaše da pije; 2.Kor. 13, 5. Gal. 6, 4.
 29. Jer koji nedostojno jede i pije, sud sebi jede i pije, ne razlikujući tijela Gospodnjega.
 30. Zato su među vama mnogi slabi i bolesni, i dovoljno ih spavaju.
 31. Jer kad bismo sebe rasuđivali, ne bismo osuđeni bili. 1.Jov. 1, 9.
 32. Ali kad smo suđeni, nakazuje nas Gospod, da se ne osudimo sa svijetom. Jevr. 12, 5.
 33. Zato, braćo moja, kad se sastajete da jedete, iščekujte jedan drugoga.
 34. Ako li je ko gladan, neka jede kod kuće, da se na grijeh ne sastajete. A za ostalo urediću kad dođem. 1.Kor. 4, 19. Tit. 1, 5.