BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Poslanica Rimljanima - 16. glava

HAC logo
 1. Preporučujem vam pak Fivu sestru našu, koja je sluškinja kod crkve u Kenhreji, Dela. 18, 18.
 2. Da je primite u Gospodu kao što prilikuje svetima, i da joj budete u pomoći u svakoj stvari koju od vas zatreba; jer je ona mnogima pomogla, i samome meni. Mat. 25, 40. Fil. 2, 29. Kol. 4, 10. 3.Jov. 1, 5.
 3. Pozdravite Priskilu i Akilu, pomoćnike moje u Hristu Isusu, Dela. 18, 2. Fil. 4, 21. Kol. 4, 15. 2.Tim. 4, 19.
 4. Koji za dušu moju svoje vratove položiše, kojima ne ja jedan zahvaljujem, nego i sve crkve neznabožačke, i domašnju crkvu njihovu. Rim. 5, 7. Rim. 16, 16.
 5. Pozdravite Epeneta, meni ljubaznoga, koji je novina iz Ahaje u Hrista. 1.Kor. 16, 15. 1.Kor. 16, 19. Kol. 4, 15. Filim. 1, 2.
 6. Pozdravite Mariju, koja se mnogo trudila za nas. 1.Tim. 5, 10.
 7. Pozdravite Andronika i Juniju, rodbinu moju, i moje drugare u sužanjstvu, koji su znameniti među apostolima, koji i prije mene vjerovaše Hrista.Gal. 1, 22.
 8. Pozdravite Amplija, meni ljubaznoga u Gospodu.
 9. Pozdravite Urbana, pomoćnika našega u Hristu, i Stahija, meni ljubaznoga.
 10. Pozdravite Apelija, okušanoga u Hristu. Pozdravite domaće Aristovulove.
 11. Pozdravite Irodijona, rođaka mojega. Pozdravite domaće Narkisove, koji su u Gospodu. Rim. 16, 7.
 12. Pozdravite Trifenu i Trifosu, koje se trude u Gospodu. Pozdravite Persidu ljubaznu, koja se mnogo trudila u Gospodu.
 13. Pozdravite Rufa izbranoga u Gospodu, i mater njegovu i moju. Ef. 1, 4.
 14. Pozdravite Asinkrita, Flegonta, Erma, Patrova, Ermija, i braću koja su s njima.
 15. Pozdravite Filologa i Juliju, Nireja i sestru njegovu, i Olimpana, i sve svete koji su s njima.
 16. Pozdravite jedan drugoga cjelivom svetijem. Pozdravljaju vas sve crkve Hristove. 1.Sol. 5, 26. 1.Pet. 5, 14.
 17. Molim vas pak, braćo, čuvajte se od onijeh koji čine raspre i razdore na štetu nauke koju vi naučiste, i uklonite se od njih; Dela. 15, 1. Dela. 15, 39. 1.Kor. 5, 9. Fil. 3, 2. Kol. 2, 8. 2.Sol. 3, 6. 1.Tim. 6, 3. 2.Tim. 3, 5. Tit. 3, 10. 2.Jov. 1, 10.
 18. Jer takovi ne služe Gospodu našemu Isusu Hristu nego svojemu trbuhu, i blagijem riječima i blagoslovima prelašćuju srca bezazlenijeh. 2.Sam. 15, 6. Prič. 26, 25. Isa. 30, 10. Isa. 56, 10. Dan. 11, 34. Os. 4, 8. Fil. 3, 19. Kol. 2, 4. 1.Tim. 6, 3. 2.Pet. 2, 3.
 19. Jer vaše slušanje razglasi se svuda. I radujem se za vas; ali hoću da ste vi mudri na dobro a prosti na zlo. Mat. 10, 16.
 20. A Bog mira da satre sotonu pod noge vaše skoro. Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista s vama. Amin.
 21. Pozdravlja vas Timotije, pomoćnik moj, i Lukije i Jason i Sosipatar, rođaci moji. Dela. 13, 1. Dela. 16, 1. Dela. 17, 5. Dela. 20, 4. Rim. 16, 7. 1.Tim. 1, 2.
 22. Pozdravljam vas i ja Tertije, koji napisah ovu poslanicu u Gospodu.
 23. Pozdravlja vas Gaj, domaćin moj i cijele crkve. Pozdravlja vas Erast, haznadar gradski, i brat Kvart. Dela. 19, 22. 1.Kor. 1, 14. 2.Tim. 4, 20.
 24. Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista sa svima vama. Amin.
 25. A onome koji vas može utvrditi po jevanđelju mojemu i propovijedanju Isusa Hrista, po otkrivenju tajne koja je bila sakrivena od postanja svijeta, Rim. 2, 16. Rim. 11, 25. 1.Kor. 2, 7. Ef. 3, 3. Ef. 3, 5. Kol. 1, 27. 1.Pet. 1, 20.
 26. A sad se javila i obznanila kroz pisma proročka, po zapovijesti vječnoga Boga, za poslušanje vjere među svima neznabošcima, 2.Tim. 1, 10.
 27. Jedinome premudrome Bogu, kroz Isusa Hrista, slava vavijek. Amin.