BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Djela apostolska - 1. glava

 1. Prvu sam ti knjigu napisao o svemu, o Teofile, što poče Isus i tvoriti i učitiLuka 1, 3.
 2. Do dana kad se uznese, pošto Duhom svetijem zapovjedi apostolima koje izabra, Dela. 1, 22. 1.Tim. 3, 16. Jevr. 1, 3.
 3. Pred kojima i po stradanju svome pokaza sebe živa mnogijem i istinitijem znacima, i javlja im se četrdeset dana, i govori o carstvu Božijemu. Mat. 28, 9. Mat. 28, 16. Dela. 19, 8. 1.Kor. 15, 5.
 4. I sabravši ih zapovjedi im da ne idu iz Jerusalima, nego da čekaju obećanje očino, koje čuste, reče, od mene; Jovan 14, 16. Dela. 2, 33.
 5. Jer je Jovan krstio vodom, a vi ćete se krstiti Duhom svetijem ne dugo posle ovijeh dana. Psal. 55, 23. Joil 2, 28. Mat. 3, 11. Jovan 7, 3. Jovan 7, 9. Dela. 2, 4. Dela. 11, 16.
 6. A oni onda koji zajedno bijahu, pitahu ga govoreći: Gospode! hoćeš li sad načiniti carstvo Izrailjevo? Isa. 1, 26. Dan. 7, 27. Amos 9, 11. Luka 24, 21.
 7. A on im reče: nije vaše znati vremena i ljeta koje otac zadrža u svojoj vlasti; 5.Moj. 29, 29. Jov 24, 1. Mar. 13, 33. 1.Sol. 5, 1.
 8. Nego ćete primiti silu kad siđe Duh sveti na vas; i bićete mi svjedoci i u Jerusalimu i po svoj Judeji i Samariji i tja do kraja zemlje.Mar. 9, 29.
 9. I ovo rekavši vidješe oni gdje se podiže i odnese ga oblak iz očiju njihovijeh. 2.Car. 2, 12. Jovan 6, 62. Dela. 1, 22.
 10. I kad gledahu za njim gdje ide na nebo, gle, dva čovjeka stadoše pred njima u bijelijem haljinama, Dela. 10, 3.
 11. Koji i rekoše: ljudi Galilejci! šta stojite i gledate na nebo? Ovaj Isus koji se od vas uze na nebo tako će doći kao što vidjeste da ide na nebo. 2.Car. 2, 10. Dan. 7, 13. Jovan 14, 3. 1.Sol. 1, 10. 2.Sol. 1, 10. Otkr. 1, 7.
 12. Tada se vratiše u Jerusalim s gore koja se zove Maslinska, koja je blizu Jerusalima jedan subotni dan hoda. Zah. 14, 4. Luka 24, 50. Jovan 11, 18.
 13. I kad uđoše, popeše se u sobu gdje stajahu Petar i Jakov i Jovan i Andrija, Filip i Toma, Vartolomije i Matej, Jakov Alfejev i Simon Zilot, i Juda Jakovljev.Mar. 14, 15. Luka 6, 15. Luka 22, 12. Dela. 9, 37. Dela. 20, 8. Juda 1, 1.
 14. Ovi svi jednodušno bijahu jednako na molitvi i u moljenju sa ženama, i s Marijom materom Isusovom i braćom njegovom. Mat. 13, 55. Luka 23, 49.
 15. I u dane one ustavši Petar između učenika reče (a bijaše naroda zajedno oko sto i dvadeset imena): Otkr. 3, 4.
 16. Ljudi braćo! trebalo je da se izvrši ono pismo što proreče Duh sveti ustima Davidovijem za Judu koji bješe pred onima što uhvatiše Isusa; Psal. 41, 9. Mar. 12, 36. Jovan 18, 3. Jevr. 3, 7.
 17. Jer se brojaše s nama, i bijaše primio dijel ove službe. Luka 6, 16. Dela. 12, 25.
 18. On dakle steče njivu od plate nepravedne, i objesivši se puče po srijedi, i izasu se sva utroba njegova. Psal. 55, 23. Zah. 11, 13. Mat. 27, 5. 2.Pet. 2, 15.
 19. I postade znano svima koji žive u Jerusalimu da će se ta njiva prozvati njihovijem jezikom Akeldama, koje znači njiva krvna. Mat. 27, 8.
 20. Jer se piše u knjizi psaltiru: da bude dvor njegov pust, i da ne bude nikoga ko bi življeo u njemu, i: vladičanstvo njegovo da primi drugi. Psal. 69, 25.
 21. Treba dakle od ovijeh ljudi koji su bili s nama za sve vrijeme kako među nas uđe i iziđe Gospod Isus,
 22. Počevši od krštenja Jovanova do dana kad se uze od nas, da bude s nama svjedok njegova vaskrsenija jedan od ovijeh. Jevr. 2, 3.
 23. I postaviše dvojicu, Josifa koji se zvaše Varsava prezimenom Just, i Matija. Dela. 15, 22.
 24. I pomolivši se Bogu rekoše: ti, Gospode! koji poznaješ srca sviju, pokaži jednoga od ove dvojice koga si izabrao,1.Sam. 14, 41. Dela. 4, 31.
 25. Da primi dijel ove službe i apostolstva, iz koga ispade Juda da ide na mjesto svoje.
 26. I baciše kocke za njih, i pade kocka na Matija i primiše ga među jedanaest apostola. 3.Moj. 16, 8. Dela. 6, 2.