BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Evanđelje po Jovanu - 6. glava

 1. Potom otide Isus preko mora Galilejskoga kod Tiverijade.Mat. 14, 15. Luka 9, 10. Jovan 6, 23.
 2. I za njim iđaše mnoštvo naroda, jer viđahu čudesa njegova koja činjaše na bolesnicima. Jovan 6, 22.
 3. A Isus iziđe na goru, i ondje sjeđaše s učenicima svojijem.
 4. A bijaše blizu pasha praznik Jevrejski. 2.Moj. 12, 21. 3.Moj. 23, 5. 3.Moj. 23, 7. 5.Moj. 16, 1. Jovan 11, 55.
 5. Podignuvši dakle Isus oči, i vidjevši da mnoštvo naroda ide k njemu, reče Filipu: gdje ćemo kupiti hljeba da ovi jedu? Mat. 14, 14. Mar. 6, 35. Luka 9, 12.
 6. A ovo govoraše kušajući ga, jer sam znadijaše šta će činiti.
 7. Odgovori mu Filip: dvjesta groša hljeba nije dosta da svakome od njih po malo dopadne.4.Moj. 11, 21. 2.Car. 7, 2. Mar. 6, 37. Mar. 8, 4.
 8. Reče mu jedan od učenika njegovijeh, Andrija, brat Simona Petra:
 9. Ovdje ima jedno momče koje ima pet hljebova ječmenijeh i dvije ribe; ali šta je to na toliki svijet! 2.Car. 4, 43.
 10. A Isus reče: posadite ljude. A bješe trave mnogo na onome mjestu. Posadi se dakle ljudi na broj oko pet hiljada.
 11. A Isus uzevši one hljebove, i davši hvalu, dade učenicima, a učenici onima koji bijahu posađeni; tako i od riba koliko htješe. 2.Moj. 23, 25. 1.Tim. 4, 5.
 12. I kad se nasitiše, reče učenicima svojijem: skupite komade što pretekoše da ništa ne propadne.
 13. I skupiše, i napuniše dvanaest kotarica komada od pet hljebova ječmenijeh što preteče iza onijeh što su jeli.
 14. A ljudi vidjevši čudo koje učini Isus govorahu: ovo je zaista onaj prorok koji treba da dođe na svijet. 1.Moj. 49, 10. 5.Moj. 18, 15. 5.Moj. 18, 18. Isa. 7, 14. Isa. 9, 6. Mat. 11, 3. Jovan 1, 21. Jovan 4, 19.
 15. A kad razumje Isus da hoće da dođu da ga uhvate i da ga učine carem, otide opet u goru sam.Jovan 18, 36.
 16. A kad bi uveče siđoše učenici njegovi na more, Mat. 14, 23. Mar. 6, 47.
 17. I uđoše u lađu, i pođoše preko mora u Kapernaum. I već se bijaše smrklo, a Isus ne bješe došao k njima. Mar. 6, 45.
 18. A more se podizaše od velikoga vjetra.
 19. Vozivši pak oko dvadeset i pet ili trideset potrkališta ugledaše Isusa gdje ide po moru i došao blizu do lađe, i uplašiše se.
 20. A on im reče: ja sam; ne bojte se.
 21. Onda ga s radošću uzeše u lađu; i odmah lađa bi na zemlji u koju iđahu.
 22. Sjutradan pak narod koji stajaše preko mora kad vidje da lađe druge ne bješe ondje osim one jedne što u nju uđoše učenici njegovi, i da ne uđe Isus s učenicima svojijem u lađu nego sami učenici njegovi otidoše,
 23. A druge lađe iz Tiverijade dođoše blizu onog mjesta gdje jedoše hljeb kad Gospod dade hvalu,
 24. Kad vidje narod da Isusa ne bješe ondje ni učenika njegovijeh, uđoše i oni u lađe, i dođoše u Kapernaum da traže Isusa.
 25. I našavši ga preko mora rekoše mu: Ravi! kad si došao ovamo?
 26. Isus im odgovori i reče: zaista, zaista vam kažem: ne tražite me što čudesa vidjeste, nego što jedoste hljeba i nasitiste se.
 27. Starajte se ne za jelo koje prolazi, nego za jelo koje ostaje za vječni život, koje će vam dati sin čovječij, jer ovoga potvrdi otac Bog.Mat. 3, 17. Mat. 17, 5. Mar. 1, 11. Luka 3, 22. Jovan 1, 33. Jovan 4, 14. Jovan 5, 37. Dela. 2, 22. Rim. 6, 23. 2.Pet. 1, 17.
 28. A oni mu rekoše: šta ćemo činiti da radimo djela Božija?
 29. Odgovori Isus i reče im: ovo je djelo Božije da vjerujete onoga koga on posla. 1.Jov. 3, 23.
 30. A oni mu rekoše: kakav dakle ti pokazuješ znak da vidimo i da vjerujemo? šta radiš ti? Mat. 12, 38. Mar. 8, 12. Luka 11, 16. Jovan 2, 18. 1.Kor. 1, 22.
 31. Ocevi naši jedoše manu u pustinji, kao što je napisano: hljeb s neba dade im da jedu. 2.Moj. 16, 15. 4.Moj. 11, 7. Nem. 9, 15. Psal. 78, 24. 1.Kor. 10, 3. Otkr. 2, 17.
 32. Tada im reče Isus: zaista, zaista vam kažem: Mojsije ne dade vama hljeba s neba, nego vam otac moj daje hljeb istiniti s neba;
 33. Jer je hljeb Božij onaj koji silazi s neba i daje život svijetu.
 34. Tada mu rekoše: Gospode! daj nam svagda taj hljeb. Jovan 4, 15.
 35. A Isus im reče: ja sam hljeb života: koji meni dolazi neće ogladnjeti, i koji mene vjeruje neće nikad ožednjeti. Jovan 4, 14. Jovan 7, 37. Otkr. 22, 17.
 36. Nego vam kazah da me i vidjeste i ne vjerujete.
 37. Sve što meni daje otac k meni će doći; i koji dolazi k meni neću ga istjerati napolje. Jov 8, 20. Isa. 1, 18. Jer. 31, 35. Jer. 33, 25. Mat. 24, 24. Jovan 6, 65. Jovan 10, 28. 2.Kor. 6, 17. 2.Tim. 2, 19. Jevr. 2, 13. 1.Jov. 2, 19.
 38. Jer siđoh s neba ne da činim volju svoju, nego volju oca koji me posla. Mat. 26, 39. Luka 22, 42. Jovan 3, 13. Jovan 4, 34. Jovan 5, 30. Ef. 4, 9.
 39. A ovo je volja oca koji me posla da od onoga što mi dade ništa ne izgubim, nego da ga vaskrsnem u pošljednji dan. Jer. 23, 4. Jovan 5, 24. Jovan 10, 28. Jovan 17, 12. Jovan 18, 9. Kol. 3, 3. Juda 1, 1.
 40. A ovo je volja onoga koji me posla da svaki koji vidi sina i vjeruje ga ima život vječni; i ja ću ga vaskrsnuti u pošljednji dan. Jovan 4, 14.
 41. Tada vikahu Jevreji na njega što reče: ja sam hljeb koji siđe s neba.
 42. I govorahu: nije li ovo Isus sin Josifov kojemu mi znamo oca i mater? kako dakle on govori: ja siđoh s neba? Mar. 6, 2. Jovan 3, 13.
 43. Onda Isus odgovori i reče im: ne vičite među sobom.
 44. Niko ne može doći k meni ako ga ne dovuče otac koji me posla; i ja ću ga vaskrsnuti u pošljednji dan. Jovan 6, 65.
 45. U prorocima stoji napisano: i biće svi naučeni od Boga. Svaki koji čuje od oca i nauči, doći će k meni. Isa. 54, 14. Jer. 31, 34. Mih. 4, 2. Jevr. 8, 10.
 46. Ne da je ko vidio oca osim onoga koji je od Boga: on vidje oca. Mat. 11, 27. Luka 10, 22. Jovan 1, 18. Jovan 5, 37. Jovan 7, 29. 2.Kor. 4, 6.
 47. Zaista, zaista vam kažem: koji vjeruje mene ima život vječni. Jovan 3, 16.
 48. Ja sam hljeb života.
 49. Ocevi vaši jedoše manu u pustinji, i pomriješe. Jovan 6, 58.
 50. Ovo je hljeb koji silazi s neba: da koji od njega jede ne umre.
 51. Ja sam hljeb živi koji siđe s neba; koji jede od ovoga hljeba življeće vavijek; i hljeb koji ću ja dati tijelo je moje, koje ću dati za život svijeta. Jovan 6, 33. Jevr. 10, 5.
 52. A Jevreji se prepirahu među sobom govoreći: kako može ovaj dati nama tijelo svoje da jedemo? Jovan 3, 9. Jovan 7, 43. Jovan 9, 16.
 53. A Isus im reče: zaista, zaista vam kažem: ako ne jedete tijela sina čovječijega i ne pijete krvi njegove, nećete imati života u sebi.Mat. 26, 26. Jovan 6, 55.
 54. Koji jede moje tijelo i pije moju krv ima život vječni, i ja ću ga vaskrsnuti u pošljednji dan:
 55. Jer je tijelo moje pravo jelo i krv moja pravo piće.
 56. Koji jede moje tijelo i pije moju krv stoji u meni i ja u njemu. Isa. 57, 15. Jovan 14, 23. Rim. 8, 9. 1.Kor. 3, 16. 2.Kor. 6, 16. Ef. 5, 30. 2.Tim. 1, 14. 1.Jov. 3, 24. Otkr. 3, 20.
 57. Kao što me posla živi otac, i ja živim oca radi; i koji jede mene i on će življeti mene radi.
 58. Ovo je hljeb koji siđe s neba: ne kao što vaši ocevi jedoše manu, i pomriješe; koji jede hljeb ovaj življeće vavijek.
 59. Ovo reče u zbornici kad učaše u Kapernaumu.
 60. Tada mnogi od učenika njegovijeh koji slušahu rekoše: ovo je tvrda besjeda! ko je može slušati? Mat. 11, 6.
 61. A Isus znajući u sebi da učenici njegovi viču na to, reče im: zar vas ovo sablažnjava?
 62. A kad vidite sina čovječijega da odlazi gore gdje je prije bio? Mar. 16, 19. Jovan 3, 13. Dela. 1, 9. Ef. 4, 8.
 63. Duh je ono što oživljava; tijelo ne pomaže ništa. Riječi koje vam ja rekoh duh su i život su. Psal. 119, 50. Rim. 8, 2. 1.Kor. 15, 45. 2.Kor. 3, 6. Ef. 1, 17. 1.Sol. 2, 13. Jevr. 4, 12.
 64. Ali imaju neki među vama koji ne vjeruju. Jer znadijaše Isus od početka koji su što ne vjeruju, i ko će ga izdati.Mat. 9, 4. Jovan 2, 24. Jovan 13, 11. Dela. 15, 18. Otkr. 2, 23.
 65. I reče: zato vam rekoh da niko ne može doći k meni ako mu ne bude dano od oca mojega.
 66. Od tada mnogi od učenika njegovijeh otidoše natrag, i više ne iđahu s njim. Mar. 4, 17. Luka 9, 62. Jevr. 6, 4. 1.Jov. 2, 19.
 67. A Isus reče dvanaestorici: da nećete i vi otići?
 68. Tada mu odgovori Simon Petar: Gospode! kome ćemo ići? Ti imaš riječi vječnoga života. Jovan 12, 50.
 69. I mi vjerovasmo i poznasmo da si ti Hristos, sin Boga živoga. Mar. 1, 24. Luka 9, 19. Jovan 17, 8.
 70. Isus im odgovori: ne izbrah li ja vas dvanaestoricu, i jedan je od vas đavo? Jovan 15, 16. Dela. 1, 17.
 71. A govoraše za Judu Simonova Iskariota, jer ga on šćaše izdati, i bijaše jedan od dvanaestorice.