BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Evanđelje po Jovanu - 16. glava

 1. Ovo vam kazah da se ne sablaznite.
 2. Izgoniće vas iz zbornica; a doći će vrijeme kad će svaki koji vas ubije misliti da Bogu službu čini. Zah. 11, 5. Dela. 8, 1. Dela. 26, 9.
 3. I ovo će činiti, jer ne poznaše oca ni mene. Jovan 8, 19. Rim. 10, 2. 1.Kor. 2, 8. 1.Tim. 1, 13.
 4. Nego vam ovo kazah kad dođe vrijeme da se opomenete ovoga da vam ja kazah; a isprva ne kazah vam ovo, jer bijah s vama.
 5. A sad idem k onome koji me posla, i niko me od vas ne pita: kuda ideš? Jovan 13, 36.
 6. Nego što vam ovo kazah žalosti napuni se srce vaše.
 7. Nego vam ja istinu govorim: bolje je za vas da ja idem: jer ako ja ne idem, utješitelj neće doći k vama; ako li idem, poslaću ga k vama. Dela. 2, 33. Fil. 1, 24.
 8. I kad on dođe pokaraće svijet za grijeh, i za pravdu, i za sud:
 9. Za grijeh dakle što ne vjeruju mene; Dela. 2, 22. Rim. 3, 9. Gal. 3, 22.
 10. A za pravdu što idem k ocu svojemu; i više me nećete vidjeti; Isa. 42, 6. Isa. 42, 21. Dan. 9, 24. Dela. 2, 32. 1.Kor. 1, 30. Gal. 5, 5.
 11. A za sud što je knez ovoga svijeta osuđen. Mat. 12, 18. Mat. 12, 36. Luka 10, 18. Jovan 12, 31. Dela. 10, 42. 1.Kor. 4, 5. Ef. 2, 2. Jevr. 6, 2. Otkr. 1, 7.
 12. Još vam mnogo imam kazati; ali sad ne možete nositi. Mar. 4, 33.
 13. A kad dođe on, Duh istine, uputiće vas na svaku istinu; jer neće od sebe govoriti, nego će govoriti što čuje, i javiće vam što će biti unapredak. Jovan 14, 26. Dela. 15, 28. 1.Tim. 4, 1. 1.Jov. 5, 6.
 14. On će me proslaviti, jer će od mojega uzeti, i javiće vam:
 15. Sve što ima otac moje je: zato rekoh da će od mojega uzeti, i javiti vam. Mat. 11, 27. Jovan 17, 10. Kol. 1, 19.
 16. Još malo, i nećete me vidjeti, i opet malo, pa ćete me vidjeti: jer idem k ocu.
 17. A neki od učenika njegovijeh rekoše među sobom: šta je to što nam kaže: još malo, i nećete me vidjeti; i opet malo pa ćete me vidjeti; i: ja idem k ocu?
 18. Govorahu dakle: šta je to što govori: malo? ne znamo šta govori.
 19. A Isus razumje da šćadijahu da ga zapitaju, pa im reče: zato li se zapitujete među sobom što rekoh: još malo i nećete me vidjeti, i opet malo pa ćete me vidjeti?
 20. Zaista, zaista vam kažem da ćete vi zaplakati i zaridati, a svijet će se radovati; i vi ćete žalosni biti, ali će se vaša žalost okrenuti na radost.
 21. Žena kad rađa trpi muku; jer dođe čas njezin: ali kad rodi dijete, više se ne opominje žalosti od radosti, jer se rodi čovjek na svijet.
 22. Tako i vi dakle imate sad žalost; ali ću vas opet vidjeti, i radovaće se srce vaše, i vaše radosti niko neće uzeti od vas;Luka 24, 41. Jovan 14, 1. Jovan 14, 27. Jovan 20, 20. Dela. 2, 46. 1.Pet. 1, 8.
 23. I u onaj dan nećete me pitati ni za što. Zaista, zaista vam kažem da što god uzištete u oca u ime moje, daće vam. Jovan 14, 13.
 24. Doslije ne iskaste ništa u ime moje; ištite i primićete, da radost vaša bude ispunjena.
 25. Ovo vam govorih u pričama; ali će doći vrijeme kad vam više neću govoriti u pričama, nego ću vam upravo javiti za oca. Avak. 2, 2.
 26. U onaj ćete dan u ime moje zaiskati, i ne velim vam da ću ja umoliti oca za vas;
 27. Jer sam otac ima ljubav k vama kao što vi imaste ljubav k meni, i vjerovaste da ja od Boga iziđoh. Jovan 3, 13. Jevr. 12, 6. Juda 1, 20.
 28. Iziđoh od oca, i dođoh na svijet; i opet ostavljam svijet, i idem k ocu. Luka 24, 8. Jovan 8, 14. Jovan 13, 3.
 29. Rekoše mu učenici njegovi: eto sad upravo govoriš, a priče nikakve ne govoriš. Avak. 2, 2.
 30. Sad znamo da sve znaš, i ne treba ti da te ko pita. Po tome vjerujemo da si od Boga izišao. Jovan 17, 8. Jovan 21, 17.
 31. Isus im odgovori: zar sad vjerujete?
 32. Evo ide čas, i već je nastao, da se razbjegnete svaki na svoju stranu i mene sama ostavite; ali nijesam sam, jer je otac sa mnom. Mar. 14, 50.
 33. Ovo vam kazah, da u meni mir imate. U svijetu ćete imati nevolju; ali ne bojte se, jer ja nadvladah svijet. Isa. 9, 6. Isa. 49, 24. Jovan 14, 27. Dela. 14, 22. Rim. 8, 17. Rim. 8, 37. 1.Kor. 15, 27. Gal. 6, 14. Ef. 2, 14. Ef. 6, 12. Kol. 1, 20. Jevr. 12, 6. 1.Jov. 4, 4. Otkr. 3, 19.