BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Evanđelje po Luki - 21. glava

 1. Pogledavši pak gore vidje bogate gdje meću priloge svoje u haznu Božiju; Mar. 12, 41.
 2. A vidje i jednu siromašnu udovicu koja metaše ondje dvije lepte;
 3. I reče: zaista vam kažem: ova siromašna udovica metnu više od sviju: Prič. 3, 9. Mar. 12, 43. 2.Kor. 8, 12.
 4. Jer svi ovi metnuše u prilog Bogu od suviška svojega, a ona od sirotinje svoje metnu svu hranu svoju što imaše.
 5. I kad neki govorahu za crkvu da je ukrašena lijepijem kamenjem i zakladima, reče: Mat. 24, 1. Mar. 13, 1.
 6. Doći će dani u koje od svega što vidite neće ostati ni kamen na kamenu koji se neće razmetnuti. 1.Car. 9, 7. Isa. 64, 10. Jer. 5, 10. Plač. 2, 6. Mih. 3, 12. Mat. 24, 2. Mar. 13, 2. Luka 19, 44.
 7. Zapitaše ga pak govoreći: učitelju! a kad će to biti? i kakav je znak kad će se to dogoditi?
 8. A on reče: čuvajte se da vas ne prevare, jer će mnogi doći na ime moje govoreći: ja sam, i vrijeme se približi. Ne idite dakle za njima. Mat. 24, 4. Mar. 13, 5. Ef. 5, 6. 2.Sol. 2, 3. 2.Tim. 3, 13. 1.Jov. 4, 1. Otkr. 12, 9.
 9. A kad čujete ratove i bune, ne plašite se; jer to sve treba najprije da bude; ali još nije tada pošljedak.
 10. Tada im reče: ustaće narod na narod i carstvo na carstvo; Mat. 24, 7.
 11. I zemlja će se tresti vrlo po svijetu, i biće gladi i pomori i strahote i veliki znaci biće na nebu. Joil 2, 30.
 12. A prije svega ovoga metnuće na vas ruke svoje i goniće vas i predavati u zbornice i u tamnice; vodiće vas pred careve i kraljeve imena mojega radi. Dela. 4, 3. Dela. 5, 18. Dela. 25, 23. 1.Pet. 2, 13. Otkr. 2, 10.
 13. A to će vam se dogoditi za svjedočanstvo. Fil. 1, 28.
 14. Metnite dakle u srca svoja, da se prije ne pripravljate kako ćete odgovarati: Mat. 10, 19.
 15. Jer ću vam ja dati usta i premudrost kojoj se neće moći protiviti ni odgovoriti svi vaši protivnici. Jezek. 29, 21. Dela. 6, 10.
 16. A predavaće vas i roditelji i braća i rođaci i prijatelji; i pobiće neke od vas. Mih. 7, 6. Dela. 7, 59.
 17. I svi će omrznuti na vas imena mojega radi. Mat. 10, 22.
 18. I dlaka s glave vaše neće poginuti. Dan. 3, 27.
 19. Trpljenjem svojijem spasavajte duše svoje.
 20. A kad vidite da Jerusalim opkoli vojska onda znajte da se približilo vrijeme da opusti. Mat. 24, 15. Luka 19, 43.
 21. Tada koji budu u Judeji neka bježe u gore, i koji budu u gradu neka izlaze napolje; i koji su napolju neka ne ulaze u njega: Mar. 13, 14.
 22. Jer su ovo dani osvete, da se izvrši sve što je napisano. Dan. 9, 26. Zah. 11, 1.
 23. Ali teško trudnima i dojilicama u te dane! Jer će biti velika nevolja na zemlji, i gnjev na ovom narodu.Luka 23, 29.
 24. I pašće od oštrica mača, i odvešće se u ropstvo po svijem narodima; i Jerusalim će gaziti neznabošci dok se ne izvrše vremena neznabožaca. Isa. 5, 5. Dan. 9, 27. Dan. 12, 7. Rim. 11, 25. Otkr. 11, 2.
 25. I biće znaci u suncu i u mjesecu i u zvijezdama; i ljudima na zemlji tuga od smetnje i od huke morske i valova. Isa. 13, 10. Isa. 13, 13. Dan. 7, 13. Joil 2, 30. Mar. 13, 24. Dela. 2, 20. Otkr. 6, 12.
 26. Ljudi će umirati od straha i od čekanja onoga što ide na zemlju; jer će se i sile nebeske pokrenuti. Isa. 5, 30. Mat. 24, 29.
 27. I tada će ugledati sina čovječijega gdje ide na oblacima sa silom i slavom velikom. Dela. 1, 11. Otkr. 1, 7.
 28. A kad se počne ovo zbivati, gledajte i podignite glave svoje; jer se približuje izbavljenje vaše.
 29. I kaza im priču: gledajte na smokvu i na sva drveta; Mar. 13, 28.
 30. Kad vidite da već potjeraju, sami znate da je blizu ljeto.
 31. Tako i vi kad vidite ovo da se zbiva, znajte da je blizu carstvo Božije.
 32. Zaista vam kažem da ovaj naraštaj neće proći dok se ovo sve ne zbude.
 33. Nebo i zemlja proći će, a riječi moje neće proći.
 34. Ali se čuvajte da kako vaša srca ne otežaju žderanjem i pijanstvom i brigama ovoga svijeta, i da vam ovaj dan ne dođe iznenada. Rim. 13, 13. 1.Pet. 4, 7.
 35. Jer će doći kao zamka na sve koji žive po svoj zemlji. 1.Sol. 5, 2. 2.Pet. 3, 10. Otkr. 3, 3.
 36. Stražite dakle jednako i molite se Bogu da biste se udostojili uteći od svega ovoga što će se zbiti, i stati pred sinom čovječijim. Psal. 1, 5. Isa. 56, 4. Mat. 24, 42. Mar. 13, 33. Luka 11, 5. Luka 18, 1. 1.Kor. 16, 13. Ef. 6, 13. Ef. 6, 18. Kol. 4, 2. 1.Sol. 5, 17. 1.Pet. 5, 8. Otkr. 16, 15.
 37. I danju učaše u crkvi, a noću izlažaše i noćivaše na gori koja se zove Maslinska. Luka 22, 39. Jovan 8, 1. Jovan 18, 2.
 38. I sav narod dolažaše izjutra k njemu u crkvu da ga slušaju. Agej 2, 7. Mal. 3, 1. Mar. 12, 37.