BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Evanđelje po Luki - 16. glava

 1. A učenicima svojijem govoraše: bijaše jedan čovjek bogat koji imaše pristava, i toga oblagaše kod njega da mu prosipa imanje.Psal. 24, 1.
 2. I dozvavši ga reče mu: šta ovo ja čujem za tebe? Daj račun kako si kućio kuću: jer više ne možeš kućom upravljati. Prop. 1, 9. Rim. 14, 12. 2.Kor. 5, 10. 1.Pet. 4, 5.
 3. A pristav od kuće reče u sebi: šta ću činiti? gospodar moj uzima od mene upravljanje kuće: kopati ne mogu, prositi stidim se.
 4. Znam šta ću činiti da bi me primili u kuće svoje kad mi se oduzme upravljanje kuće.
 5. I dozvavši redom dužnike gospodara svojega reče prvome: koliko si dužan gospodaru mojemu?
 6. A on reče: sto oka ulja. I reče mu: uzmi pismo svoje i sjedi brzo te napiši pedeset.
 7. A potom reče drugome: a ti koliko si dužan? A on reče: sto oka pšenice. I reče mu: uzmi pismo svoje i napiši osamdeset.
 8. I pohvali gospodar nevjernoga pristava što mudro učini; jer su sinovi ovoga vijeka mudriji od sinova vidjela u svojemu naraštaju. Jovan 12, 36. Ef. 5, 8. 1.Sol. 5, 5.
 9. I ja vama kažem: načinite sebi prijatelje nepravednijem bogatstvom, da bi vas kad osiromašite primili u vječne kuće. Dan. 4, 27. Mat. 6, 19. Luka 11, 41. 1.Tim. 6, 17.
 10. Koji je vjeran u malom i u mnogom je vjeran; a ko je nevjeran u malom i u mnogom je nevjeran. Mat. 25, 21. Luka 19, 17.
 11. Ako dakle u nepravednom bogatstvu vjerni ne biste, ko će vam u istinom vjerovati? Ef. 3, 8. Otkr. 3, 18.
 12. I ako u tuđem ne biste vjerni, ko će vam dati vaše?
 13. Nikakav pak sluga ne može dva gospodara služiti; jer ili će na jednoga mrziti a drugoga ljubiti, ili će jednome voljeti a za drugoga ne mariti. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Mat. 6, 24.
 14. A ovo sve slušahu i fariseji, koji bijahu srebroljupci, i rugahu mu se. Mat. 23, 14. Tit. 1, 11.
 15. I reče im: vi ste oni koji se gradite pravedni pred ljudima; ali Bog zna srca vaša; jer što je u ljudi visoko ono je mrzost pred Bogom. 1.Sam. 16, 7. 1.Dnev. 28, 9. 2.Dnev. 6, 30. Psal. 7, 9. Prič. 15, 11. Mat. 6, 2. Mat. 6, 5. Mat. 6, 16. Luka 10, 29. Jak. 4, 4.
 16. Zakon i proroci su do Jovana; otsele se carstvo Božije propovijeda jevanđeljem, i svaki navaljuje da uđe u njega. Mat. 11, 12.
 17. Lašnje je pak nebu i zemlji proći negoli jednoj titli iz zakona propasti. Psal. 102, 26. Isa. 40, 8. 1.Pet. 1, 25.
 18. Svaki koji pušta ženu svoju i uzima drugu, preljubu čini; i koji se ženi puštenicom, preljubu čini. Mar. 10, 11. 1.Kor. 7, 10.
 19. Čovjek neki pak bješe bogat, koji se oblačaše u skerlet i u svilu, i življaše svaki dan gospodski i veseljaše se.
 20. A bijaše jedan siromah, po imenu Lazar, koji ležaše pred njegovijem vratima gnojav, Jevr. 11, 37.
 21. I željaše da se nasiti mrvama koje padahu s trpeze bogatoga; još i psi dolažahu i lizahu gnoj njegov.
 22. A kad umrije siromah, odnesoše ga anđeli u naručje Avraamovo; a umrije i bogati, i zakopaše ga. Psal. 34, 7. Psal. 91, 10. Psal. 91, 12. Mat. 8, 11. Jevr. 1, 14. Jak. 2, 5.
 23. I u paklu kad bješe u mukama podiže oči svoje i ugleda izdaleka Avraama i Lazara u naručju njegovu,
 24. I povikavši reče: oče Avraame! smiluj se na me i pošlji mi Lazara neka umoči u vodu vrh od prsta svojega, i da mi rashladi jezik; jer se mučim u ovome plamenu. Isa. 66, 24. Zah. 14, 12. Mar. 9, 44. Jevr. 10, 31.
 25. A Avraam reče: sinko! opomeni se da si ti primio dobra svoja u životu svome, i Lazar opet zla; a sad se on tješi, a ti se mučiš. Jov 21, 13. Psal. 17, 14. Luka 6, 24.
 26. I preko svega toga postavljena je među nama i vama velika propast, da oni koji bi htjeli odovud k vama prijeći, ne mogu, niti oni otuda k nama da prelaze.2.Sol. 1, 9.
 27. Tada reče: molim te dakle, oče, da ga pošalješ kući oca mojega,
 28. Jer imam pet braće: neka im posvjedoči da ne bi i oni došli na ovo mjesto mučenja.
 29. Reče mu Avraam: oni imaju Mojsija i proroke, neka njih slušaju. Isa. 8, 20. Jovan 5, 39. Jovan 5, 45. Dela. 15, 21. 2.Tim. 3, 15.
 30. A on reče: ne, oče Avraame! nego ako im dođe ko iz mrtvijeh pokajaće se.
 31. A Avraam mu reče: ako ne slušaju Mojsija i proroka, da ko i iz mrtvijeh ustane neće vjerovati.Jovan 11, 47. Jovan 12, 10.