BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Evanđelje po Luki - 13. glava

HAC logo
 1. U to vrijeme pak dođoše neki i kazaše za Galilejce kojijeh krv pomiješa Pilat sa žrtvama njihovijem. Dela. 5, 37.
 2. I odgovarajući Isus reče im: mislite li da su ti Galilejci bili najgrješniji od sviju Galilejaca, jer tako postradaše? Dela. 28, 4.
 3. Ne, kažem vam, nego ako se ne pokajete, svi ćete tako izginuti.
 4. Ili oni osamnaest što na njih pade kula Siloamska i pobi ih, mislite li da su oni najkrivlji bili od sviju Jerusalimljana?
 5. Ne, kažem vam, nego ako se ne pokajete, svi ćete tako izginuti. Jezek. 18, 30.
 6. Kaza im pak ovu priču: jedan čovjek imadijaše smokvu usađenu u svome vinogradu, i dođe da traži roda na njoj, i ne nađe. Isa. 5, 2.
 7. Onda reče vinogradaru: evo treća godina kako dolazim i tražim roda na ovoj smokvi, i ne nalazim; posijeci je dakle, zašto zemlji da smeta? 3.Moj. 19, 23. Dan. 4, 14. Rim. 2, 4.
 8. A on odgovarajući reče mu: gospodaru! ostavi je i za ovu godinu dok okopam oko nje i obaspem gnojem; 2.Moj. 32, 11. Joil 2, 17.
 9. Pa da ako rodi: ako li ne, posjeći ćeš je na godinu.
 10. A kad učaše u jednoj zbornici u subotu,
 11. I gle, bješe ondje žena bolesna od duha osamnaest godina, i bješe zgrčena, i ne mogaše se ispraviti.
 12. A kad je vidje, dozva je Isus i reče joj: ženo! oproštena si od bolesti svoje.
 13. I metnu na nju ruke, i odmah se ispravi i hvaljaše Boga. Psal. 10, 3. Psal. 116, 16.
 14. A starješina od zbornice srđaše se što je Isus iscijeli u subotu, i odgovarajući reče narodu: šest je dana u koje treba raditi, u one dakle dolazite te se liječite, a ne u dan subotni. 2.Moj. 20, 9. Jezek. 34, 21. Mat. 12, 10. Luka 14, 3. Jovan 5, 15. Rim. 10, 2.
 15. A Gospod mu odgovori i reče: licemjere! svaki od vas u subotu ne odrješuje li svojega vola ili magarca od jasala, i ne vodi da napoji?Luka 14, 5.
 16. A ovu kćer Avraamovu koju sveza sotona evo osamnaesta godina, ne trebaše li je odriješiti iz ove sveze u dan subotni? Luka 19, 9.
 17. I kad on ovo govoraše stiđahu se svi koji mu se protivljahu; i sav narod radovaše se za sva njegova slavna djela.
 18. A on im reče: kakvo je carstvo Božije? i kakvo ću kazati da je?Mar. 4, 30.
 19. Ono je kao zrno gorušično, koje uzevši čovjek baci u vrt svoj, i uzraste i posta drvo veliko, i ptice nebeske useliše se u grane njegove.Mat. 13, 31.
 20. Opet reče: kakvo ću kazati da je carstvo Božije?
 21. Ono je kao kvasac koji uzevši žena metnu u tri kopanje brašna, dok ne uskise sve. Dela. 5, 37.
 22. I prolažaše po gradovima i selima učeći i putujući u Jerusalim. Mat. 9, 35. Mar. 6, 6.
 23. Reče mu pak neko: Gospode! je li malo onijeh koji će biti spaseni? A on im reče:
 24. Navalite da uđete na tijesna vrata; jer vam kažem: mnogi će tražiti da uđu i neće moći: Jovan 7, 34. Rim. 9, 31. 1.Pet. 4, 18.
 25. Kad ustane domaćin i zatvori vrata, i stanete napolju stajati i kucati u vrata govoreći: Gospode! Gospode! otvori nam; i odgovarajući reći će vam: ne poznajem vas otkuda ste. Psal. 32, 6. Isa. 55, 6. Mat. 7, 23. Mat. 25, 10. Luka 6, 46.
 26. Tada ćete stati govoriti: mi jedosmo pred tobom i pismo, i po ulicama našijem učio si. Tit. 1, 16.
 27. A on će reći: kažem vam: ne poznajem vas otkuda ste; otstupite od mene svi koji nepravdu činite. Psal. 6, 8. Mat. 7, 23.
 28. Ondje će biti plač i škrgut zuba, kad vidite Avraama i Isaka i Jakova i sve proroke u carstvu Božijemu, a sebe napolje istjerane. Mat. 8, 11. Mat. 8, 12.
 29. I doći će od istoka i zapada i sjevera i juga i sješće za trpezu u carstvu Božijemu. 1.Moj. 28, 14. Isa. 49, 6. Dela. 2, 39. Otkr. 5, 9.
 30. I gle, ima pošljednjijeh koji će biti prvi, i ima prvijeh koji će biti pošljednji. Mat. 19, 30. Mar. 10, 31.
 31. U taj dan pristupiše neki od fariseja govoreći mu: iziđi i idi odavde, jer Irod hoće da te ubije.
 32. I reče im: idite te kažite onoj lisici: evo izgonim đavole i iscjeljujem danas i sjutra, a treći dan svršiću.2.Car. 6, 32. Jevr. 2, 10. Otkr. 11, 7.
 33. Ali danas i sjutra i prekosjutra treba mi ići; jer prorok ne može poginuti izvan Jerusalima.
 34. Jerusalime, Jerusalime, koji ubijaš proroke i zasipaš kamenjem poslane k sebi! koliko puta htjeh da skupim čeda tvoja kao kokoš gnijezdo svoje pod krila, i ne htjeste! 2.Dnev. 24, 21. Nem. 9, 26. Jer. 2, 30.
 35. Eto će vam se ostaviti kuća vaša pusta; a ja vam kažem: nećete mene vidjeti dok ne dođe da rečete: blagosloven koji ide u ime Gospodnje. Psal. 69, 25. Psal. 118, 26. Prič. 1, 24. Isa. 1, 7. Isa. 62, 11. Dan. 9, 27. Os. 3, 5. Mat. 21, 9. Mar. 11, 10. Luka 19, 38. Luka 21, 24. Jovan 12, 13.