BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Evanđelje po Marko - 8. glava

 1. U to vrijeme, kad bijaše vrlo mnogo naroda i ne imadijahu šta jesti, dozva Isus učenike svoje i reče im: Mat. 15, 32.
 2. Žao mi je naroda, jer već tri dana stoje kod mene i nemaju ništa jesti. Psal. 86, 15. Psal. 111, 4. Psal. 145, 9. Mar. 1, 41. Jovan 13, 15. Jevr. 2, 17. Jevr. 4, 15. Jevr. 5, 2. 1.Pet. 2, 21. 1.Jov. 2, 6.
 3. I ako ih otpustim gladne kućama njihovijem, oslabiće na putu; jer su mnogi od njih došli izdaleka.
 4. I odgovoriše mu učenici njegovi: otkuda ćemo uzeti hljeba ovdje u pustinji da ih nahranimo? 4.Moj. 11, 21. 2.Car. 4, 42. 2.Car. 7, 2. Mat. 15, 33. Mar. 6, 52.
 5. I zapita ih: koliko imate hljebova? A oni kazaše: sedam. Mat. 15, 34. Mar. 6, 38. Mar. 8, 20.
 6. I zapovjedi narodu da posjedaju po zemlji; i uzevši onijeh sedam hljebova i hvalu davši, prelomi, i dade učenicima svojijem da razdadu; i razdadoše narodu. 5.Moj. 8, 10. Mat. 15, 36. Mar. 6, 41. Luka 22, 19. Luka 24, 30. 1.Kor. 11, 23. 1.Tim. 4, 4.
 7. I imahu malo ribica; i njih blagoslovivši reče da i njih razdadu. Mat. 14, 19. Mar. 6, 41.
 8. I jedoše, i nasitiše se, i nakupiše komada što preteče sedam kotarica.
 9. A onijeh što su jeli bijaše oko četiri hiljade. I otpusti ih.
 10. I odmah uđe u lađu s učenicima svojijem, i dođe u okoline Dalmanutske. Mat. 15, 39.
 11. I iziđoše fariseji, i počeše se prepirati s njim, i kušajući ga iskahu od njega znak s neba. Mat. 12, 38. Mat. 16, 11. Jovan 6, 30.
 12. I uzdahnuvši duhom svojijem reče: zašto rod ovaj znak traži? Zaista vam kažem: neće se dati rodu ovome znak.
 13. I ostavivši ih uljeze opet u lađu, i otide na onu stranu.
 14. I zaboraviše učenici njegovi uzeti hljeba, i nemahu sa sobom u lađi do jedan hljeb. Mat. 16, 5.
 15. I zapovijedaše im govoreći: gledajte, čuvajte se kvasca farisejskoga i kvasca Irodova. Mat. 16, 11. Luka 12, 1. 1.Kor. 5, 7.
 16. I mišljahu jedan drugome govoreći: to je što hljeba nemamo. Mat. 16, 7.
 17. I razumjevši Isus reče im: šta mislite što hljeba nemate? Zar još ne osjećate, niti razumijete? Zar je još okamenjeno srce vaše? Isa. 63, 17. Mat. 15, 17. Mat. 16, 8. Mar. 6, 52.
 18. Oči imate i ne vidite? uši imate i ne čujete? I ne pamtite li
 19. Kad ja pet hljebova prelomih na pet hiljada, koliko kotarica punijeh komada nakupiste? Rekoše mu: dvanaest. Mat. 14, 20. Mar. 6, 43. Luka 9, 17. Jovan 6, 13.
 20. A kad sedam na četiri hiljade, koliko punijeh kotarica nakupiste komada? A oni rekoše: sedam. Mat. 15, 37.
 21. I reče im: kako ne razumijete? Mar. 6, 52.
 22. I dođe u Vitsaidu; i dovedoše k njemu slijepa, i moljahu ga da ga se dotakne.
 23. I uzevši za ruku slijepoga izvede ga napolje iz sela, i pljunuvši mu u oči metnu ruke na nj, i zapita ga vidi li što. Mar. 7, 33.
 24. I pogledavši reče: vidim ljude gdje idu kao drva.
 25. I potom opet metnu mu ruke na oči, i reče mu da pogleda: i iscijeli se, i vidje sve lijepo.
 26. I posla ga kući njegovoj govoreći: ne ulazi u selo, niti kazuj kome u selu. Mat. 8, 4. Mar. 5, 43.
 27. I iziđe Isus i učenici njegovi u sela Ćesarije Filipove; i putem pitaše učenike svoje govoreći im: ko govore ljudi da sam ja?Mat. 16, 13. Luka 9, 18.
 28. A oni odgovoriše: Jovan krstitelj; drugi: Ilija; a drugi: koji od proroka. Mat. 14, 2.
 29. A on im reče: a vi šta mislite ko sam ja? A Petar odgovarajući reče mu: ti si Hristos. Mat. 16, 16. Jovan 1, 41. Jovan 6, 69. Jovan 11, 27. Dela. 8, 37. Dela. 9, 20. 1.Jov. 4, 15.
 30. I zaprijeti im da nikom ne kazuju za njega.Mat. 16, 20.
 31. I poče ih učiti da sinu čovječijemu valja mnogo postradati, i da će ga okriviti starješine i glavari sveštenički i književnici, i da će ga ubiti, i treći dan da će ustati. Mat. 17, 22. Luka 9, 22. Luka 24, 44.
 32. I govoraše o tom ne ustručavajući se. I Petar uze ga i poče ga odvraćati.
 33. A on obrnuvši se i pogledavši na učenike svoje zaprijeti Petru govoreći: idi od mene sotono; jer ti ne misliš što je Božije nego što je ljudsko. Luka 4, 8. Rim. 8, 7. 1.Kor. 2, 14. 1.Pet. 4, 2. 1.Jov. 2, 15.
 34. I dozvavši narod s učenicima svojima reče im: ko hoće za mnom da ide neka se odreče sebe i uzme krst svoj, i za mnom ide. Mat. 10, 38. Mat. 16, 24. Luka 9, 23. Luka 14, 27. Gal. 5, 24. Gal. 6, 14.
 35. Jer ko hoće dušu svoju da sačuva, izgubiće je; a ko izgubi dušu svoju mene radi i jevanđelja onaj će je sačuvati. Mat. 10, 39. Mat. 16, 25. Jovan 12, 25. 1.Kor. 9, 23. Otkr. 12, 11.
 36. Jer kakva je korist čovjeku ako zadobije sav svijet a duši svojoj naudi?
 37. Ili kakav će otkup dati čovjek za dušu svoju?
 38. Jer ko se postidi mene i mojijeh riječi u rodu ovome preljubotvornome i grješnom, i sin će se čovječij postidjeti njega kad dođe u slavi oca svojega s anđelima svetima. Mat. 10, 33. Luka 9, 26. Luka 12, 9. Rim. 1, 16. 2.Tim. 1, 8. 2.Tim. 2, 12. Jevr. 11, 16. 1.Jov. 2, 23. Otkr. 14, 10.