BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Evanđelje po Marko - 13. glava

 1. I kad izlažaše iz crkve reče mu jedan od učenika njegovijeh: učitelju! gle kakvo je kamenje, i kakva građevina! Mat. 24, 1. Luka 21, 5.
 2. I odgovarajući Isus reče mu: vidiš li ove velike građevine? ni kamen na kamenu neće ovdje ostati koji se neće razmetnuti. Luka 19, 44.
 3. I kad sjeđaše na gori Maslinskoj prema crkvi, pitahu ga sama Petar i Jakov i Jovan i Andrija:
 4. Kaži nam kad će to biti? i kakav će znak biti kad će se to sve svršiti? Luka 21, 7.
 5. A Isus odgovarajući im poče govoriti: čuvajte se da vas ko ne prevari. Jer. 29, 8. Ef. 5, 6.
 6. Jer će mnogi doći na moje ime govoreći: ja sam; i mnoge će prevariti.
 7. A kad čujete ratove i glasove o ratovima, ne plašite se; jer treba da to bude; ali to još nije pošljedak.Jer. 4, 27. Jer. 5, 10.
 8. Ustaće narod na narod i carstvo na carstvo; i zemlja će se tresti po svijetu; i biće gladi i bune. To je početak stradanju.
 9. A vi se čuvajte; jer će vas predavati u sudove i po zbornicama biće vas, i pred kraljeve i careve izvodiće vas mene radi za svjedočanstvo njima. Mat. 10, 17. Otkr. 2, 10.
 10. I u svima narodima treba da se najprije propovjedi jevanđelje. Mat. 24, 14. Rim. 10, 18.
 11. A kad vas povedu da predaju, ne brinite se naprijed šta ćete govoriti, niti mislite; nego što vam se da u onaj čas ono govorite; jer vi nećete govoriti nego Duh sveti.2.Moj. 24, 12. Luka 12, 11. Luka 21, 14. Dela. 2, 4. Dela. 4, 8. Dela. 4, 31.
 12. I predaće brat brata na smrt i otac sina, i ustaće djeca na roditelje i pobiće ih. Mih. 7, 6. Mat. 10, 21. Mat. 24, 10. Luka 21, 16.
 13. I svi će omrznuti na vas imena mojega radi. Ali koji pretrpi do kraja blago njemu. Dan. 12, 12. 2.Tim. 4, 7. Jevr. 3, 6. Jevr. 3, 14. Otkr. 2, 7. Otkr. 2, 10. Otkr. 3, 10.
 14. A kad vidite mrzost opušćenja, za koju govori prorok Danilo, da stoji gdje ne treba (koji čita da razumije): tada koji budu u Judeji neka bježe u gore; Dan. 9, 27. Mat. 24, 15. Luka 21, 21.
 15. I koji bude na krovu da ne silazi u kuću, niti da ulazi da uzme što iz kuće svoje; Luka 17, 31.
 16. I koji bude u polju da se ne vraća natrag da uzme haljinu svoju.
 17. Ali teško trudnima i dojilicama u te dane! Luka 23, 29.
 18. Nego se molite Bogu da ne bude bježan vaša u zimu.
 19. Jer će u dane te biti nevolja kakova nije bila od početka stvorenja koje je Bog stvorio dosad, i neće ni biti. 5.Moj. 28, 15. Dan. 9, 12. Dan. 9, 26. Dan. 12, 1. Joil 2, 2.
 20. I da Gospod ne skrati dane niko ne bi ostao; ali izbranijeh radi, koje izbra, skratio je dane.
 21. Tada ako vam ko reče: evo ovdje je Hristos; ili: eno ondje; ne vjerujte. 5.Moj. 13, 1. Mat. 24, 5. Mat. 24, 23. Luka 17, 23. Luka 21, 8.
 22. Jer će izići lažni hristosi i lažni proroci, i pokazaće znake i čudesa da bi prevarili, ako bude moguće, i izbrane. Mat. 24, 24. Jovan 10, 27. Rim. 8, 28. Rim. 8, 37. 2.Sol. 2, 8. 1.Pet. 1, 5. 1.Jov. 2, 26.
 23. Ali vi se čuvajte: eto vam sve kazah naprijed. Mat. 7, 15. Luka 21, 8. 2.Pet. 3, 17.
 24. Ali u te dane, poslije te nevolje, sunce će pomrčati, i mjesec svoju svjetlost izgubiti. Dan. 7, 10. Joil 2, 31. Sof. 1, 15. Luka 21, 25. Dela. 2, 20.
 25. I zvijezde će spadati s neba i sile nebeske pokrenuti se.
 26. I tada će ugledati sina čovječijega gdje ide na oblacima sa silom i slavom velikom. Dan. 7, 13. Mat. 16, 27. Mat. 24, 30. Mar. 8, 38. Mar. 14, 62. Dela. 1, 11. 1.Sol. 4, 16. 2.Sol. 1, 7. Otkr. 1, 7.
 27. I tada će poslati anđele svoje i sabraće izbrane svoje od četiri vjetra, od kraja zemlje do kraja neba. 2.Sol. 2, 2.
 28. A od smokve naučite se priči: kad se već njezina grana pomladi i stane listati, znate da je blizu ljeto.
 29. Tako i vi kad vidite ovo da se zbiva, znajte da je blizu kod vrata.
 30. Zaista vam kažem da ovaj naraštaj neće proći dok se ovo sve ne zbude.
 31. Nebo i zemlja proći će, ali riječi moje neće proći. 4.Moj. 23, 19. Isu. 23, 14. Psal. 102, 26. Isa. 40, 8. Isa. 51, 6.
 32. A o danu tome ili o času niko ne zna, ni anđeli koji su na nebesima, ni sin, do otac.
 33. Pazite, stražite i molite se Bogu; jer ne znate kad će vrijeme nastati. Rim. 13, 11. 1.Sol. 5, 6.
 34. Kao što čovjek odlazeći ostavi kuću svoju, i da slugama svojima vlast, i svakome svoj posao; i vrataru zapovjedi da straži. Mat. 25, 14.
 35. Stražite dakle; jer ne znate kad će doći gospodar od kuće, ili uveče ili u ponoći ili u pijetle ili ujutru;2.Pet. 3, 1. 2.Pet. 3, 10. Otkr. 3, 3.
 36. Da ne dođe iznenada i da vas ne nađe a vi spavate.
 37. A što vam kažem, svima kažem: stražite.