BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Evanđelje po Marko - 11. glava

 1. I kad se približi k Jerusalimu, k Vitfazi i Vitaniji, kod gore Maslinske, posla dvojicu od učenika svojijeh Mat. 21, 1. Luka 19, 29. Jovan 12, 14. Dela. 1, 12.
 2. I reče im: idite u selo što je prema vama, i odmah kako uđete u njega naći ćete magare privezano, na koje niko od ljudi nije usjedao; odriješite ga i dovedite.
 3. I ako vam ko reče: šta to činite? kažite: treba Gospodu; i odmah će ga poslati amo. Dela. 10, 36. Jevr. 1, 2. Jevr. 2, 7.
 4. A oni otidoše, i nađoše magare privezano kod vrata napolju na raskršću, i odriješiše ga.
 5. I neki od onijeh što stajahu ondje rekoše im: zašto driješite magare?
 6. A oni rekoše im kao što im zapovjedi Isus; i ostaviše ih.
 7. I dovedoše magare k Isusu, i metnuše na nj haljine svoje; i usjede na nj. 1.Car. 1, 33. 2.Car. 9, 13. Zah. 9, 9.
 8. A mnogi prostriješe haljine svoje po putu; a jedni rezahu granje od drveta, i prostirahu po putu. Mat. 21, 8.
 9. A koji iđahu pred njim i za njim, vikahu govoreći: Osana! blagosloven koji ide u ime Gospodnje! Psal. 118, 26. Isa. 62, 11. Mat. 21, 9. Mat. 23, 39. Luka 19, 37. Jovan 12, 13.
 10. Blagosloveno carstvo oca našega Davida koje ide u ime Gospodnje! Osana na visini! Psal. 148, 1. Luka 13, 35.
 11. I uđe Isus u Jerusalim, i u crkvu; i promotrivši sve, kad bi uveče, iziđe u Vitaniju s dvanaestoricom. Mal. 3, 1. Mat. 21, 12. Mat. 21, 18.
 12. I sjutradan kad iziđoše iz Vitanije, ogladnje. Mat. 21, 18.
 13. I vidjevši izdaleka smokvu s lišćem dođe ne bi li što našao na njoj; i došavši k njoj ništa ne nađe osim lišća; jer još ne bješe vrijeme smokvama.
 14. I odgovarajući Isus reče joj: da otsad od tebe niko ne jede roda dovijeka. I slušahu učenici njegovi.
 15. I dođoše opet u Jerusalim; i ušavši Isus u crkvu stade izgoniti one koji prodavahu i kupovahu po crkvi; i ispremeta trpeze onijeh što mijenjahu novce, i klupe onijeh što prodavahu golubove. Mat. 21, 9. Mat. 21, 12. Luka 19, 45. Jovan 2, 14.
 16. I ne dadijaše da ko pronese suda kroz crkvu.
 17. I učaše govoreći im: nije li pisano: dom moj neka se zove dom molitve svima narodima? A vi načiniste od njega hajdučku pećinu. Isa. 56, 7. Isa. 60, 7. Jer. 7, 11. Zah. 2, 11.
 18. I čuše književnici i glavari sveštenički, i tražahu kako bi ga pogubili; jer ga se bojahu; jer se sav narod čuđaše nauci njegovoj. Mat. 7, 28. Mat. 21, 45. Mar. 1, 22. Luka 4, 32. Luka 19, 47.
 19. I kad bi uveče iziđe napolje iz grada.
 20. I ujutru prolazeći vidješe smokvu gdje se posušila iz korijena. Mat. 21, 19.
 21. I opomenuvši se Petar reče mu: Ravi! gle, smokva što si je prokleo posušila se.
 22. I odgovarajući Isus reče im:
 23. Imajte vjeru Božiju; jer vam zaista kažem: ako ko reče gori ovoj: digni se i baci se u more, i ne posumnja u srcu svojemu, nego uzvjeruje da će biti kao što govori: biće mu što god reče. Mat. 17, 20. Mat. 21, 21. Luka 17, 6.
 24. Zato vam kažem: sve što ištete u svojoj molitvi vjerujte da ćete primiti; i biće vam. Mat. 7, 7. Mat. 18, 19. Mat. 21, 22. Luka 11, 9. Jovan 14, 13. Jovan 15, 7. Jovan 16, 24. Jak. 1, 5.
 25. I kad stojite na molitvi, praštajte ako što imate na koga: da i otac vaš koji je na nebesima oprosti vama pogrješke vaše. Mat. 6, 14. Ef. 4, 32. Kol. 3, 13.
 26. Ako li pak vi ne opraštate, ni otac vaš koji je na nebesima neće oprostiti vama pogrješaka vašijeh.
 27. I dođoše opet u Jerusalim; i kad hođaše po crkvi dođoše k njemu glavari sveštenički i književnici i starješine, Mat. 21, 23. Luka 20, 1.
 28. I rekoše mu: kakvom vlasti to činiš? i ko ti dade vlast tu, da to činiš?
 29. A Isus odgovarajući reče im: i ja ću vas da upitam jednu riječ, i odgovorite mi; pa ću vam kazati kakvom vlasti ovo činim. Luka 20, 2.
 30. Krštenje Jovanovo ili bi s neba ili od ljudi? odgovorite mi.
 31. I mišljahu u sebi govoreći: ako rečemo: s neba; reći će: zašto mu dakle ne vjerovaste?
 32. Ako li rečemo: od ljudi; bojimo se naroda; jer svi mišljahu za Jovana da zaista prorok bješe. Mat. 3, 5. Mat. 14, 5. Mar. 6, 20.
 33. I odgovarajući rekoše Isusu: ne znamo. I Isus odgovarajući reče njima: ni ja vama neću kazati kakvom vlasti ovo činim. Jov 5, 13. Psal. 9, 15. Psal. 33, 10. Prič. 26, 4. 1.Kor. 3, 19.