BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Evanđelje po Marko - 1. glava

 1. Početak jevanđelja Isusa Hrista sina Božijega. Psal. 2, 7. Luka 1, 35. Rim. 8, 3. 1.Jov. 4, 15.
 2. Kao što stoji u proroka: evo ja šaljem anđela svojega pred licem tvojijem, koji će pripraviti put tvoj pred tobom. Mal. 3, 1.
 3. Glas onoga što viče u pustinji: pripravite put Gospodnji, poravnite staze njegove. Isa. 40, 3. Luka 3, 4. Jovan 1, 15.
 4. Pojavi se Jovan krsteći u pustinji, i propovijedajući krštenje pokajanja za oproštenje grijeha.
 5. I izlažaše k njemu sva Judejska zemlja i Jerusalimljani; i kršćavaše ih sve u Jordanu rijeci, i ispovijedahu grijehe svoje. Mat. 3, 5.
 6. A Jovan bijaše obučen u kamilju dlaku, i imaše pojas kožan oko sebe; i jeđaše skakavce i med divlji. 3.Moj. 11, 22.
 7. I propovijedaše govoreći: ide za mnom jači od mene, pred kim ja nijesam dostojan sagnuti se i odriješiti remena na obući njegovoj.Dela. 13, 25.
 8. Ja vas kršćavam vodom, a on će vas krstiti Duhom svetijem. Isa. 44, 3. Joil 2, 28. Jovan 1, 33. Dela. 2, 4. Dela. 11, 16. Dela. 19, 4. 1.Kor. 12, 13.
 9. I u to vrijeme dođe Isus iz Nazareta Galilejskoga, i krsti ga Jovan u Jordanu, Mat. 3, 13. Luka 3, 21.
 10. I odmah izlazeći iz vode vidje nebo gdje se otvori, i Duh kao golub siđe na nj. Mat. 3, 16. Jovan 1, 32.
 11. I glas dođe s neba: ti si sin moj ljubazni koji je po mojoj volji. Psal. 2, 7. Mat. 3, 17. 2.Pet. 1, 17.
 12. I odmah Duh izvede ga u pustinju. Mat. 4, 1. Luka 4, 1.
 13. I bi ondje u pustinji dana četrdeset, i kuša ga sotona, i bi sa zvjerinjem, i anđeli služahu mu. Mat. 4, 11. 1.Tim. 3, 16.
 14. A pošto predadoše Jovana, dođe Isus u Galileju propovijedajući jevanđelje o carstvu Božijemu Mat. 4, 23.
 15. I govoreći: iziđe vrijeme i približi se carstvo Božije; pokajte se i vjerujte jevanđelje. Psal. 110, 3. Dan. 2, 44. Gal. 4, 4. Ef. 1, 10.
 16. I hodeći pokraj mora vidje Simona, i Andriju brata njegova gdje bacaju mreže u more; jer bijahu ribari. Mat. 4, 18. Luka 5, 4. Jovan 1, 35.
 17. I reče im Isus: hajdete za mnom, i učiniću vas lovcima ljudskijem.
 18. I odmah ostavivši mreže svoje pođoše za njim. Mat. 19, 27. Luka 5, 11.
 19. I otišavši malo odande ugleda Jakova Zevedejeva, i Jovana brata njegova, i oni u lađi krpljahu mreže; Mat. 4, 21.
 20. I odmah pozva ih; i ostavivši oca svojega Zevedeja u lađi s najamnicima pođoše za njim.
 21. I dođoše u Kapernaum; i odmah u subotu ušavši u zbornicu učaše. Mat. 4, 13. Luka 4, 31.
 22. I divljahu se nauci njegovoj; jer ih učaše kao onaj koji vlast ima a ne kao književnici. Mat. 7, 28.
 23. I bijaše u zbornici njihovoj čovjek s duhom nečistijem, i povika Mat. 12, 43. Mar. 5, 2. Luka 4, 33.
 24. Govoreći: prođi se, što je tebi do nas, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas pogubiš? Znam te ko si, svetac Božij. 2.Sam. 16, 10. 2.Sam. 19, 22. Psal. 16, 10. Mar. 5, 7. Luka 4, 34. Dela. 2, 31.
 25. I zaprijeti mu Isus govoreći: umukni, i iziđi iz njega.
 26. I strese ga duh nečisti, i povika iza glasa, i iziđe iz njega. Mar. 9, 20.
 27. I uplašiše se svi tako da pitahu jedan drugoga govoreći: šta je ovo? i kakva je ovo nauka nova, da s vlasti i duhovima nečistijem zapovijeda, i slušaju ga? Dela. 17, 19.
 28. I otide glas o njemu odmah po svoj okolini Galilejskoj, Mar. 3, 8.
 29. I odmah izišavši iz zbornice dođoše u dom Simonov i Andrijin s Jakovom i Jovanom.Mat. 8, 14. Luka 4, 38.
 30. A tašta Simonova ležaše od groznice; i odmah kazaše mu za nju.
 31. I pristupivši podiže je uzevši je za ruku i pusti je groznica odmah, i služaše im. Psal. 103, 3.
 32. A kad bi pred veče, pošto sunce zađe, donošahu k njemu sve bolesnike i bijesne. Luka 4, 40. Dela. 5, 16.
 33. I sav grad bijaše se sabrao k vratima.
 34. I iscijeli mnoge bolesnike od različnijeh bolesti, i đavole mnoge istjera, i ne dadijaše đavolima da kazuju da ga poznavahu. Mar. 3, 12. Luka 4, 33. Luka 4, 41. Dela. 16, 17.
 35. A ujutru vrlo rano ustavši iziđe, i otide nasamo, i ondje se moljaše Bogu. Psal. 69, 1. Mat. 26, 38. Mar. 14, 32. Luka 4, 42. Jevr. 5, 7.
 36. I za njim potrčaše Simon i koji bijahu s njim.
 37. I našavši ga rekoše mu: traže te svi. Mar. 3, 20.
 38. I reče im: hajdemo u obližnja sela i gradove da i tamo propovjedim: jer sam ja na to došao. Isa. 61, 1. Luka 4, 43. Jovan 17, 4.
 39. I propovijeda po zbornicama njihovijem po svoj Galileji, i đavole izgoni. 1.Moj. 3, 15. Mat. 4, 23. Jovan 9, 4. 2.Tim. 4, 2.
 40. I dođe k njemu gubavac moleći ga i na koljenima klečeći pred njim i reče mu: ako hoćeš, možeš me očistiti. 1.Moj. 18, 14. 4.Moj. 12, 10. 2.Sam. 3, 29. Jer. 32, 17. Mat. 8, 2. Luka 5, 12.
 41. A Isus smilovavši se pruži ruku, i dohvativši ga se reče mu: hoću, očisti se. Jevr. 2, 17. Jevr. 4, 15.
 42. I tek što mu to reče, a guba otide s njega, i osta čist.
 43. I zaprijetivši mu odmah istjera ga,
 44. I reče mu: gledaj da nikome ništa ne kažeš, nego idi te se pokaži svešteniku, i prinesi za očišćenje svoje što je zapovjedio Mojsije za svjedočanstvo njima. 3.Moj. 14, 3. 3.Moj. 14, 10. Luka 5, 14.
 45. A on izišavši poče mnogo propovijedati i kazivati šta je bilo tako da Isus ne može javno u grad ući, nego bijaše napolju u pustijem mjestima, i dolažahu k njemu sa sviju strana. Mar. 2, 13.