BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Evanđelje po Mateju - 4. glava

 1. Tada Isusa odvede Duh u pustinju da ga đavo kuša. 1.Car. 18, 12. Jezek. 3, 14. Mar. 1, 12. Luka 4, 1. Dela. 8, 39. Jevr. 4, 15.
 2. I postivši se dana četrdeset i noći četrdeset, napošljetku ogladnje. 2.Moj. 34, 28.
 3. I pristupi k njemu kušač i reče: ako si sin Božij, reci da kamenje ovo hljebovi postanu.
 4. A on odgovori i reče: pisano je: ne živi čovjek o samom hljebu, no o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božijih. 5.Moj. 8, 3. Ef. 6, 17.
 5. Tada odvede ga đavo u sveti grad i postavi ga navrh crkve; Nem. 11, 1.
 6. Pa mu reče: ako si sin Božij, skoči dolje, jer u pismu stoji da će anđelima svojijem zapovjediti za tebe, i uzeće te na ruke, da gdje ne zapneš za kamen nogom svojom. Psal. 91, 11.
 7. A Isus reče njemu: ali i to stoji napisano: nemoj kušati Gospoda Boga svojega. 5.Moj. 6, 16. Isa. 7, 12.
 8. Opet uze ga đavo i odvede na goru vrlo visoku, i pokaza mu sva carstva ovoga svijeta i slavu njihovu;
 9. I reče mu: sve ovo daću tebi ako padneš i pokloniš mi se.
 10. Tada reče njemu Isus: idi od mene, sotono; jer stoji napisano: Gospodu Bogu svojemu poklanjaj se i njemu jedinome služi.5.Moj. 6, 13.
 11. Tada ostavi ga đavo, i gle, anđeli pristupiše i služahu mu. Jevr. 1, 14. Jak. 4, 7.
 12. A kad ču Isus da je Jovan predan, otide u Galileju. Luka 3, 20. Luka 4, 14.
 13. I ostavivši Nazaret dođe i namjesti se u Kapernaumu primorskome na međi Zavulonovoj i Neftalimovoj,
 14. Da se zbude što je rekao Isaija prorok govoreći:
 15. Zemlja Zavulonova i zemlja Neftalimova, na putu k moru s one strane Jordana, Galileja neznabožačka. Isa. 9, 1.
 16. Ljudi koji sjede u tami, vidješe vidjelo veliko, i onima što sjede na strani i u sjenu smrtnome, zasvijetli vidjelo. Isa. 42, 7. Luka 2, 32.
 17. Od tada poče Isus učiti i govoriti: pokajte se, jer se približi carstvo nebesko.Mat. 10, 7. Mar. 1, 14.
 18. I idući pokraj mora Galilejskog vidje dva brata, Simona, koji se zove Petar, i Andriju brata njegova, gdje meću mreže u more, jer bijahu ribari. Mat. 16, 18. Mar. 1, 16. Jovan 1, 42.
 19. I reče im: hajdete za mnom, i učiniću vas lovcima ljudskijem. Jezek. 47, 10. Luka 5, 10.
 20. A oni taj čas ostaviše mreže i za njim otidoše. Mar. 10, 28. Luka 18, 28.
 21. I otišavši odatle vidje druga dva brata, Jakova Zevedejeva, i Jovana brata njegova, u lađi sa Zevedejem ocem njihovijem gdje krpe mreže svoje, i pozva ih.Mar. 1, 19. Luka 5, 10.
 22. A oni taj čas ostaviše lađu i oca svojega i za njim otidoše.
 23. I prohođaše po svoj Galileji Isus učeći po zbornicama njihovijem, i propovijedajući jevanđelje o carstvu, i iscjeljujući svaku bolest i svaku nemoć po ljudima.Mat. 9, 25. Mar. 1, 21. Mar. 1, 39. Luka 4, 15.
 24. I otide glas o njemu po svoj Siriji i privedoše mu sve bolesne od različnijeh bolesti i s različnijem mukama, i bijesne, i mjesečnjake, i uzete, i iscijeli ih. Isa. 52, 13.
 25. I za njim iđaše naroda mnogo iz Galileje, i iz Deset Gradova, i iz Jerusalima, i Judeje, i ispreko Jordana.