BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Evanđelje po Mateju - 3. glava

HAC logo
 1. U ono pak doba dođe Jovan krstitelj, i učaše u pustinji Judejskoj. Isu. 14, 10. Mal. 3, 1. Mar. 1, 4. Luka 3, 2. Jovan 1, 28.
 2. I govoraše: pokajte se, jer se približi carstvo nebesko. Dan. 2, 44. Mat. 4, 17. Mat. 10, 7.
 3. Jer je to onaj za koga je govorio prorok Isaija gdje kaže: glas onoga što viče u pustinji: pripravite put Gospodu, i poravnite staze njegove. Isa. 40, 3. Luka 1, 76. Luka 3, 4.
 4. A Jovan imaše haljinu od dlake kamilje i pojas kožan oko sebe; a hrana njegova bijaše skakavci i med divlji. 3.Moj. 11, 22. 5.Moj. 8, 8. 2.Car. 1, 8. Psal. 81, 16. Jezek. 27, 17. Zah. 13, 4. Mar. 1, 6. Luka 7, 25. Luka 24, 42.
 5. Tada izlažaše k njemu Jerusalim i sva Judeja, i sva okolina Jordanska. Mar. 11, 32. Luka 7, 24. Jovan 5, 35.
 6. I on ih kršćavaše u Jordanu, i ispovijedahu grijehe svoje. Dela. 19, 4.
 7. A kad vidje (Jovan) mnoge fariseje i sadukeje gdje idu da ih krsti, reče im: porodi aspidini! ko kaza vama da bježite od gnjeva koji ide? Rim. 5, 9. 1.Sol. 1, 10. 1.Sol. 5, 9.
 8. Rodite dakle rod dostojan pokajanja.
 9. I ne mislite i ne govorite u sebi: imamo oca Avraama; jer vam kažem da može Bog i od kamenja ovoga podignuti djecu Avraamu. Jovan 8, 33. Dela. 13, 26. Rim. 4, 1.
 10. Već i sjekira kod korijena drvetu stoji; svako dakle drvo koje ne rađa dobra roda, siječe se i u oganj se baca.Psal. 80, 15. Isa. 5, 2. Dan. 4, 14. Mal. 3, 2. Jovan 15, 6. Jevr. 6, 8.
 11. Ja dakle kršćavam vas vodom za pokajanje; a onaj što ide za mnom, jači je od mene; ja nijesam dostojan njemu obuće ponijeti; on će vas krstiti Duhom svetijem i ognjem.Isa. 4, 4. Mal. 3, 2. Mar. 1, 8. Luka 3, 16. Jovan 1, 33. Dela. 1, 5. Dela. 10, 47. Dela. 11, 16. Tit. 3, 5.
 12. Njemu je lopata u ruci njegovoj, pa će otrijebiti gumno svoje, i skupiće pšenicu svoju u žitnicu, a pljevu će sažeći ognjem vječnijem. Joil 2, 5. Mal. 3, 3. Mal. 4, 1. Mat. 13, 30.
 13. Tada dođe Isus iz Galileje na Jordan k Jovanu da se krsti. Mat. 2, 22.
 14. A Jovan branjaše mu govoreći: ti treba mene da krstiš, a ti li dolaziš k meni? Jovan 13, 6. Dela. 13, 25.
 15. A Isus odgovori i reče mu: ostavi sad, jer tako nam treba ispuniti svaku pravdu. Tada Jovan ostavi ga. Dan. 9, 24.
 16. I krstivši se Isus iziđe odmah iz vode; i gle, otvoriše mu se nebesa, i vidje Duha Božijega gdje silazi kao golub i dođe na njega. Isa. 11, 2. Mar. 1, 10. Luka 3, 22. Jovan 1, 32.
 17. I gle, glas s neba koji govori: ovo je sin moj ljubazni koji je po mojoj volji. Psal. 2, 7. Prič. 8, 30. Isa. 42, 1. Luka 9, 35. Jovan 12, 28. Kol. 1, 13.