BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Evanđelje po Mateju - 28. glava

 1. A po večeru subotnom na osvitak prvoga dana nedjelje dođe Marija Magdalina i druga Marija da ogledaju grob. Dan. 6, 19. Mat. 12, 1. Mat. 12, 5. Mat. 12, 8. Mat. 27, 56. Mar. 16, 1. Mar. 16, 2. Luka 23, 54. Luka 23, 56.
 2. I gle, zemlja se zatrese vrlo; jer anđeo Gospodnji siđe s neba, i pristupivši odvali kamen od vrata grobnijeh i sjeđaše na njemu. Mar. 16, 5. Luka 24, 4. Jovan 20, 1. Jovan 20, 12.
 3. A lice njegovo bijaše kao munja, i odijelo njegovo kao snijeg. Dan. 10, 6. Mat. 17, 2. Otkr. 10, 1. Otkr. 18, 1.
 4. I od straha njegova uzdrktaše se stražari, i postadoše kao mrtvi. Dan. 10, 7.
 5. A anđeo odgovarajući reče ženama: ne bojte se vi; jer znam da Isusa raspetoga tražite. Otkr. 1, 17.
 6. Nije ovdje: jer ustade kao što je kazao. Hodite da vidite mjesto gdje je ležao Gospod. Mat. 12, 40. Mat. 16, 21. Mat. 17, 23. Mat. 20, 19.
 7. Pa idite brže te kažite učenicima njegovijem da je ustao iz mrtvijeh. I gle, on će pred vama otići u Galileju; tamo ćete ga vidjeti. Eto ja vam kazah. Mat. 26, 32. Mar. 16, 7.
 8. I izišavši brzo iz groba sa strahom i radosti velikom potekoše da jave učenicima njegovijem. Mar. 16, 8. Luka 24, 9. Luka 24, 22.
 9. A kad iđahu da jave učenicima njegovijem, i gle, srete ih Isus govoreći: zdravo! A one pristupivši uhvatiše se za noge njegove i pokloniše mu se. Mar. 16, 9. Jovan 20, 14. Otkr. 1, 17.
 10. Tada reče im Isus: ne bojte se; idite te javite braći mojoj neka idu u Galileju; i tamo će me vidjeti. Rim. 8, 29. Jevr. 2, 11.
 11. A kad iđahu, gle, neki od stražara dođoše u grad i javiše glavarima svešteničkijem sve što se dogodilo.
 12. I oni sastavši se sa starješinama učiniše vijeću, i dadoše vojnicima dovoljno novaca
 13. Govoreći: kažite: učenici njegovi dođoše noću i ukradoše ga kad smo mi spavali.
 14. I ako to čuje sudija, mi ćemo njega umiriti, i načiniti da vama ništa ne bude.
 15. A oni uzevši novce učiniše kao što su naučeni bili. I razglasi se ova riječ po Jevrejima i do danas.
 16. A jedanaest učenika otidoše u Galileju u goru kuda im je kazao Isus. Mat. 26, 32. Mar. 16, 7.
 17. I kad ga vidješe, pokloniše mu se; a jedni posumnjaše.
 18. I pristupivši Isus reče im govoreći: dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji. Dan. 7, 13. Mat. 11, 27. Ef. 1, 21. 1.Pet. 3, 22. Otkr. 17, 14.
 19. Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih va ime oca i sina i svetoga Duha, Dela. 8, 16.
 20. Učeći ih da sve drže što sam vam zapovijedao; i evo ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Amin. Mat. 24, 4. Dela. 2, 42.