BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Evanđelje po Mateju - 25. glava

 1. Tada će biti carstvo nebesko kao deset djevojaka koje uzeše žiške svoje i iziđoše na susret ženiku. Jovan 3, 29. Otkr. 19, 7. Otkr. 21, 2. Otkr. 21, 9.
 2. Pet od njih bijahu mudre a pet lude. Mat. 13, 47. Mat. 22, 10.
 3. I lude uzevši žiške svoje ne uzeše sa sobom ulja. 1.Tim. 3, 5.
 4. A mudre uzeše ulje u sudovima sa žišcima svojima. Luka 12, 35.
 5. A budući da ženik odocni, zadrijemaše sve, i pospaše. Pesma 5, 2. Mat. 26, 40. Rim. 13, 11. Ef. 5, 14. 1.Sol. 5, 6.
 6. A u ponoći stade vika: eto ženika gdje ide, izlazite mu na susret. Psal. 50, 3. Luka 13, 25. 1.Sol. 4, 16.
 7. Tada ustaše sve djevojke one i ukrasiše žiške svoje. Luka 12, 35.
 8. A lude rekoše mudrima: dajte nam od ulja svojega, jer naši žišci hoće da se ugase.
 9. A mudre odgovoriše govoreći: da ne bi nedostalo i nama i vama, bolje je idite k trgovcima i kupite sebi.
 10. A kad one otidoše da kupe, dođe ženik, i gotove uđoše s njim na svadbu, i zatvoriše se vrata. Jezek. 46, 2. Luka 13, 25.
 11. A poslije dođoše i one druge djevojke govoreći: gospodaru! gospodaru! otvori nam. Mat. 7, 21.
 12. A on odgovarajući reče im: zaista vam kažem: ne poznajem vas. Psal. 5, 5. Jovan 9, 31.
 13. Stražite dakle, jer ne znate dana ni časa u koji će sin čovječij doći. Mat. 24, 42. Mar. 13, 33. Luka 21, 36. 1.Kor. 16, 13. 1.Pet. 5, 8. Otkr. 16, 15.
 14. Jer kako što čovjek polazeći dozva sluge svoje i predade im blago svoje; Mat. 21, 33. Luka 19, 12.
 15. I jednome dakle dade pet talanta, a drugome dva, a trećemu jedan, svakome prema njegovoj moći; i otide odmah.Rim. 12, 6. 1.Kor. 12, 7. Ef. 4, 11.
 16. A onaj što primi pet talanta otide te radi s njima, i dobi još pet talanta.Prič. 3, 14. 1.Pet. 4, 10.
 17. Tako i onaj što primi dva dobi i on još dva.
 18. A koji primi jedan otide te ga zakopa u zemlju i sakri srebro gospodara svojega. Fil. 2, 21.
 19. A po dugom vremenu dođe gospodar tijeh sluga, i stade se računiti s njima.
 20. I pristupivši onaj što je primio pet talanta, donese još pet talanta govoreći: gospodaru! predao si mi pet talanta; evo još pet talanta ja sam dobio s njima.
 21. A gospodar njegov reče mu: dobro, slugo dobri i vjerni! u malom bio si mi vjeran, nad mnogijem ću te postaviti; uđi u radost gospodara svojega.Mat. 24, 47. Luka 12, 44. Otkr. 2, 10. Otkr. 3, 21. Otkr. 21, 7.
 22. A pristupivši i onaj što je primio dva talanta reče: gospodaru! predao si mi dva talanta; evo još dva talanta ja sam dobio s njima. Luka 19, 18.
 23. A gospodar njegov reče mu: dobro, slugo dobri i vjerni! u malom bio si mi vjeran, nad mnogijem ću te postaviti; uđi u radost gospodara svojega.Dela. 2, 28. 2.Tim. 2, 12. Jevr. 12, 2. 1.Pet. 1, 8.
 24. A pristupivši i onaj što je primio jedan talant reče: gospodaru! znao sam da si ti tvrd čovjek: žnješ gdje nijesi sijao, i kupiš gdje nijesi vijao;Luka 19, 21.
 25. Pa se pobojah i otidoh te sakrih talant tvoj u zemlju; i evo ti tvoje.
 26. A gospodar njegov odgovarajući reče mu: zli i ljenivi slugo! znao si da ja žnjem gdje nijesam sijao, i kupim gdje nijesam vijao:
 27. Trebalo je dakle moje srebro da daš trgovcima; i ja došavši uzeo bih svoje s dobitkom.
 28. Uzmite dakle od njega talant, i podajte onome što ima deset talanta.
 29. Jer svakome koji ima, daće se, i preteći će mu; a od onoga koji nema, i što ima uzeće se od njega. Mar. 4, 25. Luka 8, 18. Luka 19, 26. Jovan 15, 2. 1.Kor. 15, 10. 2.Kor. 6, 1.
 30. I nevaljaloga slugu bacite u tamu najkrajnju; ondje će biti plač i škrgut zuba.
 31. A kad dođe sin čovječij u slavi svojoj i svi sveti anđeli s njime, onda će sjesti na prijestolu slave svoje. Zah. 14, 5. Dela. 1, 11. Dela. 17, 31. Fil. 2, 9. 1.Sol. 4, 16. 2.Sol. 1, 7. Jevr. 9, 28. Juda 1, 14. Otkr. 1, 7.
 32. I sabraće se pred njim svi narodi, i razlučiće ih između sebe kao pastir što razlučuje ovce od jaraca. Psal. 1, 5. Jezek. 34, 17. Mal. 3, 18. Mat. 13, 49. Rim. 14, 10. 2.Kor. 5, 10. Otkr. 20, 12.
 33. I postaviće ovce s desne strane sebi, a jarce s lijeve.
 34. Tada će reći car onima što mu stoje s desne strane: hodite blagosloveni oca mojega; primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja svijeta. Jer. 38, 11. Luka 12, 32. Rim. 8, 17. 1.Kor. 2, 9. 1.Kor. 6, 9. Gal. 5, 21. Ef. 5, 5. Jevr. 11, 16. 1.Pet. 3, 9. Otkr. 21, 7.
 35. Jer ogladnjeh, i daste mi da jedem; ožednjeh, i napojiste me; gost bijah, i primiste me; Isa. 21, 14. Isa. 58, 7. Jezek. 18, 7. 2.Tim. 1, 16. Jevr. 13, 2. Jak. 1, 27. 3.Jov. 1, 5.
 36. Go bijah, i odjenuste me; bolestan bijah, i obiđoste me; u tamnici bijah, i dođoste k meni. 2.Tim. 1, 16. Jak. 2, 15.
 37. Tada će mu odgovoriti pravednici govoreći: Gospode! kad te vidjesmo gladna, i nahranismo? ili žedna, i napojismo?
 38. Kad li te vidjesmo gosta, i primismo? ili gola, i odjenusmo?
 39. Kad li te vidjesmo bolesna ili u tamnici, i dođosmo k tebi?
 40. I odgovarajući car reći će im: zaista vam kažem: kad učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Prič. 14, 31. Prič. 19, 17. Jer. 38, 5. Jovan 13, 20. Jevr. 6, 10.
 41. Tada će reći i onima što mu stoje s lijeve strane: idite od mene prokleti u oganj vječni pripravljeni đavolu i anđelima njegovijem.Psal. 6, 8. Mat. 13, 40. Mar. 5, 7. 2.Pet. 2, 4. Juda 1, 6.
 42. Jer ogladnjeh, i ne dadoste mi da jedem; ožednjeh, i ne napojiste me;
 43. Gost bijah, i ne primiste me; go bijah, i ne odjenuste me; bolestan i u tamnici bijah, i ne obiđoste me.
 44. Tada će mu odgovoriti i oni govoreći: Gospode! kad te vidjesmo gladna ili žedna, ili gosta ili gola, ili bolesna ili u tamnici, i ne poslužismo te? Prič. 24, 12. Luka 13, 26.
 45. Tada će im odgovoriti govoreći: zaista vam kažem: kad ne učiniste jednome od ove moje male braće, ni meni ne učiniste. Prič. 14, 31. Prič. 17, 5. Zah. 2, 8. Dela. 9, 5. 1.Kor. 8, 12.
 46. I ovi će otići u muku vječnu, a pravednici u život vječni. Dan. 12, 2. Jovan 5, 29. Rim. 2, 7. Otkr. 3, 21. Otkr. 7, 15. Otkr. 14, 11. Otkr. 20, 10.