BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Evanđelje po Mateju - 14. glava

 1. U to vrijeme dođe glas do Iroda četverovlasnika o Isusu;Mar. 6, 14. Luka 9, 7. Luka 23, 8.
 2. I reče slugama svojijem: to je Jovan krstitelj; on ustade iz mrtvijeh, i zato čini čudesa. Mat. 16, 14.
 3. Jer Irod uhvati Jovana, sveza ga i baci u tamnicu Irodijade radi žene Filipa brata svojega. Prič. 10, 17. Prič. 15, 10. Mar. 6, 17. Mar. 9, 13.
 4. Jer mu govoraše Jovan: ne možeš ti nje imati. 3.Moj. 18, 16. 3.Moj. 20, 21. Ef. 5, 11.
 5. I šćaše da ga ubije, ali se poboja naroda; jer ga držahu za proroka. Mat. 21, 26. Mar. 11, 32. Luka 20, 6.
 6. A kad bijaše dan rođenja Irodova, igra kći Irodijadina pred njima i ugodi Irodu. 1.Moj. 40, 20. Mar. 6, 22.
 7. Zato i s kletvom obreče joj dati šta god zaište.
 8. A ona naučena od matere svoje: daj mi, reče, ovdje na krugu glavu Jovana krstitelja.
 9. I zabrinu se car; ali kletve radi i onijeh koji se gošćahu s njim, zapovjedi joj dati. Prop. 5, 2. Jer. 44, 25. Tit. 1, 16.
 10. I posla te posjekoše Jovana u tamnici. Mat. 17, 11.
 11. I donesoše glavu njegovu na krugu, i dadoše djevojci, i odnese je materi svojoj.
 12. I došavši učenici njegovi, uzeše tijelo njegovo i ukopaše ga; i dođoše Isusu te javiše.
 13. I čuvši Isus, otide odande u lađi u pusto mjesto nasamo. A kad to čuše ljudi, idoše za njim pješice iz gradova. Mat. 10, 23. Mar. 6, 31. Mar. 6, 32. Luka 9, 10. Jovan 6, 1. Jovan 6, 2.
 14. I izišavši Isus vidje mnogi narod, i sažali mu se za njih, i iscijeli bolesnike njihove.Psal. 86, 15. Mar. 1, 41. Luka 7, 13. Jovan 11, 33. Jevr. 2, 17. Jevr. 5, 2.
 15. A pred veče pristupiše k njemu učenici njegovi govoreći: ovdje je pusto mjesto, a dockan je već; otpusti narod neka ide u sela da kupi sebi hrane. Mar. 6, 36. Jovan 6, 1.
 16. A Isus reče im: ne treba da idu; podajte im vi neka jedu. 2.Car. 4, 42. Luka 3, 11. Jovan 13, 29. 2.Kor. 8, 2.
 17. A oni rekoše mu: nemamo ovdje do samo pet hljebova i dvije ribe.
 18. A on reče: donesite mi ih ovamo.
 19. I zapovjedi narodu da posjedaju po travi; pa uze onijeh pet hljebova i dvije ribe, i pogledavši na nebo blagoslovi, i prelomivši dade učenicima svojijem, a učenici narodu. Mat. 15, 35. Mat. 15, 36. Mat. 26, 26. Mar. 8, 6. Luka 22, 19. Jovan 6, 11. Dela. 27, 35.
 20. I jedoše svi, i nasitiše se, i nakupiše komada što preteče dvanaest kotarica punijeh.
 21. A onijeh što su jeli bješe ljudi oko pet hiljada, osim žena i djece.
 22. I odmah natjera Isus učenike svoje da uđu u lađu i naprijed da idu na onu stranu dok on otpusti narod. Mar. 6, 45.
 23. I otpustivši narod pope se na goru sam da se moli Bogu. I uveče bijaše ondje sam. Mat. 6, 6. Mat. 26, 36. Mar. 6, 36. Luka 6, 12. Jovan 6, 16. Dela. 6, 4.
 24. A lađa bješe nasred mora u nevolji od valova, jer bijaše protivan vjetar.
 25. A u četvrtu stražu noći otide k njima Isus idući po moru.
 26. I vidjevši ga učenici po moru gdje ide, poplašiše se govoreći: to je utvara; i od straha povikaše. Jov 9, 8. Psal. 73, 19. Isa. 43, 16.
 27. A Isus odmah reče im govoreći: ne bojte se; ja sam, ne plašite se.
 28. A Petar odgovarajući reče: Gospode! ako si ti, reci mi da dođem k tebi po vodi.
 29. A on reče: hodi. I izišavši iz lađe Petar iđaše po vodi da dođe k Isusu.
 30. No videći vjetar veliki uplaši se, i počevši se topiti, povika govoreći: Gospode, pomagaj!
 31. I odmah Isus pruživši ruku uhvati Petra, i reče mu: malovjerni! zašto se posumnja? 1.Kor. 6, 13.
 32. I kad uđoše u lađu, presta vjetar. Psal. 107, 29. Mar. 4, 41. Jovan 6, 18.
 33. A koji bijahu u lađi pristupiše i pokloniše mu se govoreći: vaistinu ti si sin Božij. Psal. 2, 7. Mat. 16, 16. Luka 4, 41. Jovan 6, 69. Dela. 8, 37. Rim. 1, 4.
 34. I prešavši dođoše u zemlju Genisaretsku. Mar. 6, 53.
 35. I poznavši ga ljudi iz onoga mjesta, poslaše po svoj onoj okolini, i donesoše k njemu sve bolesnike.
 36. I moljahu ga da se samo dotaknu skuta od njegove haljine; i koji se dotakoše ozdraviše.