BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Evanđelje po Mateju - 10. glava

 1. I dozvavši svojijeh dvanaest učenika dade im vlast nad duhovima nečistijem da ih izgone, i da iscjeljuju od svake bolesti i svake nemoći. Mar. 3, 13. Mar. 6, 7. Luka 9, 1.
 2. A dvanaest apostola imena su ova: prvi Simon, koji se zove Petar, i Andrija brat njegov; Jakov Zevedejev, i Jovan brat njegov; Mat. 4, 18. Mar. 1, 16. Jovan 1, 42.
 3. Filip i Vartolomije; Toma i Matej carinik; Jakov Alfejev, i Levej prozvani Tadija;
 4. Simon Kananit, i Juda Iskariotski, koji ga i predade. Jovan 13, 26. Dela. 1, 13.
 5. Ovijeh dvanaest posla Isus i zapovjedi im govoreći: na put neznabožaca ne idite, i u grad Samarjanski ne ulazite. 2.Car. 17, 24. Jezek. 3, 5. Jovan 4, 9. Jovan 4, 20.
 6. Nego idite k izgubljenijem ovcama doma Izrailjeva. Isa. 53, 6. Jer. 50, 6. Jer. 50, 17. Mat. 15, 24. Dela. 3, 25. Dela. 13, 46. Rim. 11, 1. 1.Pet. 2, 25.
 7. A hodeći propovijedajte i kazujte da se približilo carstvo nebesko. Mar. 6, 12. Luka 9, 2. Luka 10, 1.
 8. Bolesne iscjeljujte, gubave čistite, mrtve dižite, đavole izgonite; zabadava ste dobili, zabadava i dajite.2.Car. 5, 16. Dela. 20, 35. 1.Pet. 4, 10.
 9. Ne nosite zlata ni srebra ni mjedi u pojasima svojijem, Luka 22, 35.
 10. Ni torbe na put, ni dvije haljine ni obuće ni štapa; jer je poslenik dostojan svoga jela. Luka 10, 7. 1.Tim. 5, 18.
 11. A kad u koji grad ili selo uđete, ispitajte ko je u njemu dostojan, i ondje ostanite dok ne iziđete. Mar. 6, 10. Luka 10, 7.
 12. A ulazeći u kuću nazovite joj: mir kući ovoj.
 13. I ako bude kuća dostojna, doći će mir vaš na nju; a ako li ne bude dostojna, mir će se vaš k vama vratiti.
 14. A ako vas ko ne primi niti posluša riječi vašijeh, izlazeći iz kuće ili iz grada onoga otresite prah s nogu svojijeh. Dela. 13, 51. Dela. 18, 6.
 15. Zaisto vam kažem: lakše će biti zemlji Sodomskoj i Gomorskoj u dan strašnoga suda negoli gradu onome.Mar. 7, 27. Luka 10, 12.
 16. Eto, ja vas šaljem kao ovce među vukove: budite dakle mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. Jer. 40, 16. Dela. 23, 17. Rim. 16, 18. Ef. 5, 15.
 17. A čuvajte se od ljudi; jer će vas oni predati sudovima, i po zbornicama svojijem biće vas. Dela. 5, 40.
 18. I pred vlastelje i careve vodiće vas mene radi za svjedočanstvo njima i neznabošcima. Dela. 12, 1. Dela. 24, 12.
 19. A kad vas predadu, ne brinite se kako ćete ili šta ćete govoriti; jer će vam se u onaj čas dati šta ćete kazati. 2.Moj. 4, 12. Jer. 1, 7. Luka 12, 11.
 20. Jer vi nećete govoriti, nego Duh oca vašega govoriće iz vas.2.Sam. 23, 2. Dela. 4, 8. Dela. 6, 10.
 21. A predaće brat brata na smrt i otac sina; i ustaće djeca na roditelje i pobiće ih. Mih. 7, 6.
 22. I svi će mrziti na vas imena mojega radi; ali koji pretrpi do kraja blago njemu. Dan. 12, 12. Gal. 6, 9.
 23. A kad vas potjeraju u jednom gradu, bježite u drugi. Jer vam kažem zaista: nećete obići gradova Izrailjevijeh dok dođe sin čovječij. Jer. 37, 12. Mat. 16, 28. Jovan 7, 1. Dela. 2, 1. Dela. 14, 6. Dela. 17, 10. Dela. 17, 14.
 24. Nema učenika nad učitelja svojega ni sluge nad gospodara svojega.
 25. Dosta je učeniku da bude kao učitelj njegov i sluzi kao gospodar njegov. Kad su domaćina nazvali Veelzevulom, akamoli domaće njegove?
 26. Ne bojte ih se dakle; jer nema ništa sakriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. Mar. 4, 22. Luka 8, 17. Luka 12, 2.
 27. Što vam govorim u tami, kazujte na vidiku; i što vam se šapće na uši, propovijedajte s krovova.
 28. I ne bojte se onijeh koji ubijaju tijelo a duše ne mogu ubiti; nego se bojte onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu. Isa. 8, 12. Luka 12, 4.
 29. Ne prodaju li se dva vrapca za jedan dinar? pa ni jedan od njih ne može pasti na zemlju bez oca vašega.
 30. A vama je i kosa na glavi sva izbrojena. Dela. 27, 34.
 31. Ne bojte se dakle; vi ste bolji od mnogo vrabaca.
 32. A koji god prizna mene pred ljudima, priznaću i ja njega pred ocem svojijem koji je na nebesima. 1.Sam. 2, 30. Psal. 119, 46. Mat. 25, 34. Rim. 10, 9. 1.Tim. 6, 12. Otkr. 2, 13. Otkr. 3, 5.
 33. A ko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred ocem svojijem koji je na nebesima. Mat. 26, 70. Mar. 8, 38. Luka 9, 26. 2.Tim. 2, 12.
 34. Ne mislite da sam ja došao da donesem mir na zemlju; nijesam došao da donesem mir nego mač. Luka 12, 51. Otkr. 6, 4.
 35. Jer sam došao da rastavim čovjeka od oca njegova i kćer od matere njezine i snahu od svekrve njezine: Mih. 7, 6. Mat. 24, 10. Mar. 13, 12.
 36. I neprijatelji čovjeku postaće domašnji njegovi.
 37. Koji ljubi oca ili mater većma nego mene, nije mene dostojan; i koji ljubi sina ili kćer većma nego mene, nije mene dostojan. Mar. 1, 20.
 38. I koji ne uzme krsta svojega i ne pođe za mnom, nije mene dostojan.
 39. Koji čuva dušu svoju, izgubiće je; a koji izgubi dušu svoju mene radi, naći će je. Mat. 16, 25. Luka 17, 33. Jovan 12, 25. Otkr. 2, 10.
 40. Koji vas prima, mene prima; a koji prima mene, prima onoga koji me je poslao.Dela. 21, 17.
 41. Koji prima proroka u ime proročko, platu proročku primiće; a koji prima pravednika u ime pravedničko, platu pravedničku primiće. 1.Car. 17, 10. 2.Car. 4, 8. 2.Car. 4, 10. Jer. 38, 11.
 42. I ako ko napoji jednoga od ovijeh malijeh samo čašom studene vode u ime učeničko, zaista vam kažem, neće mu plata propasti. Mat. 18, 5. Mat. 25, 40. Jevr. 6, 10.