BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Četvrta knjiga Mojsijeva - 6. glava

 1. Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
 2. Reci sinovima Izrailjevijem, i kaži im: kad čovjek ili žena učini zavjet nazirejski, da bude nazirej Gospodu, 3.Moj. 27, 2.
 3. Neka se uzdržava od vina i silovita pića, i neka ne pije octa vinskoga ni octa od silovita pića niti kakvoga pića od grožđa i neka ne jede grožđa ni novoga ni suhoga. 3.Moj. 10, 9. 3.Moj. 22, 2. Sud. 13, 4. Amos 2, 12. Luka 1, 15.
 4. Dokle god traje njegovo nazirejstvo neka ne jede ništa od vinove loze, ni zrna ni ljuske.
 5. Dokle traje njegovo nazirejstvo, neka mu britva ne prijeđe preko glave; dokle se ne navrše dani za koje se učinio nazirej Gospodu, neka bude svet i neka ostavlja kosu na glavi svojoj. Sud. 13, 5. 1.Sam. 1, 11. Plač. 4, 7. Jezek. 44, 20.
 6. Dokle traju dani za koje se učinio nazirej Gospodu, neka ne pristupa k mrtvacu. 3.Moj. 19, 28. 3.Moj. 21, 11. Jer. 16, 5. Mat. 8, 21.
 7. Ni za ocem svojim ni za materom svojom ni za bratom svojim ni za sestrom svojom, neka se za njima ne skvrni kad umru; jer je nazirejstvo Boga njegova na glavi njegovoj. 3.Moj. 10, 6. 4.Moj. 9, 6.
 8. Dokle god traje nazirejstvo njegovo, svet je Gospodu.
 9. Ako li bi ko umro do njega na prečac, te bi oskvrnio nazirejstvo glave njegove, neka obrije glavu svoju u dan čišćenja svojega, sedmi dan neka je obrije. Dela. 18, 18.
 10. A osmi dan neka donese dvije grlice ili dva golubića svešteniku na vrata šatora od sastanka. 3.Moj. 5, 7.
 11. I sveštenik neka zgotovi od jednoga žrtvu za grijeh a od drugoga žrtvu paljenicu, i neka ga očisti od onoga što je zgriješio kod mrtvaca; tako će posvetiti glavu njegovu u taj dan.
 12. I neka odijeli Gospodu dane nazirejstva svojega, i donese jagnje od godine za krivicu; a pređašnji dani propadaju, jer mu se oskvrnilo nazirejstvo.
 13. A ovo je zakon za nazireje: kad se navrše dani nazirejstvu njegovu, neka dođe na vrata šatora od sastanka. Dela. 21, 26.
 14. I neka donese za žrtvu Gospodu jagnje muško od godine zdravo za žrtvu paljenicu, i jagnje žensko od godine zdravo za grijeh, i ovna zdrava za žrtvu zahvalnu, 3.Moj. 3, 6. 3.Moj. 4, 2.
 15. I kotaricu hljebova prijesnijeh, kolača od bijeloga brašna zamiješenijeh s uljem, i pogača prijesnijeh namazanijeh uljem, s darom njihovijem i s naljevom njihovijem.2.Moj. 29, 2. 3.Moj. 2, 4. 3.Moj. 8, 2. 4.Moj. 6, 19. 4.Moj. 15, 5. 4.Moj. 15, 7. Isa. 62, 9. Joil 1, 9. Joil 1, 13. Jovan 6, 50. 1.Kor. 10, 3.
 16. A to će sveštenik prinijeti pred Gospodom i učiniti žrtvu za grijeh njegov i žrtvu njegovu paljenicu.
 17. A ovna će prinijeti na žrtvu zahvalnu Gospodu s kotaricom prijesnijeh hljebova; prinijeće sveštenik i dar njegov i naljev njegov.
 18. Tada nazirej neka obrije glavu svojega nazirejstva na vratima šatora od sastanka; i uzev kosu nazirejstva svojega neka je metne u oganj koji je pod žrtvom zahvalnom. Luka 17, 10. Dela. 21, 24. Rim. 6, 6. Gal. 5, 24. Ef. 4, 23. Kol. 3, 9.
 19. I sveštenik neka uzme pleće kuhano od ovna i jedan kolač prijesan iz kotarice i jednu pogaču prijesnu, i neka metne na ruke nazireju, pošto obrije nazirejstvo svoje. 2.Moj. 29, 23. 3.Moj. 8, 31.
 20. I sveštenik neka obrće te stvari na žrtvu obrtanu pred Gospodom; to je svetinja, koja pripada svešteniku osim grudi obrtanih i pleća podignutoga; a poslije toga nazirej može piti vina. 3.Moj. 9, 21. Prop. 9, 7. Isa. 35, 10. Jovan 17, 4. Otkr. 14, 13.
 21. To je zakon za nazireja koji se zavjetuje, i to je prinos njegov Gospodu za nazirejstvo njegovo, osim onoga što bi više mogao učiniti; kakav mu bude zavjet kojim se zavjetuje, tako neka učini osim zakona svojega nazirejstva.
 22. Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
 23. Reci Aronu i sinovima njegovijem i kaži: ovako blagosiljajte sinove Izrailjeve govoreći im: 1.Dnev. 23, 13.
 24. Da te blagoslovi Gospod i da te čuva! Psal. 121, 7. Psal. 134, 3. Jovan 17, 11. 1.Pet. 1, 5.
 25. Da te obasja Gospod licem svojim i bude ti milostiv! 1.Moj. 43, 29. Psal. 67, 1. Psal. 80, 3. Dan. 9, 17. Jovan 1, 17. Rim. 5, 21.
 26. Da Gospod obrati lice svoje k tebi i dade ti mir!
 27. I neka prizivlju ime moje na sinove Izrailjeve, i ja ću ih blagosloviti.