BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Četvrta knjiga Mojsijeva - 4. glava

 1. Još reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći:
 2. Izbroj sinove Katove između sinova Levijevih po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh.
 3. Od trideset godina i više do pedeset godina sve koji su za posao da mogu raditi poslove u šatoru od sastanka. 1.Moj. 41, 46. 4.Moj. 3, 40. 4.Moj. 8, 24. 1.Dnev. 23, 3. 1.Dnev. 23, 24. 1.Dnev. 23, 27. Luka 3, 23.
 4. A ovo će biti posao sinovima Katovijem u šatoru od sastanka u svetinji nad svetinjama: 4.Moj. 4, 15.
 5. Kad polazi vojska, doći će Aron sa sinovima svojim, i skinuće zavjes s vrata, i pokriće njim kovčeg od svjedočanstva. 2.Moj. 25, 10. 2.Moj. 25, 16. 2.Moj. 26, 31. 3.Moj. 16, 2. 1.Sam. 7, 5. 2.Dnev. 3, 14. Mat. 27, 51. Jevr. 9, 3.
 6. Pa će po njemu prostrijeti pokrivač od koža jazavčjih, i ozgo će prostrijeti prostirač od same porfire, i provući će mu poluge. 2.Moj. 25, 13.
 7. I po stolu za hljebove postavljene neka prostru prostirač od porfire, i neka metnu na nj zdjele i čaše i vijedra i kutliće, i hljeb svagda neka je na njemu. 3.Moj. 24, 6. 3.Moj. 24, 8.
 8. Pa vrh toga neka prostru prostirač od crvca, i neka pokriju pokrivačem od koža jazavčjih, i neka mu provuku poluge.
 9. I neka uzmu prostirač od porfire i pokriju svijetnjak i žiške njegove i usekače njegove i lopatice njegove i sve sudove za ulje, kojima služe oko njega.2.Moj. 25, 31. 2.Moj. 25, 37.
 10. I neka ga sa svijem spravama njegovijem zaviju u pokrivač od koža jazavčjih, i metnu ga na poluge.
 11. I po zlatnom oltaru neka prostru prostirač od porfire i pokriju ga pokrivačem od koža jazavčjih, i provuku mu poluge. 2.Moj. 30, 1.
 12. I neka uzmu sve sprave za službu, kojima služe u svetinji, i neka ih metnu u prostirač od porfire i zaviju u pokrivač od koža jazavčjih, i metnu na poluge.
 13. I neka ometu pepeo s oltara i po oltaru prostru prostirač od skerleta,
 14. I neka metnu na nj sve sprave njegove, kojima služe na njemu, mašice, viljuške, lopatice i kotliće i sve sprave za oltar, i neka ga pokriju pokrivačem od koža jazavčjih, pa mu provuku poluge.
 15. I kad to svrši Aron i sinovi njegovi i zaviju svetinju i sve sprave za svetinju, da pođe vojska, onda neka dođu sinovi Katovi da nose, ali neka se ne dotaknu nijedne stvari svete, da ne poginu. To je posao sinova Katovijeh u šatoru od sastanka. 4.Moj. 3, 31. 4.Moj. 7, 9. 5.Moj. 31, 9. Isu. 3, 6. 2.Sam. 6, 3. 2.Sam. 6, 6. 2.Sam. 6, 12. 2.Sam. 6, 13. 1.Dnev. 13, 10. 1.Dnev. 15, 15. 1.Dnev. 23, 26.
 16. A Eleazar sin Arona sveštenika neka se stara za ulje za vidjelo, i za kad mirisni, i za žrtvu svagdašnju, i za ulje pomazanja, neka pazi na sav šator i na sve što je u njemu, na svetinju i na posuđe njezino. 2.Moj. 25, 6. 2.Moj. 29, 40. 2.Moj. 30, 23. 3.Moj. 24, 2. 4.Moj. 28, 3. Psal. 141, 2. Dan. 9, 27. Mal. 1, 11. Otkr. 5, 8.
 17. I reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći:
 18. Nemojte da se istrijebi koljeno porodica Katovijeh između Levita;
 19. Nego im učinite ovo da bi ostali živi i ne bi pomrli kad pristupaju k svetinji nad svetinjama: Aron i sinovi njegovi neka dođu i odrede svakomu šta će koji raditi i šta će nositi. 4.Moj. 4, 4.
 20. A oni neka ne dolaze da gledaju kad se zavijaju svete stvari, da ne pomru. 1.Sam. 6, 19.
 21. Opet reče Gospod Mojsiju govoreći:
 22. Izbroj i sinove Girsonove po domovima otaca njihovijeh i po porodicama njihovijem.
 23. Od trideset godina i više do pedeset godina izbroj ih sve koji su za službu da mogu služiti u šatoru od sastanka. 1.Dnev. 23, 3. 1.Dnev. 23, 24. 1.Dnev. 23, 27.
 24. Ovo je posao porodicama Girsonovijem što će raditi i nositi: 4.Moj. 10, 17.
 25. Neka nose zavjese od naslona i šator od sastanka, pokrivač njegov i pokrivač od koža jazavčjih što je ozgo na njemu, i zavjes na ulasku u šator od sastanka, 2.Moj. 26, 1. 4.Moj. 3, 25.
 26. I zavjese od trijema i zavjes na vratima od trijema što je oko šatora i oko oltara, i uža njihova i sve posuđe za službu njihovu i što god treba oko toga raditi neka rade. 4.Moj. 3, 25.
 27. Po naredbi Aronovoj i sinova njegovijeh neka biva sva služba sinova Girsonovijeh za sve što će nositi i što će raditi, i ostavite im neka čuvaju sve što su dužni nositi.
 28. To je služba porodica sinova Girsonovijeh u šatoru od sastanka; a Itamar sin Arona sveštenika neka upravlja njima.
 29. Izbroj i sinove Merarijeve po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh,
 30. Od trideset godina i više do pedeset godina izbroj ih sve koji su za službu da mogu služiti u šatoru od sastanka. 1.Moj. 41, 46. 4.Moj. 4, 3. 4.Moj. 4, 23. 4.Moj. 8, 24. 4.Moj. 8, 26. 1.Dnev. 28, 12.
 31. A ovo im je dužnost nositi osim sve službe njihove u šatoru od sastanka: daske od šatora i prijevornice njegove i stupce njegove i stopice njegove, 4.Moj. 3, 36.
 32. I stupce od trijema unaokolo, i stopice njihove i kolje njihovo, i uža njihova, i sve sprave njihove, i što god treba za te stvari; a poimence izbrojte sve sprave što će oni nositi. 2.Moj. 25, 9. 4.Moj. 3, 8. 4.Moj. 7, 1. 1.Dnev. 9, 29.
 33. To je služba porodica sinova Merarijevih što su dužni raditi u šatoru od sastanka pod rukom Itamara sina Arona sveštenika.
 34. I izbroji Mojsije i Aron s knezovima narodnim sinove Katove po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh, 4.Moj. 3, 19. 4.Moj. 3, 27. 4.Moj. 4, 2.
 35. Od trideset godina i više do pedeset godina sve koji su za službu da mogu služiti u šatoru od sastanka. 4.Moj. 8, 24. 1.Dnev. 23, 24. Luka 3, 23. 1.Tim. 3, 6.
 36. I bješe ih izbrojenijeh po porodicama njihovijem dvije tisuće i sedam stotina i pedeset.
 37. To su izbrojeni iz porodica Katovijeh što bjehu za službu u šatoru od sastanka, koje izbroji Mojsije i Aron, kao što zapovjedi Gospod preko Mojsija.
 38. A sinova Girsonovijeh po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh bješe izbrojenijeh,
 39. Od trideset godina i više do pedeset godina, svijeh što bijahu za službu da služe u šatoru od sastanka,
 40. Bješe ih izbrojenijeh po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh dvije tisuće i šest stotina i trideset.
 41. To su izbrojeni iz porodica sinova Girsonovijeh, što bjehu za službu u šatoru od sastanka, koje izbroji Mojsije i Aron po zapovijesti Gospodnjoj.
 42. A iz porodica sinova Merarijevih po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh bješe izbrojenijeh,
 43. Od trideset godina i više do pedeset godina, svijeh što bijahu za službu da služe u šatoru od sastanka, 4.Moj. 4, 35. 5.Moj. 3, 25. 2.Kor. 12, 9.
 44. Bješe ih izbrojenijeh po porodicama njihovijem tri tisuće i dvjesta.
 45. To su izbrojeni iz porodica sinova Merarijevih, koje izbroji Mojsije i Aron kao što zapovjedi Gospod preko Mojsija.
 46. A svega bješe izbrojenijeh Levita, koje izbroji Mojsije i Aron s knezovima Izrailjevim po porodicama njihovijem i po domovima otaca njihovijeh,
 47. Od trideset godina i više do pedeset godina, što bjehu za službu da služe i da nose u šatoru od sastanka, Rim. 12, 6.
 48. Svega ih bješe izbrojenijeh osam tisuća i pet stotina i osamdeset.
 49. Kako Gospod zapovjedi preko Mojsija, biše izbrojeni, svaki za ono što treba da radi i da nosi; i izbrojeni biše oni koje je Gospod zapovjedio Mojsiju da se izbroje. 1.Kor. 12, 4. 1.Kor. 12, 20.