BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Četvrta knjiga Mojsijeva - 34. glava

 1. Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
 2. Zapovjedi sinovima Izrailjevijem i reci im: kad dođete u zemlju Hanansku, ta će vam zemlja pripasti u našljedstvo, zemlja Hananska s međama svojim. 1.Moj. 17, 8. 5.Moj. 1, 7. Psal. 78, 55. Jezek. 47, 13. Jezek. 47, 20.
 3. Južni kraj da vam je od pustinje Sina, uz među Edomsku, i da vam je južna međa od brijega slanoga mora na istok; 1.Moj. 14, 3. Isu. 15, 1.
 4. I ta međa neka se savije od juga k Akravimu i ide do Sina, i neka se pruži od juga preko Kadis-Varne, a otuda neka izide na selo Adar i ide do Aselmona; 4.Moj. 32, 8.
 5. Potom neka se savije ta međa od Aselmona do potoka Misirskoga i ide do mora. 1.Moj. 15, 18. 1.Car. 8, 65. Isa. 27, 12.
 6. A zapadna međa da vam bude veliko more; to da vam je zapadna međa.
 7. A sjeverna međa ovo da vam bude: od velikoga mora povucite sebi među do gore Ora; Jezek. 47, 15.
 8. A od gore Ora povucite sebi među kako se ide u Emat, i ta međa neka ide na Sedad; 4.Moj. 13, 22. Isu. 13, 5. 2.Sam. 8, 9. 2.Car. 14, 25. Isa. 10, 6. Isa. 36, 19. Jer. 39, 5. Jezek. 47, 15.
 9. I neka ide ta međa do Zefrona, i kraj neka joj bude kod sela Enana; to da vam bude sjeverna međa. Jezek. 47, 17.
 10. A s istoka povucite sebi među od sela Enana do Sefama;
 11. A od Sefama neka ide ta međa k Rivli, s istoka Ainu, i neka ide dalje ta međa dokle dođe do mora Hinerota k istoku; 5.Moj. 3, 17. Isu. 11, 2. 2.Car. 23, 33.
 12. I neka se spusti ta međa ka Jordanu, i neka izađe na slano more. Ta će zemlja biti vaša s međama svojim unaokolo.
 13. I kaza Mojsije sinovima Izrailjevijem govoreći: to je zemlja koju ćete dobiti u našljedstvo ždrijebom, za koju je zapovjedio Gospod da je dobije devet plemena i po. 4.Moj. 26, 55. Isu. 14, 1. Mih. 2, 5.
 14. Jer pleme sinova Ruvimovijeh po porodicama otaca svojih, i pleme sinova Gadovijeh po porodicama otaca svojih, i polovina plemena Manasijina primiše svoje našljedstvo. 4.Moj. 32, 33.
 15. Ova dva plemena i po primiše našljedstvo svoje s ovu stranu Jordana prema Jerihonu s istočne strane.
 16. Opet reče Gospod Mojsiju govoreći:
 17. Ovo su imena ljudi koji će vam razdijeliti u našljedstvo zemlju: Eleazar sveštenik i Isus sin Navin. 2.Moj. 6, 23.
 18. I po jednoga kneza iz svakoga plemena uzmite da dijeli zemlju.
 19. A ovo su imena tijeh ljudi: od plemena Judina Halev sin Jefonijin, 1.Moj. 29, 35. 4.Moj. 13, 7. 4.Moj. 13, 31. 4.Moj. 14, 24. 4.Moj. 14, 30. 4.Moj. 26, 65. 4.Moj. 32, 11. 5.Moj. 1, 36. 5.Moj. 33, 7. Psal. 60, 7.
 20. Od plemena sinova Simeunovijeh Samuilo sin Emijudov, 1.Moj. 29, 33. 1.Moj. 49, 5. Jezek. 48, 24.
 21. Od plemena Venijaminova Eldad sin Haslonov, 1.Moj. 35, 18. 5.Moj. 33, 12. Psal. 68, 27.
 22. Od plemena sinova Danovijeh knez Vokor sin Jeklinov,
 23. Od sinova Josifovijeh: od plemena sinova Manasijinih knez Anilo sin Sufidov, 1.Moj. 48, 8. 5.Moj. 33, 13. Psal. 80, 1.
 24. Od plemena sinova Jefremovijeh, knez Kamuilo sin Saftanov,
 25. Od plemena sinova Zavulonovijeh knez Elisafan sin Harnahov,
 26. Od plemena sinova Isaharovijeh knez Faltilo sin Ozainov,
 27. Od plemena sinova Asirovijeh knez Ahior sin Selemijin,
 28. I od plemena Neftalimova knez Fadailo sin Amijudov.
 29. Ovima zapovjedi Gospod da razdijele našljedstvo sinovima Izrailjevijem u zemlji Hananskoj. 5.Moj. 32, 8. Dela. 17, 26.