BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Četvrta knjiga Mojsijeva - 3. glava

 1. A ovo je pleme Aronovo i Mojsijevo, kad Gospod govori s Mojsijem na gori Sinajskoj.
 2. I ovo su imena sinova Aronovijeh: prvenac Nadav, pa Avijud i Eleazar i Itamar. 2.Moj. 6, 23. 4.Moj. 26, 61. 1.Dnev. 6, 3.
 3. To su imena sinova Aronovijeh, sveštenika, koji biše pomazani i posvećeni da vrše službu svešteničku. 2.Moj. 28, 41. 3.Moj. 8, 1.
 4. Ali pogibe Nadav i Avijud pred Gospodom, kad prinesoše oganj tuđ pred Gospodom u pustinji Sinajskoj; i ne imaše djece; zato Eleazar i Itamar otpravljahu službu svešteničku za života Arona oca svojega. 3.Moj. 10, 1. 1.Dnev. 24, 2. Isa. 66, 15. 2.Sol. 1, 8. Jevr. 12, 29.
 5. A Gospod reče Mojsiju govoreći:
 6. Kaži neka pristupi pleme Levijevo, i postavi ga pred Aronom sveštenikom da mu služe, 2.Moj. 32, 26. 4.Moj. 8, 6. 4.Moj. 18, 2. 5.Moj. 10, 8. 2.Dnev. 29, 11. Jezd. 6, 18.
 7. I da rade za nj i za sav zbor pred šatorom od sastanka služeći šatoru, 3.Moj. 8, 35. 4.Moj. 3, 38. 4.Moj. 31, 30.
 8. I da čuvaju sve posuđe u šatoru od sastanka, i da straže za sinove Izrailjeve služeći šatoru. 4.Moj. 1, 50.
 9. Pa ćeš dati Levite Aronu i sinovima njegovijem; oni su darovani njemu između sinova Izrailjevijeh. 4.Moj. 8, 19.
 10. A Arona i sinove njegove postavi da vrše svešteničku službu svoju; ako li bi ko drugi pristupio, da se pogubi. 4.Moj. 16, 40. 4.Moj. 18, 7. 1.Dnev. 6, 49. Dela. 6, 3. Rim. 12, 7.
 11. Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
 12. Evo uzeh Levite između sinova Izrailjevijeh za sve prvence što otvoraju matericu među sinovima Izrailjevijem; zato će moji biti Leviti. 4.Moj. 8, 16. 4.Moj. 18, 6.
 13. Jer je moj svaki prvenac; od onoga dana kada pobih sve prvence u zemlji Misirskoj, posvetih sebi svakoga prvenca u Izrailju od čovjeka do živinčeta; moji će biti; ja sam Gospod. 2.Moj. 13, 2. 2.Moj. 13, 12. 2.Moj. 13, 15. 3.Moj. 27, 26. 4.Moj. 8, 16. Nem. 10, 36. Luka 2, 23.
 14. Još reče Gospod Mojsiju u pustinji Sinajskoj govoreći: 2.Moj. 19, 1.
 15. Izbroj sinove Levijeve po domovima otaca njihovijeh, po porodicama njihovijem, sve muškinje od mjeseca dana i više izbroj. 4.Moj. 3, 40. 4.Moj. 26, 62.
 16. I Mojsije ih izbroji po zapovijesti Gospodnjoj, kako mu bi zapovjeđeno. 4.Moj. 1, 43.
 17. I bjehu sinovi Levijevi po imenu ovi: Girson i Kat i Merarije. 1.Moj. 46, 11. 2.Moj. 6, 16. 4.Moj. 26, 57. 1.Dnev. 23, 6.
 18. A ovo su imena sinova Girsonovijeh po porodicama njihovijem: Lovenije i Semej. 2.Moj. 6, 17.
 19. A sinovi Katovi po porodicama svojim: Amram i Isar, Hevron i Ozilo. 4.Moj. 4, 34. 1.Dnev. 26, 23.
 20. A sinovi Merarijevi po porodicama svojim: Malije i Musije. To su porodice Levitske po domovima otaca svojih.
 21. Od Girsona porodica Lovenijeva i porodica Semejeva. To su porodice Girsonove.
 22. A izbrojenih među njima, kad se izbroji sve muškinje od mjeseca dana i više, bješe ih izbrojenijeh svega sedam tisuća i pet stotina.
 23. Porodice Girsonove stajahu u oko iza šatora sa zapada. 4.Moj. 1, 53.
 24. A starješina od doma otačkoga u porodicama Girsonovim bješe Elisaf sin Dailov.
 25. A sinovi Girsonovi čuvahu u šatoru od sastanka šator i naslon, pokrivač njegov i zavjes na vratima šatora od sastanka, 2.Moj. 25, 9. 2.Moj. 26, 1. 2.Moj. 26, 7. 2.Moj. 26, 14. 2.Moj. 26, 36. 4.Moj. 4, 24. 1.Dnev. 9, 14. 1.Dnev. 9, 33. 1.Dnev. 23, 32.
 26. I zavjese od trijema i zavjes na vratima od trijema što je oko šatora i oko oltara, i uža njegova za svaku potrebu njegovu. 2.Moj. 27, 9. 2.Moj. 27, 16. 2.Moj. 35, 18.
 27. A od Kata bješe porodica Amramova i porodica Isarova i porodica Hevronova i porodica Ozilova. To su porodice Katove. 4.Moj. 4, 34. 1.Dnev. 26, 23.
 28. Svega muškinja od mjeseca dana i više bješe na broj osam tisuća i šest stotina, koji služahu oko svetinje.
 29. Porodice sinova Katovijeh stajahu u oko pored šatora s juga. 4.Moj. 1, 53.
 30. A starješina od doma otačkoga u porodicama Katovijem bješe Elisafan sin Ozilov.
 31. A oni čuvahu kovčeg i sto i svijetnjak i oltar i posuđe u svetinji kojim služe, i zavjes, i sve što pripada k njemu. 2.Moj. 25, 10. 2.Moj. 25, 23. 2.Moj. 25, 31. 2.Moj. 26, 32. 2.Moj. 27, 1. 2.Moj. 30, 1. 4.Moj. 4, 15.
 32. A starješina nad starješinama Levitskim bješe Eleazar sin Arona sveštenika, postavljen nad onima koji čuvaju svetinju. 4.Moj. 20, 25. 2.Car. 25, 18. 1.Dnev. 9, 20.
 33. A od Merarija bješe porodica Malijeva i porodica Musijeva. To su porodice Merarijeve.
 34. I bješe ih izbrojenijeh, kad se izbroji sve muškinje od mjeseca dana i više, šest tisuća i dvjesta.
 35. A starješina od doma otačkoga u porodicama Merarijevim bješe Surilo sin Avihejev; oni stajahu u oko pored šatora sa sjevera. 4.Moj. 1, 53.
 36. I sinovi Merarijevi čuvahu daske od šatora i prijevornice njegove i stupce njegove i stopice njegove i sve sprave njegove i sve što k njemu pripada,
 37. I stupce od trijema unaokolo i stopice njihove i kolje i uža njihova.
 38. A pred šatorom od sastanka s istoka stajahu u oko Mojsije i Aron i sinovi njegovi čuvajući svetinju za sinove Izrailjeve; a da ko drugi pristupi, poginuo bi. 4.Moj. 1, 53. 4.Moj. 2, 3. 4.Moj. 3, 7. 4.Moj. 18, 5. 1.Dnev. 6, 48.
 39. A svega Levita kad ih izbroji Mojsije i Aron po zapovijesti Gospodnjoj po porodicama njihovijem, svega muškinja od mjesec dana i više, bješe dvadeset i dvije tisuće. 4.Moj. 4, 47. 4.Moj. 26, 62.
 40. I Gospod reče Mojsiju: izbroj sve prvence muške među sinovima Izrailjevim od mjeseca dana i više, i saberi broj imena njihovijeh. 4.Moj. 3, 15.
 41. I uzmi Levite za mene (ja sam Gospod) mjesto svijeh prvenaca među sinovima Izrailjevim, i stoku Levitsku mjesto svijeh prvenaca od stoke sinova Izrailjevih. 4.Moj. 3, 12. 4.Moj. 3, 45.
 42. I izbroji Mojsije kako mu zapovjedi Gospod, sve prvence među sinovima Izrailjevijem;
 43. I svega prvenaca muških, kad se izbrojiše po imenima od jednoga mjeseca i više, bješe izbrojenijeh dvadeset i dvije tisuće i dvjesta i sedamdeset i tri.
 44. I Gospod reče Mojsiju govoreći:
 45. Uzmi Levite mjesto svijeh prvenaca među sinovima Izrailjevim i stoku Levitsku mjesto stoke njihove, da budu moji Leviti; ja sam Gospod. 4.Moj. 3, 12. 4.Moj. 3, 41. 1.Sam. 1, 28. Mal. 2, 4.
 46. A da se otkupe oni dvjesta i sedamdeset i tri, što ima prvenaca među sinovima Izrailjevijem više nego Levita, 2.Moj. 13, 13. 4.Moj. 3, 39. 4.Moj. 3, 43. 4.Moj. 18, 15.
 47. Uzmi po pet sikala od glave; uzmi po svetom siklu (a u taj sikal ide dvadeset gera). 3.Moj. 27, 6. 3.Moj. 27, 25. 4.Moj. 18, 16.
 48. I podaj te novce Aronu i sinovima njegovijem, otkup za one koji prelaze broj njihov.
 49. I uze Mojsije otkup od onijeh koji ostaše preko onijeh koji biše promijenjeni za Levite. Gal. 4, 4. 1.Tim. 2, 6. Tit. 2, 14. Jevr. 9, 12. 1.Pet. 1, 18.
 50. I uze novce od prvenaca sinova Izrailjevijeh, tisuću i trista i šezdeset i pet sikala, po svetom siklu. 4.Moj. 3, 46. Dela. 20, 33.
 51. I dade Mojsije taj otkup Aronu i sinovima njegovijem po zapovijesti Gospodnjoj, kao što zapovjedi Gospod Mojsiju.