BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Četvrta knjiga Mojsijeva - 27. glava

 1. Tada dođoše kćeri Salpada sina Ofera sina Galada sina Mahira sina Manasijina, od plemena Manasije sina Josifova, a imena im bjehu Mala, Nuja, Egla, Melha i Tersa. 4.Moj. 14, 35. 4.Moj. 26, 33. 4.Moj. 36, 1. 4.Moj. 36, 2. 4.Moj. 36, 11. Isu. 17, 3. 1.Dnev. 7, 15.
 2. I stadoše pred Mojsija i pred Eleazara sveštenika i pred knezove i sav zbor na vratima šatora od sastanka, i rekoše:
 3. Otac naš umrije u pustinji, ali ne bješe u društvu s onima koji se pobuniše na Gospoda u buni Korejevoj, nego umrije od grijeha svojega, a ne ostavi sinova. 4.Moj. 14, 22. 4.Moj. 14, 29. 4.Moj. 16, 1. 4.Moj. 26, 64. Rim. 5, 12.
 4. Zašto da se istrijebi ime oca našega iz porodice njegove zato što nije imao sina? Daj nam našljedstvo među braćom oca našega.
 5. I iznese Mojsije stvar njihovu pred Gospoda. 2.Moj. 18, 15. 3.Moj. 24, 12. Prič. 3, 5.
 6. A Gospod reče Mojsiju govoreći: Isu. 17, 4.
 7. Pravo govore kćeri Salpadove; podaj im pravo da imaju našljedstvo među braćom oca svojega, i prenesi našljedstvo oca njihova na njih. 4.Moj. 36, 2. 4.Moj. 36, 4. Isu. 17, 4.
 8. A sinovima Izrailjevijem kaži i reci: kad ko umre a nema sina, onda prenesite našljedstvo njegovo na kćer njegovu;
 9. Ako li ni kćeri nema, onda podajte našljedstvo njegovo braći njegovoj;
 10. Ako li ni braće nema, onda podajte našljedstvo njegovo braći oca njegova;
 11. Ako li nema ni braće očine, onda podajte našljedstvo njegovo onomu ko mu je najbliži u rodu njegovu, i neka je njegovo. I to neka bude sinovima Izrailjevijem zakon za suđenje, kako zapovjedi Gospod Mojsiju. 4.Moj. 35, 29.
 12. Još reče Gospod Mojsiju: izidi na goru ovu Avarimsku, i vidi zemlju koju sam dao sinovima Izrailjevijem. 5.Moj. 3, 27. 5.Moj. 32, 49.
 13. I kad je vidiš, pribraćeš se k rodu svojemu i ti, kao što se pribrao Aron brat tvoj. 4.Moj. 20, 24. 4.Moj. 20, 28. 4.Moj. 31, 2. 5.Moj. 10, 6.
 14. Jer ne poslušaste riječi moje u pustinji Sinu u svađi narodnoj, kad je trebalo da me proslavite na vodi pred očima njihovijem. To je voda od svađe u Kadisu u pustinji Sinu. 2.Moj. 17, 7. 4.Moj. 20, 1. 4.Moj. 20, 13. 4.Moj. 20, 24. 5.Moj. 1, 37. Psal. 106, 32.
 15. I reče Mojsije Gospodu govoreći:
 16. Gospode Bože duhovima i svakom tijelu, postavi čovjeka nad ovijem zborom, 4.Moj. 16, 22. Zah. 12, 1. Jevr. 12, 9.
 17. Koji će izlaziti pred njima i koji će dolaziti pred njima, koji će ih izvoditi i opet dovoditi, da ne bi bio zbor Gospodnji kao ovce koje nemaju pastira.5.Moj. 31, 2. 1.Sam. 8, 20. 1.Car. 22, 17. 2.Dnev. 1, 10. 2.Dnev. 18, 16. Mat. 9, 36.
 18. A Gospod reče Mojsiju: uzmi k sebi Isusa sina Navina, čovjeka u kom je duh moj, i metni ruku svoju na nj, 1.Moj. 41, 38.
 19. I izvedi ga pred Eleazara sveštenika i pred sav zbor, i podaj mu zapovijesti pred njima.5.Moj. 31, 7.
 20. I podaj mu od slave svoje, da ga sluša sav zbor sinova Izrailjevijeh. 4.Moj. 11, 17. 5.Moj. 34, 9. Isu. 1, 15. 1.Sam. 10, 6. 2.Car. 2, 15.
 21. I neka staje pred Eleazara sveštenika da ga pita za sud Urim pred Gospodom; po zapovijesti njegovoj neka polaze i po zapovijesti njegovoj neka dolaze on i svi sinovi Izrailjevi s njim i sav zbor. 3.Moj. 8, 8. 5.Moj. 33, 8. Isu. 9, 14. Sud. 1, 1. 1.Sam. 14, 19. 1.Sam. 22, 10. 1.Sam. 23, 9. 1.Sam. 28, 6. 1.Sam. 30, 7.
 22. I učini Mojsije kako mu zapovjedi Gospod; i uzev Isusa postavi ga pred Eleazara sveštenika i pred sav zbor.
 23. I metnu ruke svoje na nj, i dade mu zapovijesti, kako bješe zapovjedio Gospod preko Mojsija. 5.Moj. 3, 28. Isa. 55, 4.