BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Četvrta knjiga Mojsijeva - 26. glava

 1. A poslije te pogibije reče Gospod Mojsiju i Eleazaru sinu Aronovu svešteniku govoreći:
 2. Izbrojte sav zbor sinova Izrailjevijeh od dvadeset godina i više po domovima otaca njihovijeh, sve koji mogu ići na vojsku u Izrailju. 2.Moj. 30, 12. 4.Moj. 1, 2.
 3. I reče im Mojsije i Eleazar sveštenik u polju Moavskom na Jordanu prema Jerihonu govoreći: 4.Moj. 22, 1. 4.Moj. 31, 12. 4.Moj. 33, 48. 4.Moj. 35, 1. 5.Moj. 4, 46. 5.Moj. 34, 1. 5.Moj. 34, 6.
 4. Da se izbroje od dvadeset godina i više, kako zapovjedi Gospod Mojsiju i sinovima Izrailjevijem, koji izađoše iz zemlje Misirske.
 5. Ruvim bješe prvenac Izrailjev; a sinovi Ruvimovi: od Enoha porodica Enohova; od Faluja porodica Falujeva; 1.Moj. 29, 32. 1.Moj. 46, 8. 1.Moj. 49, 2. 2.Moj. 6, 14. 4.Moj. 1, 21. 5.Moj. 33, 6. 1.Dnev. 5, 1. Otkr. 7, 5.
 6. Od Asrona porodica Asronova, od Harmije porodica Harmijina.
 7. To su porodice Ruvimove; a izbrojenijeh bješe među njima četrdeset i tri tisuće i sedam stotina i trideset.
 8. Sin Falujev bješe Elijav.
 9. A sinovi Elijavovi: Namuilo i Datan i Aviron. Ovaj Datan i ovaj Aviron, koji bijahu od onijeh što se sazivahu na zbor, ustaše na Mojsija i Arona u buni Korejevoj, kad bješe buna na Gospoda;4.Moj. 16, 1. 4.Moj. 27, 3. 5.Moj. 11, 6. Psal. 106, 11. Isa. 65, 16. Juda 1, 11.
 10. I zemlja otvorivši usta svoja proždrije njih i Koreja, i izgibe ta gomila, i spali ih oganj dvjesta i pedeset ljudi, koji postaše ugled. 4.Moj. 16, 32. 4.Moj. 16, 38. 5.Moj. 28, 46. 1.Sam. 2, 34. Jov 31, 3. Psal. 145, 20. Prič. 2, 22. Prič. 10, 29. Prič. 11, 21. Jer. 29, 22. Jezek. 14, 8. 1.Kor. 10, 6. 2.Pet. 2, 6. Juda 1, 7.
 11. A sinovi Korejevi ne pogiboše. 2.Moj. 6, 24. 1.Dnev. 6, 22.
 12. Sinovi Simeunovi po porodicama svojim: od Namuila porodica Namuilova; od Jamina porodica Jaminova; od Jahina porodica Jahinova; 1.Moj. 46, 10. 2.Moj. 6, 15. 1.Dnev. 4, 24.
 13. Od Zare porodica Zarina, od Saula porodica Saulova. 1.Moj. 46, 10.
 14. To su porodice Simeunove; od njih bješe dvadeset i dvije tisuće i dvije stotine.
 15. A sinovi Gadovi po porodicama svojim: od Sifona porodica Sifonova; od Agija porodica Agijeva; od Sunija porodica Sunijeva;1.Moj. 46, 16.
 16. Od Azena porodica Azenova; od Irija porodica Irijeva;
 17. Od Aroda porodica Arodova; od Arilija porodica Arilijeva. 1.Moj. 46, 16.
 18. To su porodice sinova Gadovijeh, a među njima bješe izbrojenijeh četrdeset tisuća i pet stotina.
 19. Sinovi Judini: Ir i Avnan; ali umriješe Ir i Avnan u zemlji Hananskoj. 1.Moj. 38, 2. 1.Moj. 46, 12. 1.Dnev. 2, 3.
 20. Bijahu pak sinovi Judini po porodicama svojim: od Siloma porodica Silomova; od Faresa porodica Faresova; od Zare porodica Zarina. 1.Moj. 49, 8. 1.Dnev. 2, 3. Otkr. 7, 5.
 21. A sinovi Faresovi bjehu: od Asrona porodica Asronova; od Jamuila porodica Jamuilova.
 22. To su porodice Judine, a među njima bješe izbrojenijeh sedamdeset i šest tisuća i pet stotina.
 23. A sinovi Isaharovi po porodicama svojim: od Tole porodica Tolina; od Fuve porodica Fuvina;1.Moj. 46, 13. 4.Moj. 1, 28. 1.Dnev. 7, 1.
 24. Od Jasuva porodica Jasuvova; od Amrama porodica Amramova.
 25. To su porodice Isaharove; a među njima bješe izbrojenijeh šezdeset i četiri tisuće i tri stotine.
 26. Sinovi Zavulonovi po porodicama svojim: od Sareda porodica Saredova; od Alona porodica Alonova; od Alila porodica Alilova. 1.Moj. 46, 14. 1.Moj. 49, 13. 4.Moj. 1, 30. 5.Moj. 33, 18.
 27. To su porodice Zavulonove, a među njima bješe izbrojenijeh šezdeset tisuća i pet stotina.
 28. Sinovi Josifovi po porodicama svojim: Manasija i Jefrem; 1.Moj. 41, 51. 1.Moj. 46, 20. 4.Moj. 1, 32. 5.Moj. 33, 17.
 29. Sinovi Manasijini: od Mahira porodica Mahirova; a Mahir rodi Galada, od kojega je porodica Galadova. 4.Moj. 32, 39. 4.Moj. 36, 1. 5.Moj. 3, 15. Isu. 17, 1. Sud. 5, 14.
 30. Ovo su sinovi Galadovi: od Ahijezera porodica Ahijezerova; od Heleka porodica Helekova; Isu. 17, 2. Sud. 6, 11. Sud. 6, 24. Sud. 6, 34.
 31. Od Esrila porodica Esrilova; od Sihema porodica Sihemova;
 32. Od Simaera porodica Simaerova; od Ofera porodica Oferova;
 33. A Salpad sin Oferov nemaše sinova nego kćeri, kojima su imena Mala i Nuja i Egla i Melha i Tersa. 4.Moj. 27, 1. Isu. 17, 3.
 34. To su porodice Manasijine, a od njih bješe izbrojenijeh pedeset i dvije tisuće i sedam stotina. Isu. 17, 14.
 35. Sinovi pak Jefremovi po porodicama svojim: od Sutala porodica Sutalova; od Vehera porodica Veherova; od Tahana porodica Tahanova. 1.Dnev. 7, 20.
 36. A ovo su sinovi Sutalovi: od Erana porodica Eranova.
 37. To su porodice sinova Jefremovijeh; a među njima bješe izbrojenijeh trideset i dvije tisuće i pet stotina. To su sinovi Josifovi po porodicama svojim. 5.Moj. 33, 13. Isu. 17, 14.
 38. A sinovi Venijaminovi po porodicama svojim: od Vele porodica Velina; od Asvila porodica Asvilova; od Ahirama porodica Ahiramova; 1.Moj. 46, 21. 1.Dnev. 7, 6. 1.Dnev. 8, 1.
 39. Od Sufama porodica Sufamova; od Ufama porodica Ufamova. 1.Moj. 46, 21.
 40. A Velini sinovi bjehu: Ader i Naman; od Adera porodica Aderova; od Namana porodica Namanova. 1.Dnev. 8, 3.
 41. To su sinovi Venijaminovi po porodicama svojim, a među njima bješe izbrojenijeh četrdeset i pet tisuća i šest stotina.
 42. A ovo su sinovi Danovi po porodicama svojim: od Sameja porodica Samejeva; to je rod Danov po porodicama svojim. 1.Moj. 46, 23. 1.Moj. 49, 16. 4.Moj. 1, 38. 5.Moj. 33, 22.
 43. U svijem porodicama Samejevijem bješe izbrojenijeh šezdeset i četiri tisuće i četiri stotine.
 44. Sinovi Asirovi po porodicama svojim: od Jamina porodica Jaminova; od Jesuja porodica Jesujeva; od Verija porodica Verijina. 1.Moj. 46, 17. 1.Dnev. 7, 30.
 45. Sinovi Verijini: od Hovera porodica Hoverova; od Melhila porodica Melhilova.
 46. A kćeri Asirovoj bješe ime Sara.
 47. To su porodice sinova Asirovijeh; a među njima bješe izbrojenijeh pedeset i tri tisuće i četiri stotine.
 48. Sinovi Neftalimovi po porodicama svojim: od Asila porodica Asilova; od Gunija porodica Gunijeva; 1.Moj. 46, 24. 1.Dnev. 7, 13.
 49. Od Jesera porodica Jeserova; od Selima porodica Selimova. 1.Dnev. 7, 13.
 50. To je rod Neftalimov po porodicama svojim, a među njima bješe izbrojenih četrdeset i pet tisuća i četiri stotine.
 51. To su izbrojeni među sinovima Izrailjevijem, šest stotina i jedna tisuća i sedam stotina i trideset. 4.Moj. 1, 46. 4.Moj. 2, 32.
 52. A Gospod reče Mojsiju govoreći:
 53. Tijem neka se podijeli zemlja u našljedstvo prema broju imena; 4.Moj. 33, 54.
 54. Kojih ima više, podaj im veće našljedstvo, a kojih ima manje, njima manje; svi prema broju izbrojenijeh svojih neka imaju našljedstvo. 4.Moj. 33, 54.
 55. Ali ždrijebom neka se podijeli zemlja: po imenima plemena otaca svojih neka dobiju našljedstvo. 4.Moj. 34, 13. Isu. 11, 23. Isu. 14, 2. Isu. 17, 14. Isu. 18, 6. Isu. 18, 10.
 56. Ždrijebom neka se podijeli svakome plemenu, bilo veliko ili malo.
 57. A ovo su izbrojeni između Levita po porodicama svojim: od Girsona porodica Girsonova; od Kata porodica Katova; od Merarija porodica Merarijeva. 1.Moj. 46, 11. 2.Moj. 6, 16. 1.Dnev. 6, 1. 1.Dnev. 6, 16.
 58. Ovo su porodice Levijeve: porodica Lovenijeva, porodica Hevronova, porodica Malijeva, porodica Musijeva, porodica Korejeva. A Kat je rodio Amrama.
 59. A ime je ženi Amramovoj Johaveta, kći Levijeva, koja mu se rodila u Misiru; a ona rodi Amramu Arona i Mojsija, i Mariju sestru njihovu.2.Moj. 2, 1.
 60. A Aronu se rodi Nadav i Avijud i Eleazar i Itamar.
 61. Ali Nadav i Avijud pogiboše kad prinesoše tuđ oganj pred Gospodom. 3.Moj. 10, 1. 4.Moj. 3, 4. 1.Dnev. 24, 2.
 62. I bješe ih izbrojenijeh dvadeset i tri tisuće, svega muškinja od jednoga mjeseca i više; i ne biše brojeni među sinove Izrailjeve, jer im nije dano našljedstvo među sinovima Izrailjevijem. 4.Moj. 1, 49. 4.Moj. 3, 39. 4.Moj. 18, 20. 4.Moj. 18, 23. 4.Moj. 35, 2. 4.Moj. 35, 7. 5.Moj. 10, 9. 5.Moj. 14, 27. 5.Moj. 18, 1. Isu. 14, 3.
 63. To su izbrojeni, kad Mojsije i Eleazar sveštenik izbrojiše sinove Izrailjeve u polju Moavskom na Jordanu prema Jerihonu.
 64. A među njima ne bješe nijedan od onijeh koje izbrojiše Mojsije i Aron sveštenik kad brojiše sinove Izrailjeve u pustinji Sinajskoj. 4.Moj. 1, 1. 4.Moj. 14, 29. 5.Moj. 2, 14.
 65. Jer Gospod bješe rekao za njih: pomrijeće u pustinji. I ne osta ih ni jedan osim Haleva sina Jefonijina i Isusa sina Navina. 4.Moj. 14, 28. 4.Moj. 14, 30. 4.Moj. 32, 12. 5.Moj. 1, 36. 5.Moj. 1, 38. 5.Moj. 32, 49. Isu. 5, 4. Psal. 90, 3. Rim. 11, 22. 1.Kor. 10, 5. Jevr. 3, 17. Juda 1, 5.