BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Četvrta knjiga Mojsijeva - 25. glava

 1. I življaše Izrailj u Sitimu, i narod stade činiti preljubu sa kćerima Moavskim. 4.Moj. 31, 16. 4.Moj. 33, 49. Mih. 6, 5. 1.Kor. 10, 8. Otkr. 2, 14.
 2. One pozivahu narod na žrtve svojih bogova, i narod jeđaše, i klanjaše se bogovima njihovijem. 2.Moj. 20, 5. 2.Moj. 34, 15. Isu. 22, 17. Os. 9, 10.
 3. I Izrailj prionu uz Velfegora; i razgnjevi se Gospod na Izrailja. Psal. 106, 29.
 4. I reče Gospod Mojsiju: uzmi sve knezove narodne, i objesi ih Gospodu prema suncu, da se odvrati gnjev Gospodnji od Izrailja. 5.Moj. 13, 17. Isu. 22, 17.
 5. I reče Mojsije sudijama Izrailjevijem: pobijte svaki svoje koji su prionuli uz Velfegora. 1.Car. 18, 40.
 6. I gle, jedan između sinova Izrailjevijeh dođe i dovede k braći svojoj jednu Madijanku na oči Mojsiju i na oči svemu zboru sinova Izrailjevijeh; a oni zaplakaše na vratima šatora od sastanka. Joil 2, 17. 1.Tim. 5, 24.
 7. A kad to vidje Fines sin Eleazara sina Arona sveštenika, usta isred zbora i uze koplje u ruku; 2.Moj. 6, 25.
 8. I uđe za čovjekom Izrailjcem u šator, i probode ih oboje, čovjeka Izrailjca i onu ženu, kroz trbuh, i presta pogibija među sinovima Izrailjevijem.
 9. I izgibe ih od te pogibije dvadeset i četiri tisuće. 1.Kor. 10, 8.
 10. Tada reče Gospod Mojsiju govoreći:
 11. Fines sin Eleazara sina Arona sveštenika odvrati gnjev moj od sinova Izrailjevijeh otvorivši revnost za me među njima, da ne bih istrijebio sinove Izrailjeve u revnosti svojoj. 2.Moj. 20, 5. 1.Car. 19, 10. Psal. 78, 53. Psal. 106, 30. Naum 1, 2. Sof. 1, 18.
 12. Zato mu kaži: evo dajem mu svoj zavjet mirni. Mal. 3, 1.
 13. I imaće on i sjeme njegovo nakon njega zavjet sveštenstva vječnoga, jer revnova za Boga svojega i očisti sinove Izrailjeve. 2.Moj. 40, 15. 1.Dnev. 6, 4. Dela. 2, 3.
 14. A čovjeku Izrailjcu ubijenome, koji bi ubijen s Madijankom, bješe ime Zamrije sin Salmonov, knez od doma oca svojega od plemena Simeunova.
 15. A ubijenoj ženi Madijanci bješe ime Hazvija kći Sura kneza narodnoga u domu oca svojega među Madijancima.
 16. I reče Gospod Mojsiju govoreći:
 17. Zavojštite na Madijance, i bijte ih;
 18. Jer oni zavojštiše na vas prijevarama svojim, i prevariše vas Velfegorom i Hazvijom kćerju kneza Madijanskoga, sestrom svojom, koja bi ubijena u dan pogibije koja dođe s Fegora.