BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Četvrta knjiga Mojsijeva - 24. glava

 1. I vidjevši Valam da je Božja volja da blagosilja Izrailja, ne htje više ni ići kao prije po vračanje, nego se okrete licem k pustinji,
 2. I podigavši oči svoje ugleda Izrailja gdje stoji po plemenima svojim; i duh Božji dođe na nj. 4.Moj. 2, 2. 4.Moj. 2, 34. 4.Moj. 11, 25. 1.Sam. 19, 20. 2.Dnev. 15, 1. Mat. 7, 21. 1.Kor. 12, 8.
 3. I otvori priču svoju, i reče: kaže Valam sin Veorov; kaže čovjek kojemu su otvorene oči; 4.Moj. 23, 7.
 4. Kaže onaj koji čuje riječi Božje, koji vidi utvaru Svemogućega, koji kad padne otvorene su mu oči: 1.Sam. 19, 24. Jezek. 1, 28. Dan. 8, 18. 2.Kor. 12, 2. Otkr. 1, 10. Otkr. 1, 17.
 5. Kako su lijepi šatori tvoji, Jakove, i kolibe tvoje, Izrailju!
 6. Pružili su se kao potoci, kao vrtovi kraj rijeke, kao mirisava drveta koja je posadio Gospod, kao kedri na vodi. Psal. 1, 3. Psal. 104, 16. Jer. 17, 8.
 7. Poteći će voda iz vijedra njegova, i sjeme će njegovo biti među velikim vodama, i car će se njegov podignuti svrh Agaga, i carstvo će se njegovo uzvisiti. 1.Sam. 15, 32. 2.Sam. 5, 12. 1.Car. 4, 21. 1.Dnev. 14, 2. Isa. 2, 2.
 8. Bog ga je izveo iz Misira, i on mu je kao snaga jednorogova; poješće narode koji su mu neprijatelji, i kosti će njihove potrti, i strijelama svojim postrijeljati ih.
 9. Spustio se, leži kao lavić i kao ljuti lav; ko će ga probuditi? Ko tebe blagosilja, biće blagosloven; a ko tebe kune, biće proklet. 1.Moj. 12, 3. 2.Moj. 23, 23. Psal. 122, 6. Jezek. 19, 2. Mih. 5, 8. Mat. 25, 40. Mat. 25, 45.
 10. Tada se razgnjevi Valak na Valama, i pljesnu se rukama, i reče Valak Valamu: dozvah te da prokuneš neprijatelje moje, a ti si blagoslovio eto već tri puta.
 11. Odlazi u svoje mjesto; rekoh da ću te darivati, a eto Gospod ne da ti dara.
 12. A Valam reče Valaku: nijesam li i poslanicima tvojim koje si poslao k meni rekao govoreći:
 13. Da mi da Valak kuću svoju punu srebra i zlata, ne bih mogao prestupiti riječi Gospodnje da učinim što dobro ili zlo od sebe; što kaže Gospod ono ću kazati.
 14. Ja sada evo idem k narodu svojemu, ali da ti kažem šta će taj narod učiniti narodu tvojemu najposlije. 1.Moj. 49, 1.
 15. Potom otvori priču svoju, i reče: kaže Valam sin Veorov, kaže čovjek kome su otvorene oči,
 16. Kaže koji čuje riječi Božje, i koji zna znanje o višnjem, i koji vidi utvaru svemogućega i kad padne otvorene su mu oči:
 17. Vidim ga, ali ne sad; gledam ga, ali ne izbliza; izaći će zvijezda iz Jakova i ustaće palica iz Izrailja, koja će razbiti knezove Moavske i razoriti sve sinove Sitove. 1.Moj. 49, 10. Jov 19, 25. Psal. 110, 2. Jer. 23, 5. Jer. 48, 45. Dan. 2, 44. Mat. 2, 2. Luka 1, 32. Jevr. 1, 8. Otkr. 22, 16.
 18. I Edoma će osvojiti i Sira će osvojiti neprijatelji njegovi; jer će Izrailj raditi junački. 1.Moj. 27, 37. 2.Sam. 8, 14. Psal. 60, 8. Isa. 34, 5. Amos 9, 12.
 19. I vladaće koji je od Jakova, i zatrće ostatak od grada.
 20. A ugledav Amalika, otvori priču svoju, i reče: Amalik je početak narodima, ali će najposlije propasti.
 21. A ugledav Keneja, otvori priču svoju, i reče: tvrd ti je stan, i na stijeni si savio gnijezdo svoje;
 22. Ali će biti izagnan Kenej; Asur će ga zarobiti.
 23. I opet otvori priču svoju, i reče: jaoh! ko će biti živ kad to učini Bog!
 24. I lađe iz zemlje Kitimske doploviće i dosadiće Asircima i dosadiće Jevrejima; ali će i sami propasti. 1.Moj. 10, 4. 1.Moj. 11, 14. 3.Moj. 26, 28. 5.Moj. 28, 36. Isa. 23, 1. Mat. 23, 27.
 25. Potom ustavši Valam otide, i vrati se u svoje mjesto; i Valak otide svojim putem.