BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Četvrta knjiga Mojsijeva - 17. glava

 1. Potom reče Gospod Mojsiju govoreći:
 2. Reci sinovima Izrailjevijem, i uzmi od njih po jednu palicu od svakoga doma otaca njihovijeh, od svijeh knezova njihovijeh, po domovima otaca njihovijeh, dvanaest palica, i ime svakoga napiši na palici njegovoj. Jezek. 37, 16.
 3. A na palici Levijevoj napiši ime Aronovo, jer je svaka palica za jednog poglavara od doma otaca njihovijeh.
 4. I ostavi ih u šatoru od sastanka pred svjedočanstvom, gdje se sastajem s vama. 2.Moj. 25, 22. 2.Moj. 29, 42. 2.Moj. 30, 36. 3.Moj. 16, 2. 1.Car. 8, 10. 1.Car. 11, 1. 1.Car. 11, 12.
 5. I koga izaberem, njegova će palica procvjetati; tako ću utišati pred sobom viku sinova Izrailjevijeh što viču na vas. 4.Moj. 16, 5.
 6. Kad to reče Mojsije sinovima Izrailjevijem, dadoše mu svi knezovi njihovi palice, svaki knez po palicu od doma oca svojega, dvanaest palica, i palica Aronova bješe među palicama njihovijem.
 7. I ostavi Mojsije palice pred Gospodom u šatoru od svjedočanstva. 2.Moj. 38, 21. 4.Moj. 18, 2. Dela. 7, 44.
 8. A sjutradan dođe Mojsije u šator od svjedočanstva, i gle, procvjetala palica Aronova od doma Levijeva; bješe napupila i cvjetala, i bademi zreli na njoj. 1.Moj. 40, 10. Psal. 110, 2. Pesma 2, 3. Isa. 4, 2. Isa. 9, 7. Isa. 35, 1. Jevr. 9, 4.
 9. I iznese Mojsije sve one palice ispred Gospoda k svijem sinovima Izrailjevijem, i razgledavši ih uzeše svaki svoju palicu.
 10. A Gospod reče Mojsiju: donesi opet palicu Aronovu pred svjedočanstvo da se čuva za znak nepokornima, da prestane vika njihova na me, da ne izginu. 2.Moj. 16, 32. 4.Moj. 16, 38. 4.Moj. 20, 9. 5.Moj. 31, 19. Jevr. 9, 4.
 11. I učini Mojsije, kako mu zapovjedi Gospod tako učini.
 12. Tada rekoše sinovi Izrailjevi Mojsiju govoreći: pomrijesmo, propadosmo, svi propadosmo.
 13. Ko se god približi k šatoru Gospodnjemu, gine; hoćemo li svi izginuti?4.Moj. 18, 1. 4.Moj. 18, 4. 4.Moj. 18, 7.