BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Zaharije - 14. glava

 1. Evo ide dan Gospodnji, i plijen će se tvoj razdijeliti usred tebe.
 2. Jer ću skupiti sve narode na Jerusalim u boj, i grad će se uzeti, i kuće oplijeniti i žene osramotiti, i polovina će grada otići u ropstvo, a ostali narod neće se istrijebiti iz grada. Plač. 5, 11. Joil 3, 2. Zah. 12, 3. Zah. 12, 9.
 3. Jer će Gospod izaći, i vojevaće na narode kao što vojuje na dan kad je boj.
 4. I noge će njegove stati u taj dan na gori Maslinskoj koja je prema Jerusalimu s istoka, i gora će se Maslinska raspasti po srijedi na istok i na zapad da će biti prodol vrlo velika, i polovina će gore ustupiti na sjever a polovina na jug. Jezek. 11, 23. Joil 3, 12. Dela. 1, 11.
 5. I bježaćete u prodol gorsku, jer će prodol gorska dopirati do Asala, i bježaćete kao što bježaste od trusa u vrijeme Ozije cara Judina; i doći će Gospod Bog moj, i svi će sveti biti s tobom. Joil 3, 11. Amos 1, 1. Mat. 24, 30.
 6. I u taj dan neće biti vidjelo svijetlo i mračno;
 7. Nego će biti jedan dan, koji je poznat Gospodu, neće biti dan i noć, jer će i uveče biti svjetlost. Otkr. 21, 23.
 8. I u taj će dan proteći iz Jerusalima voda živa, pola k istočnom moru a pola k zapadnom moru, i biće i ljeti i zimi. Jezek. 47, 1.
 9. I Gospod će biti car nad svom zemljom, u onaj dan biće Gospod jedan i ime njegovo jedno. Psal. 2, 8. Avd. 1, 21. Ef. 4, 5.
 10. I sva će se zemlja pretvoriti u ravnicu od Gavaje do Rimona s juga Jerusalimu, koji će se podignuti i naseliti na svom mjestu od vrata Venijaminovijeh do mjesta gdje su prva vrata, do vrata na uglu, i od kule Ananeilove do tijeska careva. Nem. 3, 1.
 11. I oni će nastavati u njemu, i neće više biti prokletstva, i Jerusalim će stajati bez straha. Jer. 31, 40.
 12. A ovo će biti zlo kojim će Gospod udariti sve narode koji bi vojevali na Jerusalim: tijelo će svakom posahnuti dok još stoji na nogu, i oči će svakom posahnuti u rupama svojim, i jezik će svakom posahnuti u ustima.
 13. I u to će vrijeme biti velika smetnja među njima od Gospoda, i hvataće jedan drugoga za ruku, i ruka će se jednoga podignuti na ruku drugoga. 1.Sam. 14, 15.
 14. A i Juda će vojevati na Jerusalim, i blago svijeh naroda unaokolo sabraće se, zlato i srebro i odijelo vrlo mnogo. Zah. 14, 1.
 15. I zlo kao to zlo snaći će konje, mazge, kamile i magarce i svu stoku koja bude u tom okolu.
 16. I ko god ostane od svijeh naroda koji dođu na Jerusalim, svak će dolaziti od godine do godine da se pokloni caru Gospodu nad vojskama i da praznuje praznik sjenica. 3.Moj. 23, 34. Nem. 8, 14. Isa. 66, 23. Os. 12, 10. 1.Tim. 6, 15.
 17. I ako koji od plemena zemaljskih ne bi došli u Jerusalim da se poklone caru Gospodu nad vojskama, na njih neće biti dažda; Isa. 60, 12.
 18. I ako se pleme Misirsko ne bi podiglo i došlo, na koje ne daždi, biće isto zlo kojim će Gospod udariti narode koji ne bi dolazili da praznuju praznik sjenica. 5.Moj. 11, 10.
 19. Taki će biti grijeh Misircima i grijeh svijem narodima koji ne bi dolazili da praznuju praznik sjenica.
 20. U taj će dan biti na zvoncima konjskim: svetinja Gospodu; i lonci će u domu Gospodnjem biti kao zdjele pred oltarom; 2.Moj. 28, 36. Isa. 23, 18. Jezek. 45, 1.
 21. I svi će lonci u Jerusalimu i u Judi biti svetinja Gospodu nad vojskama, i svi koji hoće da prinesu žrtvu dolazeći uzimaće ih i kuhati u njima; i u taj dan neće više biti Hananejca u domu Gospoda nad vojskama. Isa. 35, 8. Jezek. 45, 1. Ef. 2, 19. Kol. 3, 17. Otkr. 21, 27.