BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Avakuma - 2. glava

HAC logo
 1. Na straži svojoj stadoh, i stajah na kuli, i motrah da vidim šta će mi reći i šta bih odgovorio onome koji me koraše. Psal. 73, 16. Isa. 21, 8.
 2. I odgovori mi Gospod i reče: piši utvaru, i da bude razgovijetno na pločama da se lako čita. 5.Moj. 11, 20. 5.Moj. 27, 8. Dan. 7, 1. Otkr. 1, 19.
 3. Jer će još biti utvara do određenoga vremena, i govoriće šta će biti do pošljetka i neće slagati; ako oklijeva, čekaj je, jer će zacijelo doći, i neće odocniti. Dan. 8, 17. Dan. 10, 14.
 4. Gle, ko se ponosi, njegova duša nije prava u njemu; a pravednik će od vjere svoje živ biti. Jovan 3, 36. Rim. 1, 17.
 5. A kako vino vara, taki je čovjek ohol, niti ostaje u stanu; jer raširuje duh svoj kao grob, i kao smrt je, koja se ne može nasititi i zbira k sebi sve narode i skuplja k sebi sva plemena. Prič. 27, 20.
 6. Neće li ga svi oni uzeti u priču i u zagonetke, i reći: teško onom koji umnožava što nije njegovo! dokle će? i koji trpa na se gusto blato. Isa. 10, 13.
 7. Neće li najedanput ustati oni koji će te gristi? i neće li se probuditi oni koji će te rastrzati, i kojima ćeš biti grabež?
 8. Što si ti oplijenio mnoge narode, tebe će oplijeniti sav ostatak od naroda, za krv ljudsku i za nasilje učinjeno zemlji, gradu i svjema koji žive u njemu. Jer. 51, 56.
 9. Teško onome koji se lakomi na gadan dobitak kući svojoj, da postavi gnijezdo svoje na visokom mjestu i sačuva se oda zla. Avd. 1, 4.
 10. Smislio si sramotu kući svojoj da zatreš mnoge narode, i ogriješio si se o svoju dušu.
 11. Jer će kamen iz zida vikati, i čvor iz drveta svjedočiće. Luka 19, 40.
 12. Teško onome koji gradi grad krvlju i osniva grad nepravdom! Mih. 3, 10.
 13. Gle, nije li od Gospoda nad vojskama da ljudi rade za oganj i narodi se trude ni za što? 2.Sam. 11, 13. Isa. 50, 11. Jer. 51, 58.
 14. Jer će se zemlja napuniti poznanja slave Gospodnje kao što je more puno vode. 1.Kor. 13, 10.
 15. Teško onome koji poji bližnjega svojega, dodaje mijeh svoj da bi ga opojio i gledao mu golotinju. Os. 7, 5. Amos 2, 12.
 16. Nasitićeš se sramote mjesto slave, pij i ti, i otkrij golotinju svoju; doći će k tebi čaša u desnici Gospodnjoj, i bljuvotina će sramna biti na slavi tvojoj.
 17. Jer nasilje učinjeno Livanu pokriće te i pustoš među zvijerjem koja ga je plašila, za krv ljudsku i nasilje učinjeno zemlji, gradu i svjema koji žive u njemu. Jer. 50, 33.
 18. Šta pomaže rezan lik što ga izreza umjetnik njegov? šta liven lik i učitelj laži, te se umjetnik uzda u djelo svoje gradeći nijeme idole?
 19. Teško onome koji govori drvetu: preni se! i nijemu kamenu: probudi se! Hoće li on učiti? Eto, obložen je zlatom i srebrom, a nema duha u njemu.
 20. A Gospod je u svetoj crkvi svojoj; muči pred njim, sva zemljo!