BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Avakuma - 1. glava

 1. Breme koje vidje prorok Avakum.
 2. Dokle ću, Gospode, vapiti a ti nećeš da čuješ? dokle ću ti vikati: nasilje! a ti nećeš da izbaviš? Psal. 27, 7. 2.Pet. 2, 8.
 3. Zašto puštaš da vidim bezakonje, i da gledam muku i grabež i nasilje pred sobom, i kako podižu svađu i raspru?
 4. Zato se ostavlja zakon, i sud ne izlazi nigda, jer bezbožnik optječe pravednika, zato sud izlazi izopačen. Jov 12, 6. Psal. 12, 8. Psal. 58, 1.
 5. Pogledajte po narodima i vidite, i čudite se i divite se, jer ću učiniti djelo u vaše dane kojega nećete vjerovati kad se stane pripovijedati. Dela. 13, 40.
 6. Jer, evo, ja ću podignuti Haldejce, narod ljut i nagao, koji će ići po zemlji širom da osvoji naselja koja nijesu njegova. Jezek. 7, 24.
 7. Žestok je i strašan, sud njegov i vlast njegova od njega izlazi.
 8. Konji će mu biti brži od risova i ljući od vukova uveče, veliko će mnoštvo biti konjika njegovijeh, i idući izdaleka konjici njegovi doletjeće kao orao kad hiti na lov. 5.Moj. 28, 49.
 9. Svi će doći na grabež, s lica će biti kao istočni vjetar, pokupiće roblje kao pijesak.
 10. I carevima će se rugati i knezovi će im biti potsmijeh, smijaće se svakom gradu, nasuće zemlje, i uzeće ga.
 11. Tada će mu se promijeniti duh, proći će i skriviće; ta će mu sila njegova biti od boga njegova.
 12. Nijesi li ti od vijeka, Gospode Bože moj, sveče moj? nećemo umrijeti; ti si ga, Gospode, odredio za sud; i utvrdio si ga, stijeno, za karanje.
 13. Čiste su oči tvoje da ne možeš gledati zla, i bezakonja ne možeš gledati; zašto gledaš bezakonike? mučiš, kad bezbožnik proždire pravijega od sebe?Plač. 3, 35.
 14. I hoćeš li ostaviti ljude kao ribe morske, kao bubine, koje nemaju gospodara?
 15. Izvlači ih sve udicom, hvata ih u mrežu svoju, i zgrće ih pređom svojom, zato se veseli i raduje. Isa. 19, 8. Jer. 16, 16. Mih. 7, 2.
 16. Zato prinosi žrtvu svojoj mreži, i kadi svojoj pređi; jer je tijem dio njegov pretio i hrana mu izabrana.
 17. Hoće li zato izvlačiti mrežu svoju i jednako ubijati narode nemilice?