BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Miheja - 7. glava

HAC logo
 1. Teško meni! jer sam kao kad se obere ljetina, kao kad se pabirči poslije branja vinogradskoga; nema grozda za jelo, ranoga voća želi duša moja. Isa. 28, 4. Jer. 2, 3. Jer. 24, 2. Jer. 40, 12. Os. 9, 10.
 2. Nesta pobožnoga sa zemlje i nema pravoga među ljudima, svi vrebaju krv, svaki lovi brata svojega mrežom. 1.Sam. 24, 12. Psal. 10, 9. Psal. 57, 6. Isa. 9, 19. Jer. 16, 16. Avak. 1, 15.
 3. Da čine zlo objema rukama što više mogu, ište knez; i sudija sudi za platu, i ko je velik govori opačinu duše svoje, i spleću je. Psal. 52, 8. Isa. 1, 23. Isa. 3, 5. Os. 4, 18.
 4. Najbolji je između njih kao trn, najpraviji je gori od trnjaka; dan stražara tvojih, pohođenje tvoje, dođe, sada će se smesti.
 5. Ne vjerujte prijatelju, ne oslanjajte se na vođa; od one koja ti na krilu leži, čuvaj vrata usta svojih. Jer. 9, 4.
 6. Jer sin grdi oca, kći ustaje na mater svoju, snaha na svekrvu svoju, neprijatelji su čovjeku domašnji njegovi. 1.Moj. 9, 22. 1.Moj. 9, 24. Mat. 10, 3. Mat. 10, 21. Mat. 10, 35. Luka 12, 53.
 7. Ali ja ću Gospoda pogledati, čekaću Boga spasenja svojega; uslišiće me Bog moj.
 8. Nemoj mi se radovati, neprijateljice moja; ako padoh, ustaću; ako sjedim u mraku, Gospod će mi biti vidjelo. Psal. 37, 5. Psal. 37, 24. Prič. 24, 16. Prič. 24, 17. Plač. 4, 21.
 9. Podnosiću gnjev Gospodnji, jer mu zgriješih, dok ne raspravi parbu moju i da mi pravicu; izvešće me na vidjelo, vidjeću pravdu njegovu. Psal. 37, 6. Psal. 51, 9. Psal. 94, 15. Jer. 50, 34. Jer. 51, 10. Dela. 16, 39.
 10. Neprijateljica će moja vidjeti, i sram će je pokriti, koja mi govori: gdje je Gospod Bog tvoj? oči će je moje vidjeti; sada će se ona pogaziti kao blato na ulicama. Isa. 63, 3. Mih. 4, 11. Dela. 16, 39.
 11. U koje se vrijeme sazidaju zidovi tvoji, u to će vrijeme otići zapovijest nadaleko;
 12. U to će vrijeme dolaziti k tebi od Asirske do tvrdijeh gradova, i od tvrdijeh gradova do rijeke, i od mora do mora, i od gore do gore.
 13. A zemlja će biti pusta sa stanovnika svojih, za plod djela njihovijeh.
 14. Pasi narod svoj s palicom svojom, stado našljedstva svojega, koje živi osamljeno u šumi, usred Karmila; neka pasu po Vasanu i po Galadu, kao u staro vrijeme. 4.Moj. 23, 9. 5.Moj. 33, 28. Jer. 49, 31.
 15. Kao u vrijeme kad si izašao iz zemlje Misirske pokazaću mu čudesa.
 16. Narodi će vidjeti, i postidjeće se od sve sile svoje; metnuće ruku na usta, uši će im zagluhnuti. Isa. 26, 11. Mih. 3, 7.
 17. Lizaće prah kao zmija; kao bubine zemaljske drkćući ižlješće iz rupa svojih; pritrčaće uplašeni ka Gospodu Bogu našemu, i tebe će se bojati. Psal. 18, 44.
 18. Ko je Bog kao ti? koji prašta bezakonje i prolazi prijestupe ostatku od našljedstva svojega, ne drži dovijeka gnjeva svojega, jer mu je mila milost. 2.Moj. 15, 11. 2.Moj. 34, 6. Psal. 89, 6. Psal. 89, 8. Psal. 103, 9. Isa. 57, 16. Jer. 9, 24. Os. 11, 9.
 19. Opet će se smilovati na nas; pogaziće naša bezakonja; bacićeš u dubine morske sve grijehe njihove. Isa. 38, 17. Rim. 6, 6.
 20. Pokazaćeš istinu Jakovu, milost Avramu, kako si se zakleo ocima našim u staro vrijeme. Psal. 85, 10. Rim. 11, 29.