BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jone - 3. glava

HAC logo
  1. I dođe riječ Gospodnja Joni drugi put govoreći: Luka 11, 30.
  2. Ustani, i idi u Nineviju grad veliki, i propovijedaj mu ono što ti ja kažem.
  3. I ustav Jona otide u Nineviju po riječi Gospodnjoj; a Ninevija bješe grad vrlo velik, tri dana hoda.
  4. I Jona poče ići po gradu jedan dan hoda, i propovijeda i reče: jošte četrdeset dana, pa će Ninevija propasti. 5.Moj. 22, 18.
  5. I Ninevljani povjerovaše Bogu, i oglasiše post, i obukoše se u kostrijet od najvećega do najmanjega. Mat. 12, 41. Luka 11, 32.
  6. Jer kad dođe ta riječ do cara Ninevijskoga, on usta sa svojega prijestola, i skide sa sebe svoje odijelo, i obuče se u kostrijet i sjede u pepeo. Jov 2, 8. Jer. 6, 26. Plač. 3, 29. Jezek. 26, 16. Mih. 1, 10.
  7. I proglasi se i kaza se po Nineviji po zapovijesti carevoj i knezova njegovijeh govoreći: ljudi i stoka, goveda i ovce da ne okuse ništa, ni da pasu ni da piju vode. 2.Dnev. 20, 3. Joil 2, 15.
  8. Nego i ljudi i stoka da se pokriju kostrijeću, i da prizivaju Boga jako, i da se vrati svaki sa svoga zloga puta i od nepravde koja mu je u ruku. Isa. 1, 16. Jezek. 33, 11. Dan. 4, 27. Luka 11, 32.
  9. Ko zna, eda se povrati i raskaje Bog i povrati se od ljutoga gnjeva svojega, te ne izginemo. 2.Sam. 12, 22.
  10. I Bog vidje djela njihova, gdje se vratiše sa zloga puta svojega; i raskaja se Bog oda zla koje reče da im učini, i ne učini. Amos 7, 3.