BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Jone - 1. glava

 1. Dođe riječ Gospodnja Joni sinu Amatijevu govoreći: 2.Car. 14, 25.
 2. Ustani, idi u Nineviju grad veliki, i propovijedaj protiv njega, jer izađe zloća njihova preda me. 1.Moj. 10, 11. 1.Moj. 18, 20. Jezd. 9, 6. Jezek. 3, 5. Jona 3, 3. Naum 2, 8. Mat. 12, 41. Jak. 5, 4.
 3. A Jona usta da bježi u Tarsis od Gospoda, i sišav u Jopu nađe lađu koja iđaše u Tarsis, i plativ vozarinu uđe u nju da otide s njima u Tarsis od Gospoda. 1.Moj. 4, 16. 2.Moj. 4, 13. Isu. 19, 46. 2.Dnev. 2, 16. Isa. 23, 1. Jer. 20, 9. Jona 4, 2. Dela. 9, 36.
 4. Ali Gospod podiže velik vjetar na moru, i posta velika bura na moru da mišljahu da će se razbiti lađa.
 5. I lađari uplašivši se prizivahu svaki svojega boga, i bacahu što bješe u lađi u more da bi bila lakša; a Jona bješe sišao na dno lađi, i legav spavaše tvrdo.Dela. 27, 38.
 6. A upravitelj od lađe pristupi k njemu i reče mu: šta ti spavaš! ustani, prizivaj Boga svojega, ne bi li nas se opomenuo Bog da ne poginemo. Psal. 78, 34. Mat. 8, 25.
 7. Potom rekoše jedan drugome: hodite, da bacimo ždrijeb da vidimo sa koga dođe na nas ovo zlo. I baciše ždrijeb, i pade ždrijeb na Jonu. Isu. 7, 14. 1.Sam. 10, 20. Prič. 16, 33. Dela. 1, 26.
 8. Tada mu rekoše: kaži nam zašto dođe ovo zlo na nas; koje si radnje? i odakle ideš? iz koje si zemlje? i od koga si naroda? Isu. 7, 19.
 9. A on im reče: Jevrejin sam, i bojim se Gospoda Boga nebeskoga, koji je stvorio more i suhu zemlju.
 10. Tada se vrlo uplašiše ljudi, i rekoše mu: što si učinio? Jer doznaše ljudi da bježi od Gospoda, jer im on kaza.
 11. I rekoše mu: što ćemo činiti s tobom, da bi nam more utolilo? Jer bura na moru bivaše sve veća. Psal. 107, 26.
 12. A on im reče: uzmite me i bacite me u more, i more će vam utoliti, jer vidim da je s mene došla na vas ova velika bura. Prop. 9, 18.
 13. A ljudi stadoše veslati da bi došli ka kraju; ali ne mogahu, jer im bura na moru bivaše sve veća. Prič. 21, 30.
 14. Tada prizvaše Gospoda i rekoše: molimo ti se, Gospode, da ne poginemo radi duše ovoga čovjeka, i nemoj metnuti na nas krvi prave, jer ti, Gospode, činiš kako hoćeš. 5.Moj. 21, 8. Psal. 107, 28.
 15. Potom uzeše Jonu i baciše ga u more, i presta bura na moru.
 16. Tada se pobojaše oni ljudi Gospoda vrlo, i prinesoše žrtvu Gospodu i učiniše zavjete.