BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga proroka Amosa - 6. glava

 1. Teško bezbrižnima u Sionu i onima koji su bez straha u gori Samarijskoj, koji su na glasu između poglavica narodima, ka kojima dolazi dom Izrailjev. Mih. 1, 5.
 2. Prođite u Halnu i vidite, i odande idite u veliki Emat, poslije siđite u Gat Filistejski; je li koje carstvo bolje od ovijeh? jesu li im međe prostranije od vaših međa? 1.Moj. 10, 10. 4.Moj. 34, 8. 2.Car. 14, 25. Isa. 10, 9.
 3. Teško vama koji mislite da je daleko zli dan, a primičete stolicu na kojoj je nasilje; Prop. 8, 11. Isa. 47, 7. Isa. 56, 12. Jezek. 12, 27. Amos 5, 18.
 4. Koji liježete na odrima od slonove kosti i pružate se na posteljama svojim, i jedete jaganjce iz stada i teoce ugojene;
 5. Koji pjevate uza psaltire, i izmišljate sprave muzičke kao David;
 6. Koji pijete vino velikim čašama, i mažete se skupocjenijem mirisima, a ne marite za polom Josifov. 1.Moj. 40, 23.
 7. Zato će sada otići u ropstvo među prvima koji će otići u ropstvo, i prestaće radost onijeh koji se goste.
 8. Zakle se Gospod Gospod sobom, govori Gospod Bog nad vojskama: ja se gadim na ponos Jakovljev i mrzim na dvorove njegove; zato ću predati grad i sve što je u njemu.Jezek. 19, 7.
 9. I ako deset ljudi ostane u jednoj kući, umrijeće.
 10. I kad uzme koga stric mu ili koji će ga spaliti da iznese kosti njegove iz kuće, reći će onome koji bude u kutu u kući: ima li jošte ko kod tebe? A on će reći: nema nikoga. A on će reći: muči; jer ne pominjaše imena Gospodnjega.
 11. Jer evo, Gospod zapovijeda i udariće dom veliki da se razvali i mali dom da popuca.
 12. Trče li konji po stijeni i ore li se volovima? jer vi pretvoriste sud u žuč, i plod od pravde u pelen.
 13. Vi se radujete onome što nije ništa, i govorite: nijesmo li svojom snagom dobili rogove?
 14. Jer, gle, ja ću podignuti na vas, dome Izrailjev, govori Gospod Bog nad vojskama, narod, koji će vas pritijesniti od ulaska u Emat do potoka u pustinji. 1.Car. 8, 65.