BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Treća knjiga Mojsijeva - 9. glava

 1. A u osmi dan sazva Mojsije Arona i sinove njegove i starješine Izrailjske. 3.Moj. 14, 10. 3.Moj. 14, 23. 3.Moj. 15, 14. Jezek. 43, 27.
 2. I reče Aronu: uzmi tele za žrtvu radi grijeha i ovna za žrtvu paljenicu, oba zdrava; i prinesi ih pred Gospodom. 2.Moj. 29, 1. 3.Moj. 4, 3. 3.Moj. 8, 18.
 3. A sinovima Izrailjevim kaži i reci: uzmite jare za žrtvu radi grijeha, i tele i jagnje, oboje od godine dana, i zdravo, za žrtvu paljenicu. 3.Moj. 4, 23. 3.Moj. 10, 19. Jezd. 6, 17. Isa. 53, 10. Rim. 8, 3. 1.Pet. 2, 24.
 4. I vola i ovna za žrtvu zahvalnu, da prinesete pred Gospodom, i dar s uljem zamiješen, jer će vam se danas javiti Gospod. 2.Moj. 29, 43. 3.Moj. 9, 4.
 5. I uzeše što zapovjedi Mojsije, i donesoše pred šator od sastanka, i pristupivši sav zbor stadoše pred Gospodom.
 6. I reče Mojsije: učinite što je zapovjedio Gospod, i pokazaće vam se slava Gospodnja. 2.Moj. 24, 16. 2.Moj. 40, 34. 1.Car. 8, 10.
 7. I reče Mojsije Aronu: pristupi k oltaru, i prinesi žrtvu za grijeh svoj i žrtvu svoju paljenicu, i očisti od grijeha sebe i narod; i prinesi žrtvu narodu i očisti ih od grijeha, kao što je zapovjedio Gospod. 3.Moj. 4, 16. 3.Moj. 4, 20. 1.Sam. 3, 14. Jevr. 5, 1. Jevr. 5, 3. Jevr. 7, 27.
 8. Tada Aron pristupi k oltaru, i zakla tele za se.
 9. I sinovi Aronovi dodaše mu krv, a on zamoči prst svoj u krv, i pomaza rogove oltaru; a ostalu krv izli na podnožje oltaru. 3.Moj. 4, 7. 3.Moj. 8, 15.
 10. A salo i bubrege i mrežicu s jetre od žrtve za grijeh zapali na oltaru, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.3.Moj. 4, 8. 3.Moj. 8, 16.
 11. A meso i kožu sažeže ognjem iza okola. 3.Moj. 4, 10. 3.Moj. 8, 17.
 12. Potom zakla žrtvu svoju paljenicu, i sinovi Aronovi dodaše mu krv od nje, i pokropi njom oltar ozgo unaokolo.
 13. I dodaše mu žrtvu paljenicu isječenu na dijelove zajedno s glavom, i zapali je na oltaru.
 14. I opravši crijeva i noge od nje, zapali ih na oltaru svrh žrtve paljenice.
 15. Potom prinese žrtvu narodnu: uze jare za grijeh koje bješe za narod, i zakla ga, i prinese za grijeh kao i prvo. Isa. 53, 10. Jovan 1, 29. 1.Kor. 15, 3. 2.Kor. 5, 21. Gal. 1, 4. Ef. 5, 2. Jevr. 1, 3. Jevr. 2, 17. 1.Pet. 2, 24. 1.Jov. 2, 2. Otkr. 1, 5.
 16. Iza toga prinese i žrtvu paljenicu, i svrši po zakonu.
 17. Prinese i dar, i uzevši od njega punu šaku zapali na oltaru svrh jutrenje žrtve paljenice. 2.Moj. 29, 38.
 18. Potom zakla vola i ovna na žrtvu zahvalnu za narod; i dodaše mu sinovi Aronovi krv, i pokropi njom oltar ozgo unaokolo.
 19. Pa mu dodaše i salo od vola, i od ovna rep, i salo što pokriva crijeva, i bubrege i mrežicu s jetre,
 20. I metnuše sve salo na grudi, i zapali salo na oltaru.
 21. A grudi i desno pleće obrnu Aron tamo i amo na žrtvu obrtanu pred Gospodom, kao što bješe Gospod zapovjedio Mojsiju.2.Moj. 29, 24.
 22. Tada podiže Aron ruke svoje prema narodu i blagoslovi ih; i siđe svršiv žrtvu za grijeh i žrtvu paljenicu i žrtvu zahvalnu.5.Moj. 10, 8. 5.Moj. 21, 5. Luka 24, 50.
 23. Potom uđe Mojsije s Aronom u šator od sastanka, a kad opet izađoše blagosloviše narod; i slava se Gospodnja pokaza svemu narodu. 4.Moj. 16, 19. 2.Sam. 6, 18. 1.Dnev. 16, 2. 2.Dnev. 6, 3.
 24. Jer dođe oganj od Gospoda, i spali na oltaru žrtvu paljenicu i salo. I vidjevši to sav narod povika i pade ničice. 1.Moj. 4, 4. 1.Moj. 15, 17. 2.Moj. 29, 18. 1.Car. 18, 39. 2.Dnev. 7, 1. Jezd. 3, 11.