BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Treća knjiga Mojsijeva - 6. glava

 1. Opet reče Gospod Mojsiju govoreći:
 2. Kad ko zgriješi i učini zlo djelo Gospodu udarivši u bah bližnjemu svojemu za ostavu ili za stvar predanu u ruke ili otevši što ili zanesavši bližnjega svojega, 2.Moj. 22, 7. 3.Moj. 19, 11. 4.Moj. 5, 6. Prič. 24, 28. Prič. 26, 19. Dela. 5, 4. Kol. 3, 9.
 3. Ili nađe izgubljeno što, pa udari u bah, ili se krivo zakune za koju god stvar koju može čovjek učiniti i ogriješiti se njom, 2.Moj. 22, 11. 3.Moj. 19, 12. 5.Moj. 22, 1. Jer. 7, 9. Zah. 5, 4.
 4. Kad tako zgriješi i skrivi, neka vrati što je oteo ili prisvojio prijevarom ili što mu je bilo dano na ostavu ili što je izgubljeno našao,
 5. Ili za što se zakleo krivo, neka plati cijelo i još dometne peti dio onome čije je; neka mu da onaj dan kad prinese žrtvu za svoj grijeh. 3.Moj. 5, 16. 4.Moj. 5, 7. 2.Sam. 12, 6. Luka 19, 8.
 6. A na žrtvu za grijeh svoj neka prinese Gospodu ovna zdrava, sa cijenom kojom precijeniš krivicu neka ga dovede svešteniku. 2.Moj. 12, 5. 3.Moj. 3, 1. 5.Moj. 15, 21. Ef. 5, 27. Jevr. 9, 14.
 7. I očistiće ga sveštenik pred Gospodom, i oprostiće mu se svaka stvar koju je učinio, te skrivio.
 8. I reče Gospod Mojsiju govoreći:
 9. Zapovjedi Aronu i sinovima njegovijem, i reci im: ovo je zakon za žrtvu paljenicu: žrtva paljenica neka stoji na ognju na oltaru cijelu noć do jutra, i oganj na oltaru neka gori jednako.
 10. Sveštenik neka obuče svoju haljinu lanenu, i gaće lanene neka obuče na tijelo svoje, i neka zgrne pepeo kad oganj spali na oltaru žrtvu paljenicu, i neka ga izruči kod oltara. 2.Moj. 28, 39. 3.Moj. 16, 4. Jezek. 44, 17. Jezek. 44, 19.
 11. Potom neka svuče haljine svoje i obuče druge haljine, i neka iznese pepeo napolje iz okola na čisto mjesto.
 12. A oganj što je na oltaru neka gori na njemu, neka se ne gasi, nego neka sveštenik loži na oganj drva svako jutro, i neka namješta na nj žrtvu paljenicu, i neka pali na njemu salo od žrtava zahvalnih. Nem. 10, 34.
 13. Oganj neka jednako gori na oltaru, neka se ne gasi. Psal. 50, 3. Isa. 33, 14. Dan. 7, 10.
 14. A ovo je zakon za dar: sinovi Aronovi neka ga prinose Gospodu pred oltarom. 4.Moj. 15, 4.
 15. Uzevši šaku bijeloga brašna i ulja od dara i sav kad koji bude na daru, neka zapali na oltaru spomen njegov na ugodni miris Gospodu.
 16. A što preteče, neka jede Aron i sinovi njegovi; neka se jede bez kvasca na svetom mjestu; u trijemu šatora od sastanka neka jedu. 4.Moj. 18, 10. Jezek. 42, 13.
 17. Neka se ne mijesi s kvascem; to im dadoh da im bude dio od žrtava mojih ognjenih; to je svetinja nad svetinjama kao žrtva za grijeh i kao žrtva za prijestup. 2.Moj. 29, 37. 3.Moj. 2, 11. 4.Moj. 18, 9.
 18. Svako muško između sinova Aronovijeh neka to jede zakonom vječnim od koljena do koljena od žrtava koje se pale Gospodu; što se god dotakne toga, biće sveto. 2.Moj. 29, 37. 3.Moj. 22, 3. 4.Moj. 3, 17. 4.Moj. 18, 10. Jezek. 44, 28.
 19. I reče Gospod Mojsiju govoreći:
 20. Ovo je žrtva Aronova i sinova njegovijeh, koju će prinositi Gospodu onaj dan kad se koji pomaže: desetinu efe bijeloga brašna za dar svagdašnji, polovinu ujutru a polovinu uveče. 2.Moj. 16, 36. 2.Moj. 29, 2.
 21. U tavi s uljem neka se gotovi; prženo neka donese; i pržene komade dara neka prinese na ugodni miris Gospodu.1.Dnev. 9, 31.
 22. I sveštenik između sinova njegovijeh, koji bude pomazan nakon njega, neka čini tako isto zakonom vječnim; neka se pali Gospodu sve to; 2.Moj. 29, 25. Isa. 53, 10. Dan. 9, 26. 1.Tim. 2, 6.
 23. I svaki dar sveštenikov neka se sav spali, a neka se ne jede.
 24. Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
 25. Kaži Aronu i sinovima njegovijem, i reci: ovo je zakon za žrtvu radi grijeha: na mjestu gdje se kolje žrtva paljenica, neka se kolje i žrtva za grijeh pred Gospodom; svetinja je nad svetinjama. 3.Moj. 4, 24. 3.Moj. 4, 29. 3.Moj. 21, 22. 2.Dnev. 35, 12. Psal. 93, 5. Jezek. 42, 13.
 26. Sveštenik koji prinese žrtvu za grijeh neka je jede; na svetom mjestu neka se jede, u trijemu od šatora od sastanka. 3.Moj. 10, 18. 4.Moj. 18, 9. Jezek. 44, 27.
 27. Što se god dotakne mesa njezina, biće sveto; i ako ko pokapa krvlju njezinom haljinu, ono što pokapa neka opere na svetom mjestu. 2.Moj. 29, 37. 2.Moj. 30, 29. Jezek. 44, 19. Agej 2, 12.
 28. I sud zemljani u kojem bude kuhano neka se razbije; ako li je kuhano u sudu mjedenom, neka se istre i vodom opere. 3.Moj. 11, 33. 3.Moj. 15, 12.
 29. Svako muško između sveštenika neka to jede; svetinja je nad svetinjama. 4.Moj. 18, 10.
 30. Ali nijedna žrtva za grijeh, od koje se krv unese u šator od sastanka da se učini očišćenje od grijeha u svetinji, neka se ne jede, nego neka se ognjem sažeže.3.Moj. 16, 27. Jevr. 13, 11.