BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Treća knjiga Mojsijeva - 23. glava

 1. Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
 2. Kaži sinovima Izrailjevim, i reci im: praznici Gospodnji, koje ćete zvati sveti sabori, ovo su praznici moji: 2.Moj. 32, 5. 2.Car. 10, 20. 2.Dnev. 30, 5. Psal. 81, 3. Joil 1, 14.
 3. Šest dana radi, a sedmi dan, koji je subota za počivanje, neka bude sveti sabor, ne radite nijednoga posla; subota je Gospodnja po svijem stanovima vašim.2.Moj. 20, 9. 5.Moj. 5, 13. Nem. 13, 22. Isa. 56, 2. Isa. 58, 13. Luka 13, 14.
 4. Ovo su praznici Gospodnji, sabori sveti, na koje ćete se sabirati u vrijeme njihovo: 2.Moj. 23, 14.
 5. Četrnaestoga dana prvoga mjeseca uveče pasha je Gospodnja.2.Moj. 12, 6. 4.Moj. 28, 16. 5.Moj. 16, 1. Mar. 14, 14.
 6. A petnaestoga dana istoga mjeseca praznik je prijesnijeh hljebova Gospodu; sedam dana jedite hljebove prijesne.
 7. Prvi dan neka vam bude sabor sveti, nikakvoga posla ropskoga ne radite. 2.Moj. 12, 16. 4.Moj. 18, 18.
 8. Nego za sedam dana prinosite Gospodu žrtve ognjene; a sedmi dan neka je sabor sveti; ne radite nijednoga posla ropskoga.
 9. Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
 10. Kaži sinovima Izrailjevim, i reci im: kad dođete u zemlju koju ću vam dati, i stanete žeti u njoj, tada donesite snop prvina od žetve svoje k svešteniku; 2.Moj. 23, 16. 4.Moj. 15, 2. 4.Moj. 15, 8. 5.Moj. 16, 9. Isu. 3, 15. Prič. 3, 9. Rim. 11, 16. 1.Kor. 15, 20.
 11. A on neka obrće snop pred Gospodom, da bi vam se primio; sjutradan po suboti neka ga obrće sveštenik. 2.Moj. 29, 24. 3.Moj. 9, 21.
 12. A isti dan kad budete obrtali snop, prinesite jagnje od godine dana zdravo na žrtvu paljenicu Gospodu;
 13. I dar uza nj, dvije desetine efe bijeloga brašna zamiješena s uljem, da bude žrtva ognjena Gospodu na ugodni miris; i naljev uza nj, vina četvrt ina.
 14. A hljeba, ni zrna pržena ni zrna u klasu nemojte jesti do onoga dana kad prinesete žrtvu Bogu svojemu; to da vam je vječna uredba od koljena do koljena po svijem stanovima vašim.
 15. Potom od prvoga dana po suboti, od dana kad prinesete snop za žrtvu obrtanu, brojte sedam nedjelja punijeh; 2.Moj. 34, 22. 3.Moj. 25, 8. 5.Moj. 16, 9.
 16. Do prvoga dana po sedmoj nedjelji nabrojte pedeset dana; onda prinesite nov dar Gospodu. Dela. 2, 1.
 17. Iz stanova svojih donesite dva hljeba za žrtvu obrtanu; od dvije desetine efe bijeloga brašna da budu, s kvascem neka budu pečeni; to su prvine Gospodu. 2.Moj. 22, 29. 2.Moj. 23, 16. 4.Moj. 28, 26. 5.Moj. 26, 1. Nem. 10, 37.
 18. A s tijem hljebom prinesite sedam jaganjaca od godine zdravijeh, i jedno tele i dva ovna, da bude žrtva paljenica Gospodu s darovima svojim i naljevima svojim, da bude žrtva ognjena na ugodni miris Gospodu. 3.Moj. 23, 37.
 19. Zakoljite i jarca jednoga za grijeh i dva jagnjeta od godine za žrtvu zahvalnu. 3.Moj. 4, 23. 3.Moj. 4, 28. 4.Moj. 28, 30.
 20. I sveštenik neka to obrne tamo i amo s hljebom od prvina i sa dva jagnjeta na žrtvu obrtanu pred Gospodom; i biće svete stvari Gospodu za sveštenika. 3.Moj. 7, 3. 3.Moj. 7, 31. 3.Moj. 7, 33. 3.Moj. 8, 29. 4.Moj. 18, 12. 5.Moj. 18, 4.
 21. I saberite se u taj dan, sabor sveti da vam je; nijednoga posla ropskoga ne radite zakonom vječnim po svijem stanovima svojim od koljena do koljena.
 22. A kad stanete žeti u zemlji svojoj, nemoj sasvijem požeti njive svoje, ni pabirči po žetvi; ostavi siromahu i došljaku; ja sam Gospod Bog vaš. 2.Moj. 23, 11. 3.Moj. 19, 9. 5.Moj. 15, 1. 5.Moj. 15, 3. 5.Moj. 15, 17. 5.Moj. 24, 16. 5.Moj. 24, 19. Ruta 2, 15. Jov 20, 19. Psal. 112, 9. Prič. 14, 31. Prič. 29, 7. Prop. 5, 8. Isa. 58, 7. Jak. 2, 1.
 23. Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
 24. Kaži sinovima Izrailjevim, i reci: prvi dan sedmoga mjeseca neka vam je odmor, spomen trubni, sabor sveti.3.Moj. 25, 9. 4.Moj. 10, 10. 4.Moj. 29, 1. Nem. 8, 9.
 25. Nijednoga posla ropskoga nemojte raditi, nego prinesite žrtvu ognjenu Gospodu.
 26. Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
 27. A deseti je dan toga mjeseca sedmoga dan očišćenja; sabor sveti neka vam je, i mučite duše svoje, i prinesite Gospodu žrtvu ognjenu. 2.Moj. 30, 10. 3.Moj. 16, 30. 4.Moj. 29, 7. Isa. 58, 3. Isa. 58, 5. Dan. 10, 3. Dan. 10, 12.
 28. U taj dan nemojte raditi nijednoga posla, jer je dan očišćenja, da se očistite pred Gospodom Bogom svojim.
 29. A svaka duša koja se ne bi mučila u taj dan, da se istrijebi iz naroda svojega. 1.Moj. 17, 14. 3.Moj. 13, 46. 4.Moj. 5, 2. 2.Dnev. 26, 21. 2.Sol. 3, 6.
 30. I svaku dušu koja bi radila kakav posao u taj dan, ja ću zatrti dušu onu u narodu njezinu.
 31. Nijednoga posla nemojte raditi; to da je vječna uredba od koljena do koljena u svijem stanovima vašim.
 32. Subota počivanja neka vam bude, i mučite duše svoje; devetoga dana istoga mjeseca kad bude veče, od večera do večera praznujte počinak svoj. 3.Moj. 16, 31.
 33. Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
 34. Kaži sinovima Izrailjevim, i reci: petnaestoga dana sedmoga mjeseca praznik je sjenica za sedam dana Gospodu. 2.Moj. 23, 16. 4.Moj. 29, 12. 5.Moj. 16, 13. 1.Car. 8, 65. 1.Car. 12, 32. Nem. 8, 14. Zah. 14, 16. Jovan 7, 2. Jevr. 11, 9.
 35. Prvi dan neka bude sabor sveti, nijednoga posla ropskoga nemojte raditi.
 36. Za sedam dana prinosite žrtve ognjene Gospodu; osmi dan neka vam bude sabor sveti, i prinesite žrtve ognjene Gospodu; praznik je, nijednoga posla ropskoga nemojte raditi.
 37. To su praznici Gospodnji, koje ćete praznovati na saborima svetim da prinesete žrtve ognjene Gospodu: žrtvu paljenicu i dar i žrtvu zahvalnu i naljev, sve kad je čemu dan,
 38. Osim subota Gospodnjih i osim darova vaših i osim svijeh zavjeta vaših i osim svijeh dobrovoljnijeh prinosa vaših, koje ćete davati Gospodu.
 39. Ali petnaesti dan toga mjeseca sedmoga, kad saberete rod zemaljski, praznujte praznik Gospodu sedam dana; u prvi je dan odmor i u osmi je dan odmor. 2.Moj. 23, 16. 5.Moj. 16, 13. Mat. 21, 8.
 40. U prvi dan uzmite voća s lijepijeh drveta, i grana palmovijeh i grana s gustijeh drveta i vrbe s potoka, i veselite se pred Gospodom Bogom svojim sedam dana.5.Moj. 16, 14. Nem. 8, 15. Isa. 35, 10. Isa. 66, 10. Mat. 21, 8. Rim. 5, 11.
 41. I praznujte taj praznik Gospodu sedam dana svake godine zakonom vječnim od koljena do koljena, sedmoga mjeseca praznujte ga.
 42. I pod sjenicama budite sedam dana, ko je god rođen u Izrailju neka bude pod sjenicama,
 43. Da bi znalo natražje vaše da sam ja učinio da žive pod sjenicama sinovi Izrailjevi kad sam ih izveo iz zemlje Misirske. Ja sam Gospod Bog vaš. 5.Moj. 31, 13. Psal. 78, 5.
 44. I Mojsije kaza praznike Gospodnje sinovima Izrailjevijem.