BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Treća knjiga Mojsijeva - 20. glava

HAC logo
 1. I reče Gospod Mojsiju govoreći:
 2. Još reci sinovima Izrailjevim: ko god između sinova Izrailjevih ili između došljaka koji se bave u Izrailju, da od sjemena svojega Molohu, neka se pogubi, narod u zemlji neka ga zaspe kamenjem. 2.Car. 17, 17. 2.Car. 23, 10. 2.Dnev. 33, 6.
 3. I ja ću okrenuti lice svoje nasuprot takom čovjeku, i istrijebiću ga iz naroda njegova, što od sjemena svojega dade Molohu, i zaprzni svetinju moju i oskvrni sveto ime moje.4.Moj. 19, 20. Jezek. 5, 11.
 4. Ako li narod kakogod zatvori oči da ne vidi toga čovjeka kad da od svojega sjemena Molohu, i ne ubiju ga,
 5. Ja ću okrenuti lice svoje nasuprot onom čovjeku i nasuprot domu njegovu, i istrijebiću ga, i sve koji za njim čine preljubu čineći preljubu za Molohom, iz naroda njihova. 2.Moj. 20, 5. 3.Moj. 18, 16.
 6. A ko se obrati k vračarima i gatarima da čini preljubu za njima, okrenuću lice svoje nasuprot njemu, i istrijebiću ga iz naroda njegova. 3.Moj. 19, 31. 2.Car. 23, 24.
 7. Zato posvećujte se, i budite sveti, jer sam ja Gospod Bog vaš. 2.Moj. 22, 31. Mat. 5, 48. Ef. 1, 4. Kol. 3, 12. 1.Sol. 5, 23. 1.Pet. 1, 16.
 8. I čuvajte uredbe moje i vršite ih. Ja sam Gospod koji vas posvećujem. 2.Moj. 31, 13. Jezek. 37, 28.
 9. Ko opsuje oca svojega ili mater svoju, da se pogubi; opsovao je oca svojega ili mater svoju; krv njegova na nj. 2.Moj. 21, 17. 5.Moj. 27, 16. 2.Sam. 1, 16. 1.Car. 2, 32. Prič. 20, 20. Mat. 15, 4.
 10. A čovjek koji učini preljubu s tuđom ženom, što je učinio preljubu sa ženom bližnjega svojega, da se pogubi i preljubočinac i preljubočinica. 5.Moj. 22, 22. Prič. 6, 34. Jer. 29, 23. Jezek. 16, 38. Jezek. 23, 45. Jovan 8, 4. Jovan 8, 5. 1.Kor. 6, 9. Jevr. 13, 4.
 11. Ko bi spavao sa ženom oca svojega, otkrio je golotinju oca svojega; oboje da se pogube; krv njihova na njih. 3.Moj. 18, 8. 5.Moj. 27, 23. Jezek. 22, 10.
 12. Ko bi spavao sa ženom sina svojega, oboje da se pogube; učiniše sramotu; krv njihova na njih.
 13. Ko bi muškarca obležao kao ženu, učiniše gadnu stvar obojica; da se pogube; krv njihova na njih. 1.Moj. 19, 5. 3.Moj. 18, 22. 5.Moj. 23, 17. Sud. 19, 22. Rim. 1, 25.
 14. I ko bi uzeo ženu i mater njezinu, zlo je, ognjem da se spali on i ona, da ne bude zla među vama.3.Moj. 18, 17.
 15. Ko bi obležao živinče, da se pogubi; ubijte i živinče. 5.Moj. 27, 21.
 16. I ako bi žena legla pod živinče, ubij i ženu i živinče, neka poginu, krv njihova na njih.
 17. Ko bi uzeo sestru svoju, kćer oca svojega ili kćer matere svoje, vidio bi golotinju njezinu i ona bi vidjela golotinju njegovu, sramota je; zato da se istrijebe ispred sinova naroda svojega; otkrio je golotinju sestre svoje, neka nosi bezakonje svoje. 1.Moj. 20, 12. 2.Sam. 13, 12.
 18. I ko bi spavao sa ženom kad ima vrijeme i otkrio golotinju njezinu otkrivši tečenje njezino, i ona bi otkrila tečenje krvi svoje, da se istrijebe oboje iz naroda svojega. 3.Moj. 15, 24.
 19. Golotinje sestre matere svoje i sestre oca svojega ne otkrij, jer bi otkrio svoju krv; neka nose bezakonje svoje. 3.Moj. 18, 12.
 20. A ko bi spavao sa ženom strica svojega, otkrio bi golotinju strica svojega; neka nose oboje grijeh svoj, neka pomru bez djece.
 21. Ko bi uzeo ženu brata svojega, ružno je, otkrio je golotinju brata svojega; bez djece da budu. 3.Moj. 18, 16.
 22. Čuvajte sve uredbe moje i sve zakone moje, i vršite ih, da vas zemlja ne izmetne, u koju vas vodim da živite u njoj.3.Moj. 18, 26. 3.Moj. 19, 37.
 23. Nemojte živjeti po uredbama naroda koje ću otjerati ispred vas, jer su činili sve to, zato mi omrzoše. 5.Moj. 9, 5.
 24. I rekoh vam: vi ćete naslijediti zemlju njihovu i ja ću vam je dati u državu, zemlju u kojoj teče mlijeko i med. Ja sam Gospod Bog vaš, koji vas odvojih od drugih naroda. 2.Moj. 3, 17. 2.Moj. 6, 8. 2.Moj. 19, 5. 2.Moj. 33, 16. 5.Moj. 7, 6. 5.Moj. 14, 2. 1.Car. 8, 53. Psal. 135, 4. 1.Pet. 2, 9.
 25. Zato razlikujte stoku čistu od nečiste, i pticu čistu od nečiste, i nemojte skvrniti duša svojih stokom ili pticom ili čim god što puže po zemlji, što sam vam odvojio da je nečisto. 3.Moj. 11, 43. 3.Moj. 11, 47. 5.Moj. 14, 4.
 26. I bićete mi sveti, jer sam svet ja, Gospod, i odvojih vas od drugih naroda da budete moji. 3.Moj. 19, 2. Psal. 99, 5. Isa. 6, 3. Isa. 30, 11. Tit. 2, 14. 1.Pet. 1, 16. Otkr. 3, 7. Otkr. 4, 8.
 27. A čovjek ili žena, u kojima bi bio duh vračarski ili gatarski, da se pogube, kamenjem da se zaspu, krv njihova na njih. 2.Moj. 22, 18. 5.Moj. 18, 10. 1.Sam. 28, 7.