BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Treća knjiga Mojsijeva - 15. glava

 1. Još reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći:
 2. Kažite sinovima Izrailjevim i recite im: kome čovjeku teče sjeme od tijela njegova, nečist je.3.Moj. 22, 4. 4.Moj. 5, 2. 2.Sam. 3, 29. Mat. 9, 20. Mar. 5, 25. Luka 8, 43.
 3. A ovaka je nečistota njegova od toga tečenja: ako ispusti tijelo njegovo tečenje svoje, ili se ustavi tečenje u tijelu njegovu, nečistota je na njemu.
 4. Svaka postelja na koju leže onaj kome teče sjeme, da je nečista; i sve na što sjede, da je nečisto.
 5. I ko se god dotakne postelje njegove, neka opere haljine svoje i neka se okupa u vodi, i biće nečist do večera. 3.Moj. 11, 25. 3.Moj. 17, 15. Jevr. 9, 10.
 6. I ko sjede na ono na čem je sjedio onaj kome teče sjeme, neka opere haljine svoje i neka se okupa u vodi, i biće nečist do večera.
 7. I ko se dotakne tijela onoga kome teče sjeme, neka opere haljine svoje i neka se okupa u vodi, i biće nečist do večera.
 8. I ako onaj kome teče sjeme pljune na čistoga, on neka opere haljine svoje i neka se okupa u vodi, i biće nečist do večera. 4.Moj. 12, 8. Jov 30, 10. 2.Kor. 7, 1.
 9. I svako sedlo na kom bi sjedio onaj kome teče sjeme, da je nečisto.
 10. I ko bi se dotakao čega god što je bilo pod njim, da je nečist do večera; i ko bi što takovo nosio, neka opere haljine svoje i okupa se u vodi, i biće nečist do večera.
 11. I koga bi se dotakao onaj kome teče sjeme ne opravši ruku svojih vodom, neka opere haljine svoje i okupa se u vodi, i biće nečist do večera. 1.Kor. 15, 33.
 12. I sud zemljani kojega bi se dotakao onaj kome teče sjeme, neka se razbije, a drveni sud neka se opere vodom. 3.Moj. 6, 28. 3.Moj. 11, 32.
 13. A kad se onaj kome teče sjeme očisti od tečenja svojega, neka broji sedam dana pošto se očisti, i neka opere haljine svoje i neka tijelo svoje opere vodom živom, i biće čist. 3.Moj. 14, 8. 4.Moj. 12, 14. 4.Moj. 19, 11.
 14. A u osmi dan neka uzme dvije grlice ili dva golubića, i neka dođe pred Gospoda na vrata šatora od sastanka, i neka ih da svešteniku. 3.Moj. 14, 22. 4.Moj. 6, 10. Jevr. 10, 10. Jevr. 10, 12. Jevr. 10, 14.
 15. I sveštenik neka prinese jedno od njih na žrtvu za grijeh a drugo na žrtvu paljenicu; tako će ga očistiti sveštenik pred Gospodom od tečenja njegova. 3.Moj. 14, 19. 3.Moj. 14, 30. 3.Moj. 14, 31. Jevr. 9, 14. Jevr. 10, 1.
 16. I čovjek kome izađe sjeme kad spava sa ženom neka opere vodom cijelo tijelo svoje, i biće nečist do večera. 3.Moj. 22, 4. 5.Moj. 23, 10.
 17. I svaka haljina i svaka koža na kojoj bude tako sjeme, neka se opere vodom i biće nečisto do večera.
 18. I žena kod koje bude spavao taki čovjek, i ona i on neka se okupaju u vodi i biće nečisti do večera. 1.Sam. 21, 4.
 19. A žena kad ima vrijeme, kad ide krv od tijela njezina, neka se odvaja sedam dana, i ko je se god dotakne, da je nečist do večera. 3.Moj. 12, 2. Jezek. 36, 17.
 20. I na što god legne dok se odvaja, da je nečisto, i na što god sjede, da je nečisto.
 21. I ko se dotakne postelje njezine, neka opere haljine svoje i neka se okupa u vodi, i biće nečist do večera.
 22. I ko se dotakne čega na čem je ona sjedjela, neka opere haljine svoje i neka se okupa u vodi, i biće nečist do večera.2.Kor. 7, 1. Jevr. 10, 22.
 23. I što bi god bilo na postelji njezinoj ili na čem je ona sjedjela, pa se ko dotakne toga, da je nečist do večera.
 24. A ko bi spavao s njom te bi nečistota njezina došla na nj, da je nečist sedam dana, i postelja na kojoj leži da je nečista. 3.Moj. 20, 18.
 25. A žena, od koje bi išla krv dugo vremena ili osim običnoga vremena ili u obično vrijeme ali duže, dokle god teče nečistota njezina biće nečista kao u vrijeme kada se odvaja. Mat. 9, 20. Mar. 5, 25. Luka 8, 43.
 26. Postelja na kojoj leži dokle joj god krv ide, da joj je kao postelja kad se odvaja; i na čem bi god sjedjela da je nečisto kao što je nečisto kad se odvaja.
 27. I ko se god dotakne tijeh stvari, nečist je; zato neka opere haljine svoje i okupa se u vodi, i biće nečist do večera.
 28. A kad se očisti od tečenja krvi svoje, neka broji sedam dana, pa onda da je čista.
 29. I u osmi dan neka uzme dvije grlice ili dva golubića, i neka ih odnese svešteniku na vrata šatora od sastanka.
 30. I neka sveštenik prinese jedno na žrtvu za grijehe a drugo na žrtvu paljenicu, i očistiće je sveštenik pred Gospodom od tečenja nečistote njezine. Rim. 3, 25. 2.Kor. 5, 18. Ef. 1, 7. Ef. 2, 12. Ef. 2, 20. Ef. 2, 22. Kol. 1, 19. Kol. 1, 22. Jevr. 2, 17. Jevr. 9, 14. Jevr. 10, 1. Jevr. 13, 20. 1.Jov. 1, 2. 1.Jov. 1, 7. 1.Jov. 2, 1.
 31. Tako ćete odlučivati sinove Izrailjeve od nečistota njihovijeh, da ne ginu s nečistota svojih skvrneći šator moj što je usred njih. 3.Moj. 11, 47. 4.Moj. 5, 3. 4.Moj. 19, 13. 4.Moj. 19, 20. 5.Moj. 24, 8. Jezek. 5, 11. Jezek. 22, 26. Jezek. 23, 38. Jezek. 44, 23. 1.Kor. 3, 17.
 32. To je zakon za onoga kome teče sjeme i kome izađe sjeme kad spava sa ženom te bude nečist,
 33. I za ženu kad boluje od tečenja krvi svoje, i za svakoga koji boluje od tečenja svoga, bilo muško ili žensko, i za čovjeka koji bi ležao s nečistom.